Πρωτοσέλιδο στο Καρφί:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΝΥΝ):
ι-ι ιΡΑι·ΩΔιΑ
ιι-ιΣ Αιι·ιΝΑΣ
«ΒΡΟΧΗ»
Π" ΜΑΜ
ῖιι @Μ Με
Ξ Η Μι ΜΜΜ'
έ ιιιι: ΜΜΜ
- Με ιν Μπι
Ξ ΝΗΜΑ Αιιιι
ιιιιιιιΜιιΕ:
ΕΒΔΟΜΛΔ|Λ|Α ΑΠΟΚΛΛΥΠΤ|ΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΜΜΜ ιιιιι ιιῇιιιιιοι ιιινϋιινιιι
ιιιιο ιο ιιιιιιι πιω Βοιιινιιω
Η ΛΥΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΚΡ|θΗΚΕ θΛ ΔΗΜ|ΟΥΡΓΗΣΕ| ΠΕΡ|ΣΣΟΤΕΡΛ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΔιιιΒιισιε ιικύιιιι.·..
Πέταῆο, '
Αρὲνε5,
”0,τι ιιει5
ῦΕΐκ. 4 8·9, ι9-2ι, 4647!.
27. 08. 20" 6 ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 795
ι3.5€ Με ιι: πι·ο:ωΡεΣι
Ο' ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΗΣ Δ|ΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ
Ἐ- - - ε;
83 ¦¦ ¦Ρ  ὶ 
ἔΔιιιιιιωσιι  “Μὴ “8
  · ζ
Ι ἐππιιιιιιιιι _
3 ἔἱ'ἔ3Ἡΐἔἔ:%β `“ ΣΜΗΜΑ'
Ο' ΕΡ'Λῖ|ΚΒ|
. , . . οποιοι: 6ιιιΜιει
Μακ ω ΜΜκὁ σκηνικό μαϊ σπόΜν - Εξ' φον'ο“εμν"“Ον'ο·α"Οῇ'Μ Μ° Β "ι
. . μει50κιομοχωνοκομηγιοιοηέφτοιεε | ° ι"
ΜΜΜ "Β ΒΕ· Υ|° Ν Με" ”Η Μ κοιμιιῇκομε ων ει·ιιιῇριιοΠ Με τροικ05 ΜΝΗΜΩΝ
ο ΟΛΛΝΤ κΑι οι ΑΛΛΟ' ΣγΝιι>οΦοι θ δ
 Ξ ζ  ΣιοιΧειὡνει  · Ξ 9 Μο:
'η ΝΔ ιο __ Η ' ΜΝΑΣ Η
εΜειιιιιιι ΡΒ  ΜΜΜ ·
Κ ῆ β ῇ Ι ¦ 8· Κ ΜΜΜ
ο ον ικα το ων · · ·7 ' 
ἴὲΜΒἙρ:ωω Γ.  Μι 
Ε"|ΦΥΜΚ|| "Λ Η ἶ
"'" ΕΜ" ΜΜΜ,
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
ΣΤΑ ΠΕΡ|ΠΤΕΡΑ
” : Το άγνωσο
παρασκήνιο