Πολιτική απορρήτου


Συλλογή προσωπικών δεδομένων

Το frontpages.gr δεν συλλέγει προσωπικά δεδομένα παρά μόνο τα απαραίτητα για την λειτουργία του ιστοτόπου.

Χρήση προσωπικών δεδομένων

Χρησιμοποιούνται ανωνυμοποιημένα δεδομένα για στατιστικούς λόγους (Google Analytics). Επίσης γίνεται χρήση cookies για προβολή προσωποποιημένων διαφημίσεων (Google AdSense και IAB certified partners).

Widget

Ειδικά το widget, το οποίο μπορεί να ενσωματωθεί σε άλλα sites σαν iframe, δεν αποθηκεύει καθόλου προσωπικά δεδομένα. Χρησιμοποιεί Google Analytics για στατιστικούς λόγους με όλα τα δεδομένα τελείως ανωνυμοποιημένα.


Για οποιαδήποτε παρατήρηση μπορείτε να στείλετε email στο [email protected]