Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
24-09-20]8 Ο
Μ σκακι»
ΜΜΜ: λ Μ
αμεα”
ΜΔ στον
(Με-Μο
συκωτι)
ΕΣΤΙΑ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 1894
ΜΜΜ Λίγες πρό·
σκαιρες νεφώσεις μέχρι τό απόγευμα. Οἱ σ
ανεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολι- '
κοί 3 μέ 5 καί στα ανατολικα πρόσκαιρα 6
μπωφόρ. <Η θερμοκρασία έως Ζ5β.
Σάββατο - Κυριακή 24 - 25 Σεπτεμβρίου 2016
Θεοτόκου της «Μυρτιδιωτίσσης» ἐν Κυθήροις.
Θέκλης μεγαλομαρτυρος. Σιλουανου του Ἀθωνίτου
Σελήνη 24 ημερών
Ἀνατολὴ ἡλίου 7.]5' - Δυσις 7.]9'
Ἀριθμ. φύλ. 40559 | Τιμή ]¦50 € (μέ τό βιβλίο 4€)
'Ερστσσθένσυς ].Τ.Κ. ]]θ 85. Ἀθηνσι. ιηιο@εειιεηεννερι
Τηλεφωνικό κέντρο: 2] 8 0] 70400. Με: 2] 8 0] 7040]
Καταχωρίσεις: 2] 0 8220482. Συνδρομές: 2]8 Ο] 70870
"Ετος ι2εον
Μακαριοι
οί ακτή μονες
ΜώΜζΜ ΜΜΜ
0 κ. ΦΙΛΙ·ΙΣ μπορεί να είναι ένας
Εὐθύνη Τσίπρα
τα τῆς ῦΕκκλη σίας
λίου. τρίτος πολιτειακός παρα
"Ο κ. Φίλής είναι όιορισμένος ὑπουργός τῆς Κυβερνήσεως
λη ή καποια έπίσκεψη στόν Ἀρχι
ΣΗΜΕΡΑ
αὐΜ ωΜ ἰδεολρ πτικός πρρπαγανδιστής γων κατα τό ἰσχῦον Σύνταγμα της επίσκοπο τών Ἑλλήνων. να αποΜΜ ως της «ελευθεριακης Αριστερας» Ελλαδος. σεισει επισης τις ευθύνες του.
πού θεωρεῖ την Ἐκκλησία ως ¦ , ¦ ¦ ι ¦ ¦ ι ¦ ¦ . ¦
ΜΒΜ ἀντιδρασΉκό πυρῆνα ἰδεῶν καί Ο κ. Αλ. Τσιπρας μεχρι της Και οι δυο αυτοι κι›ριοι.ΤσιΜ Μ ή Με· στην προσώπων γιὰ τὴν ἑπίτευξη τῆς παρούσης δέν έχει έμπλακεῖ στην πρας και Καμμενος. θα πρεπει να
Μώ ΜΜΕΜ ΜΝ · θ 7 ι <Ελλ ι δ συκ0Φαντικἡ καί ἀνιστόρητη ἐπί- λαβΟϋν υπ) Νιν τους Οτι ΝΥΝ·
απε νικοποιημενης α ος , . , , . _ . ι ε , - Μ ή αιω- τῶν ὁνεί Τ ι θεση δι εφοδου που επιχειρει ο νουν ανοχηε λογω των χαμηλων
ρων του. αυτοχρονως. . . ~ ¦ ι τ ι · - ι
'Μ πως· ώ ΜΜΜ Μ ὅμως ὁ κ. Φιλης εἶναι υπουργός επι των ΘρησκεῦμΜων υπουργος των και τό!) πνεῦματἶς ”τῇ”
Μ· α χώρα. Με· ή ΜΜΜ της Παιδείας καί Θρησκευμάτων· Τό του. κ. Φ]λης.¦Ο κ. Τσιπρας ομωςΖ οπαθειας που χαρακτη ριζουν ως
Ο” ΤΟΝ ι “ < · ι ως Πρωθυπουργός δεν πορει ιεραρχη και προσωπικοτητα τον
: γεγονος οτι ο κ. Φιλης τυγχανει , | | ζ | μ | Π οκαθ . ενο τ_ Ἡ ὰ Συνό_ .
ΜὁΜΜΜ ῦπουργός δέν εἶναι ἔνα συγκυρι_ πλεον να δηλωγει αμετοχος για Μή) Κ ¦Ι!μώνυ ἔΞἈλἴἀ κατὰ- Μην
Β Με* ΜΜΟ” ω μ Μ ακό περιστατικό. Ἀλλὰ τό Μαρ την κριση πρυ εἐελισσεται~στη|ν δι. τ~ι) ἀνομ~. αῦτ~ ηἑν βο- χω. Μ
 λεσμα τῆς ἐκτιμἡσεως7 τῆς ἑπι_ συνοχή των Ελλήνων. Εκτης θε. χω) ης χιπ! ης | ΒΤΟΜο
ι ¦ ¦ - - σεώ του καί τῶν ὰ οδιοτ ιτων ηθα το Εθνος και τον Λαο. Μονο
· ΜΜΕ ΗΡ κλαίω του διορισμου του ὅποια παράλειζἔςὲ πλΒκῆς καί μόνο ένα καταφατικό νεύμα
Ε ¦|¦“'ά |Ψ|¦ ““'|¦ω "Μ Μ." Όι)αποτοΥΠροεδροτηςΚυβερ_ > 7 λ - ι ι ιμν θ από τόνἈρχιεπίσκοπο νασημαΜΜΜΜΜΜή νησεωε¦ τον Πρωθυπουργο¦ κ. αποτε ει συνεν0χη με τον εκ ΠΟ ι ¦ - .Ε λ - θωδω σε
Τσίπ α, στην πλειοψηφία καί πίστη τών Ψ” οι ΚαΒπανες των Ἐκ,ησΨν ο ,
ΜΜΜ ΜΜΜ* Ρ θ Κ Κολοποτ
| 8 Ι ξ | γ Ἑλλήνων ὑπουργό του. πεν ιμα αυριο. υριακη. οχι μο- ρωνης
ἡ 'ΜΝΗΜΗ' ωή Ό κ. Φιλης. υπό την εννοια | 5 7 γ Ι ξ νο για τό μαθημα τών Θρησκευ- Τὰἀπομνημονεύμαω
Μ” ΜΜω'"°Μω““Ἡω αύτη. δέν χαρασσει καί ύλοποι- ἈναλΟΎεΞ εϋθϋνεΞ εχει και Ο τικών αλλα καί για την καταστα- τοῦ «Γέρου
Μα· ἄΜΜ Μ εῖ καποια αύτόνομη στρατηγική έτερος ηγετηε τῆς κυβερνησεωε ση στην ὁποία ἔχουν περιέλθει τοῦ Μόρια»
έναντι της Ἐκκλησίας. Σύμμαχος.
συνασπισμοῦ. ¦Ο έκ δεξιών προ
τό'ίΕθνος καί ὁ Λαός. θα ήταν
_, ~~> Η _ , όπ κυκλοόσαν
Μ ΜΜΜ π μαλιστα. του κ. Φίλη φέρεται να ερχόμενος επι κεφαλης των Ανε- ισως αρκετο για να αποτελεσει στΞἶπρώτηἙοΞΞ
ω εἶναι ὁ «σύντροφος έν ἰδέαις» κ. ζαρτήτων Ἑλλήνων. κ. Καμμέ- παρελθόν η σημερινή Κυβέρνη- ἔκδοση τό 1846
ΜΜΜ ψ Μ Ν. Βούτσης. ὁ ὁποῖος είναι ὁ Πρό- νος.Αὐτός έπιχειρεῖ. λαμβανοντας σις καί τα κόμματα πού την συ εδρος τοῦ 'Ελληνικού Κοινοβου- αποστάσεις από τίς δηλώσεις Φί- γκροτοῦν συνολικώς...
ΜΜΜΜΜ ΜάΜ
ἡΜΜΜηΜΜἀἔ
"η | Ε | όταν σέ μία οίκογένεια
“ωΜ“ωεε Σπανια ελληνικα ως ἀπό
. ψυχική πάθηση, αυξά
 Μ Μ νεται ό κίνδυνος γιά τά
χειρόγραφα στό Λονδίνο
Προσβασιμα από όλο τόν κόσμο μέσω Διαδικτύου
ΕΝΑ σημαντικό έργο ψηφιοποιή
σέ όλους καί όχι απλώς στούς έξει
· Μόνον θαύμα μπορεί νά χαρακτηρισθεΠ Ό
Τσερίν, ένα αγοράκι μόλις τριών έτών, κατόρ
αδέλφια του νά νοσήσουν. Ἐάν ένα παιδί πάσχει από σχιζοφρένεια,
τά αδέλφια του έχουν
Ι0πλάσια πιθανότητα
νά έμφανίσουν τήν ίδια
πάθηση.
σεως αρχαίων έλληνικών καί βυζαντινών χειρογραφων ὁλόκλή ρωσε
η Βρεταννική Βιβλιοθήκη.“Ετσι.
έδώ καί λίγες ημερες. συγκεκριμέ
δικευμἐνους ἑρεΌνητἑ9 θώσε νά έττιβιώσει ἐπί 72
ώρες σέ μία απομονωμένη
περιοχή τῆι Μαρία; π
· ”Εχουμε ακουσει γιά διάφορες παράξενες δημοπρασίες. Αι)τήν τήν φορά
Πρόκειται για χειρόγραφα πού
χρονολογούνται από τόν 3ο πρό
νως από τίς 19 Σεπτεμβρίου. τα χει- Χριστοῦ 9ἰώνα.καί τὰ ὁποῖα ἑγρό- ω|,)λσΜ(ο:Ξκ74Ξρ;ωδΞ μαθαίνουμε ὅ" ἔνα Τσα
ρόγραφααύτα είναι ανηρτημένα σέ Φησαν σε παπυρους= περγαμηνες ι Έ 7 ?Ξ μ7Τί ΠαΦύλΙα ἐπωλήθη
ο τ ο 2 τ ¦ 3, ' Υ ί ' < ί υγεαπο την γιαγια του ¦ ¦ ¦ .
ειδικο αρχειο στο Διαδικτυο. προ- η χαρτί" οχι μονον στην Ελλαδα= φ σε δημοπρασια Πα Εξαί
καί κατευθυνθηκε στό κοντινό δάσος, όπου άρχισε νά περιπλανάται έχοντας μαζί του μόνον μία
σοκολάτα Καί όταν τόν
αλλα καί στην Μικρα Ἀσία. την
°Ιταλία καί την Αίγυπτο.“Οπως αναφέρει τό εἰσαγωγικό σημείωμα του
αρχείου. «αποκαλύπτουν την διαχρονική σημασία της ἑλληνικης
ρετικής ποιότητος προι'όντα έναντι περίπου
Ι 0.900 δολλαρίών! Οί πε
ρίπου 30 ρώγες μεγέθους
μπάλας πίΜ-πὁΜ τῆς
σβασιμα από μελετητές. φοιτητές.
αλλα καί από τό εύρύ κοινό.Ἀλλωστε. στόχος της Βιβλιοθήκης είναι
ακριβώς οἱ θησαυροί αὐτοί της
έλληνικῆς γραμματείας να είναι
προσιτοί σέ όσο τό δυνατόν εύρύτερο κύκλο ένδιαφερομένων.
Γι5 αὐτό καί τα εἰσαγωγικα κείμενα τών πέντε κεφαλαίων στα
ὁποῖα χωρίζεται τό αρχείο είναι
γραμμένα απλα. κατανοητα σχεδόν
κουλτούρας καί διδασκαλίας δια
μέσου των αἰώνων». Στήν φωτογραφία. τό βυζαντινό χειρόγραφο τοῦ
«Χρυσού Κανόνος».
(Λεπτομέρειες καί φωτογραφίες
σελ. 7)
βρήκαν καθισμένο στήν
ρίζα ένός δένδρου, σώο
καί ἀβλαβῆ. ὁ μικρός Μ
τησε μόνον γιά τό αὐτοκινητάκι του..
· Κανόνας: Όταν κάνεις
ρεπορτάζ σέ πληγέντες,
ή έμφάνισίς σου πρέπει νά
ποικιλίας «Ρουμπυ Ρομάν», κόστισαν δηλαδή
360 δολλάρια έκαστη! Ό
αγοραστής θά έκθέση τό
τσαμπί στό κατάστημά
του καί μετά θά τό άπολαυσουν οί πελάτες του!
Όποιοι μποροῦν νά πληρώσουν...
| | | είναι σεμνή. Ἀλλιώς, άπο  · ο λύΞσαΙ! ^ὐΤὁ ἔπαθΞ μία ο "Ενας 7ταλός μήνυσε
Κινέζα δΤΖμΟσΡΥΒάΦΟΞ ή τήν αεροπορική εταιρεία
_ οποια πηγε να παρει συ- ΕΙΠΜω δ ι ι
ΎΜ Μ | | ε | νέντευξη από έθελοντές Σπγεσε» σκ::
Μῇω, , Καπο πραγμα η ζηλεια πούβοηθοϋσαν πινω εδρας.. Ό Με.
 ονεἙΐρ μεχρι ροπαθεϊς, μετά από τυ- ΝΤέοΤρο ἀπό Τήν Πάντοτο προ ειτει για ι ι Ι Ι ι · Ι
αναλύω δωσε τοῦ ΜΜΜ η Μ Μ Μ η Μ ω ΜῆΜΜ Μ τι η ως η Με 2ἔἔΖ Ξρ;:λζἔἶΞ
ΔΝΤ. Προτείνει ακομη Μ ω Μ Μ Μ η η ωΜωω Μοτο κ @Τα ὁ πρέλλα Ιά - ¦ ¦
μείωση συντάξεων καί Μ ΜΜΜ-Μ ΜαΜωωωΜ κωΜυω“ω Ψ Ξ Η. Υ ρο“ΨΨβ@Μτ
' ' ωτοωωψΜὴ Τον Μία· Τί ΠΓβελπ δη- σενατουαλλαξουνθε
«κουρεμα» χρέους. ΜΜ*“ψη "“Μ*Μωω μήΜ·"ω¦ω ηΜΜὡΜω λαδή νά κάνε!. Νά πότε! τη καί ὅταν Τοῦ εἶπαν
¦ ¦ [ω ὡω#·6ΜΜΝἙ Η Φ ω ᾶΜΜἩΜω ρακένδω·ΑὁΤόδἐν θά ό:ίδένί7πήρχεκενή αναΤ°Μ ω το Μ Μ Μ- Β! ΝΜ”| ΜΜ ἔἩψ*| ϊ ΜΜ ήταν κοροιδία; γκάσθηκε κατά τήνΙδιάρΜ" ΜΜωωΜ ΜΜΜΜΜ” ΜΜΜ* ωΜωΜ”Μψ κεια τής 9ώρου πτήσεΑκυρὡ0ηκε εκ νέου|δισ- ΜΜΜ*Μω Μ Μ Μ ω Μ Μ Μ ὁ Μ ή ΜΜΜΜ ο Μελέτη που παρου- ως από τό Καίηπ Τάουν
νωνισμ9ς για την ναυλω· ὰ “Η Μ Μ Μ Μ Μ Μ ἡ ο.. Μ ω Μ ω 'ή η σιάσθηκε στό διεθνές συ- στό Ντουμπάι, νά κάθε22&ωΟ“ Πω $ΡοΪ στην Ν ω Μ Μ Μ: ώ Μ .η Μ ώ Μ α Μ Μ Μ. Ο" Ό Μ νέδριο του Εὐρωπαικοι7 ται στίς θέσεις τών αεροΔ Μ Μ Μ ή Μ Μ Μ ή Μ η ή Μ Ο" ω Μ Κολλεγίου Νευροψυχο- συνοδών, όρθιος ή «στριΤ6Μ Μ“ΜΜω ΜΜΜ 'Μα ΜψΜωψΜ "ΝΜωψΜ φαρμακολογίας στήν Βι- μώγμένος»... Ἐδώ που τά
Μ* Μ π '0658 Μ ω Μ Μ ψ Μ ΜψΜ ἡ Μ Μ Μ έννη υποστηρίζει ότι, λέμε δίκιο έχει.
Δύο 24ωρα απομένουν Τὰ | ω; | ΜΜ Μ" Μ 'Το 'Η η Μ Μ Μ Μ
για το πρωτο κρισιμο ω Μ . ω 2 2 92
ντημΠσίητμ8Τσε9 αν ΜΜΜΜαεΜ αλΨω'”ω"*Μ'" .ΜἘΒεΜ"ω" “ΜΜΜ Διαβαστε τα αρθρα
νεανική κινειται ε τα” εεττ ααΜω τ “Μα Μ Μ - «Παραλλαγές »
_ ι , ' ¦ η Ο”
θουνοιεκλογες. Μ·   ΜΝ” (σελ_8)
ω- Μ Μ'"_ Μ'ω Μ Ν·
Η ωΜωΜΜ ωΜωψπ ΜΜΜ Μ Μ" ΧΜΜ" «Βοσκοτόπια Γκαίήτ»
ωωψΜωω ΜΜ“Μῆψ ΜΜήὡΜ
-ψΜωψω ωῳωΜΜῳ ωωψΜω” ΜΜΜ ΜΜ(σελ. 12)
θ '7' '0 °']°°