Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗοΛγΤ·Νο· ΣΤΟ χοΡΤο'
ΚΑΤ ΣΤο... χΡΗΝΑΤ·ΣΤΗΗο
|55Ν 2241·4584
` @ΜΜΜ ., α. ~ 
- @Μ Σ , _ Σ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ 
ΒΑ ι:ἑ|ἑΞἔΓ|(ΕΡΑ Π
ἔωΒ@ἐ“
»ι Σελ.38 ·
-.. _
ΕΤΑ0|,
_ , _Μ
Μ"Σ° Δ . . η ΗΔ|ΑῳΩΝιΑ .
η . . _ Μ 4  ., .Π , Π η ΣΑΡΑ|ΔΑΡΗ
ΜΝΗΜΗ) Ο .ω Η ΜΜΜ"
ΒΑΣΣΑΡΑ
' ΦΜΑ... Γ|Α 3.000
ΤΑ Ε|Σ|ΤΗΡ|Α Δ|ΑΡ|(Ε|ΑΣ
Σ|ΓΗ |Χ0Υ0Σ ΑΠ0 ΠΑ0Κ, Π0Υ 0Α ΑΝΤ|ΔΡ0ΥΕΕ Μ0Ν0 Γ|Α Τ0Ν ΠΑΠΠΑ,
ΑΛΛΑ Ε|ΝΑ| Π0ΑΥ Π|0ΑΝ0 ΝΑ ΒΡΕ' ΣΥΝΤ0ΜΑ ΜΠΡ0ΣΤΑ Τ0Υ
ΚΑ| ΠΑΠΠΑ ΚΑ| ΣΠΑ0Α ΚΑ| 0Α0 Τ0 ΚΑΚ0 ΣΥΝΑΠΑΝΤΗΜΑ...
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΡΕΝ0Σ
Ζ . 7 ` 5 ¦_ '
· . - . _ - Φχἶ:> Η
Φ ΜΗ.   γ Π0ΣΧ0ΝΤΑ| . .ΕΝΟΣ ._ ΎῆΧΑΡΜΑΝΗ·ΔΗΣ
Ο ΧουἀνΣερσογ Σίλβα, ΗΞῖΝεΡΣ ΝΑ· Ϊ Ϊ _> “Ψ Μ Ξ “ω ο. “ Η |ΣΤοΡ|κΗ ΑΠοΒοΛΗ
@ΜΒΜ "αίκ=" ΦΣ ' Ν·Λ·εΝοΗ·ΤΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ' ω γ·__ 1 ΣΤΗΝ 0ΛΛΑΝΔ|Α
Μ . Η. -~ ΜΜΜ "°Μ°¦ . ' ΑποΔγΤΗΡ·ΑκΑΓ _, _ Η Η ΜΑΧΗ ΠΑ ΤΗΝ
Ν ' ΕΤ0|Μ0| κογΡοΣ ΝΑ' Μ0ΝΤΕΪΡ0 · "Α γ^°"°|"Σ°γΝ ΤΑ ΣΧΞΔ|Α ΤΗΣ ΜΗΝΑ κοργΦΗ ΤΗΣ Η
Η ΗΡοΣΤιΝο 18.500 ΗΜ ΠΑ Το ΗΜΝο ΝΑ Ἡ" -··4. _ ΝΕΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΞ|Σ ΣΤΗΝ ¦ . Η πΑΡΑΣκΗΝιΑ
Το ΜΑΤΣ Με ΤοΝ 0ΛΥΜΠ|Α|(0 πιο ΤΡΗΤοΡο ΝπΑΣκεΤ 8.9 363 “ ΥΠ°Δ°Ν“ Τ" ΗΜΜΥ Ξ ἑἱ Η Π0Λ|Τ|κΗ
ΑΠ0ΑΑΩΝ - Δ0ΞΑ ΔΡΑΜΑΣ ΣΗΜΕ|ΠΣΑΤΕ... ΑΝΑΜ0ΝΗ ' ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΑ ΥΠ0ΜΝΗΜΑΤΑ κΑ| ΕΠΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ Η ΠΡΠΤ0Δ||(Η ΑΠ0ΦΑΣΗ Γ|Α ΜΕΝ|(Α, ΜΕΤΑ ΤΗ Χ0ΕΣ|ΝΗ ΕΚΔ||(ΑΣΗ