Πρωτοσέλιδο Karfitsa:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
27.8.20'|6 · Αρ. Φύῆῆου 
>Κατίὶτ58
Κατι°ιτ58.αΓ ο ρατ85|ΦΠιο.ατ ο τόνο αφ ο Όα€|ς5τΘαΘ24.αι
"ό" Μόνο" "ο ΠΜ) "Μ ωμβ6°ε'8 «Ο κυριοε ΔΕΘ» κυριόκοε Ποζρικί6π8:
και... διαφημίσειε οτα πεωφορεία π τ γ η
, ά · - '. , · ·
Μ·““€““ϊ““υ““·“ Ε . ς κ ν ΗΕαΒαααααααααααιιιιαααααα
  |" Ι Η | · ·
κ ι . _ _- ιαααιιαααγαιαααια...ιιααια
από τα ρέατα που...
ΔΕΝ ότνοτ ο ΒΑΣ"  -. · _
Το...«όὡρα» του Προέδρου τπεΔπμοκροτίο8 στα Ν. Μηχανιώνα . '75 7 η Μ ό Ξ Νεε8 ουἶ"σε|8 στο °σΨ°ῇ'°Ἑρ° των 
“ ' “ , Ϊ' "ΜΝΉΜΗ 'ΠΜ' «Κ» 8|(|Ι||Μω||Μ ΠΝ
Τι υποσχέθηκε οτον δήμαρχο > ά ά ά ά
Ε Μαυρομάτη ο Πρ. Παυῇόπουῇοε _ Εντυπα Δ"!βΜ|Π'||(ων ΕΠ'|β8|ων Εῆἱ|Ι|Μθ
| οι χιλιαδες αισθητικοἱ <<με τα... μαυρα»
ο ά | ·  
“ Τα νυχια και τα ααααια “·
| ι “ η. Ε .
τας ιαααααιααιαναα +  ~
α α α ΡΗ· Ψ
"Όχι μόνο δεν κόβουν αποδειξεις| αλλό χρησιμοποιουν και
προϊόντα αμφιβόλου ποιότητας παἰζοντας με τις ζωές μας"
Ποιβἑρπε ενιπί©ν“. «Συμπερ» απο εαοῇνιιαπα
Η εφημερίδα που διαβαζεται έ ··ο“.ρ¦φ.ρ..“κό...φρ.ζ..ΕΜ.ν.ν.““
  «ΜΒ ΣεΠἙέμβ©Π©Μ @τῇνΞτα ἔν ια Εαδ©μέν@»
Φόβοι αιτό αιρετού5 και κατοίκουε γιατί τουε
βῇέιτουν να... πηγαινοέρχονται!

Τελευταία νέα από την εφημερίδα