Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
|Ἡ0ῖ "ΟΥ "ΟΕΜ" Πι!"
Μ ° °“=Μ-“Μ ο πριν. νιοτί τον"
'Μ Μ Μ' ' οπτς τις Βονπτι€ς
νοντος τον 25νρΜο ροο πον "Β "οί” ζω
πππροί οπος τις προνπο·€οοις "ω" "6
νιο νο ποπ·ποπι τπππΜιιιπ οοι νο 'ο' γκρ"
τον" τπν πτποεκιπ τπς ομοοος · Μία' 'Μ |
ΜΗΝ σε στο τον ΕνΜπίννο ο τπν " Μ
ὡρο πρι· ο Γιοννπς ΣΜροπονπος τον Με. “8 ~
οξπνοΜ οτο πος Μπος οπο το αίσιο ω" "Φ ϊ
νιο τον οπνμι·ονο τοι τον οπο τον "Μ "ος Ι
Μο. οι ΛΜΜπωΜ “ονον νΜροο- Π" "Μ" ι
οπ οτο μποτστ το· μιν Μπιτ μο- “Η Μ· ν
τονροοπ ονοίος έκπτιοο οιοίος νιο με” "π
τονς πωτωππτος κοστος ο Μἑ- "ο 'Μωβ
Το" :"°Ρ νει π ονοῳινωοπ νιο νο οπο- Κω "ΜΙ"
_  ιππΜι π Ποτ” πμ” ΜΒ' Μ ή ως
Δ/ντης: Ο. Νικοῇοι6ης νίοτονποίοτπμττον ¦"¦""ωΜ"°
οπνμπιοτο
πιτνονντπς Μηπως: ποντοι ΜΜΜ: πιω” τον
ΜΡπτκτνιι τε ιονΛιον :Με ο πο. κοντ
Ξ @ ΜΒΜ
Μ ΣΕΟ""Ε πετ"
ο Μο. τον Μπιτ
ο 'πορτζΜος οτπ
Μομοτί· Κονμιιον
το· οι” ΜΜΜ οπο
το ΗΜ· ο
Η των “των
τον με τον ΜπΜμ ΜΜΜ. ι·
τον οποίο άπαξ·
ορο πιο ΜΜΜ
ΜΜΜ τον)
·'·"'" Ε"'π°"'·
πιο ο ποντοι: ΠΗΝΕπιτ. Μ ο οπο Μπιτ.
πον τπν ΜΜΜ Μ
απο· τον πριν οτο προπονπτιτο ττντρο τον
ν ΑΡΕί0Υ ποιον
. Μποντ Μουν
Ε ἶο£: ο Μπριππκπἶ
κοτ6·οοο πτι·ορπκπ
ονοοορο ποτο τον οιοοννοπ£ο
Ξ0οτών¦ :τομοτπ πωω6πονπω
ο ο προοορος τπτ Με οπνμπιονος
ανωτέρων· το· τπ νεο ΜΜΜ·
τον πνὡτοτον πιποοτποίον.
Ξένο ππμπτρίον
Ανοικτό οτον οπνμπιονο νο οποντπο·ί
οποίος οπιοοτιιιος πριν οπο τον το προκριμοτινο ο οι ··ρν·ροπ·ννοι- ππνοί- ° Μ:: 8%:
νων νιο 600 των· στις καπως. ο π Ο “° "Σω”
οπποωτεοτ·ωΜ“Μκ ὁ" °° Μ"
τπν νονονν απο ορνοτορο ο :τπν ε·ΜΐΜω' "ὅ"
οποία νοοοτπρίςονν οτ· οι πειροιῶ- "μ" · Η “"Β“"
τα οοποΒποπονν τον ΜΜΜ των 'ω Η; ω "ω- ι
ο ο τ7τρονος ονοπος. πον Μονο "ΜΜΜ .Μέ-ὅ
οπ·νοορος οπο τπ "κιν". Μονο· οτο - "6 Ν 'η Μ"
Ξνπο ·ῖον Ρομποον ΚΜ ομως “των 'κ Μ ς
Μοτερ. Έβερτον το· Χοπ 7 χ'
'Η' Η ΡΜ· "λ ΜΒΜ'. νύμ
ΜΜΜ Μονς.
ΜΜΜ:: ο· ινπετ· ΜΜΜ" οτο'
οπνμιιιαο. τίνοι ως
ΜΒΜ 'ΜΝ Ν
οι το ποιτνίοι το·
"Μ"Μ Ν Μ” /
ΜΝ' Εω'ΣΞ
Ο °"'0 "Η" ο
πω οπνι·ιιοκον ο· τπτΠΟΠ"
ι·ιι-ιι· οι
ποι·κιιν:ι
.3 οτις . ο
ορθώς ονμΜποο μο τπν ΗΜ Μίνι νο.
Με· πον τη· νο- _ ,
τοπτπο·ι μοι τον ° "ΜΜΜ ω Η" φωσ
τίτπο οτο.οπον- "ΜΒΜ”... "απο" Μ.
"ΜΜΜ “Μ Ατκινς» ΜΜΜ ονο'““““° 'Ψ "Μ Μ" πωΜπτΜτυ
· ""“"'" ΜΜΜΜΜω
“'""° "Μ Μ' ο· πονο ο· “αν ο". Μ
“° "Ν " 'Μ' οι· το “Μ ο· τις το”
βγω' '!°“'° πονο Μ · Μ·°*“' "Μ" Μ ως στον ΜΜΜ ΑΜ νωπ"° "'Μ'° το το· κοπο κ
Γιονρονοπ
ο οπνμπιονοτ οντιμττωπίςτι πως ιο.οο. ΜΜΜ” “ι - ΕΜ· τπν νωρις
πον πονο τπς νοτο·τποπς τον προτοοππμοτος πτπνίον ονμμττ“τι οπτοο·ίος οτονς ομίπονς τπς τορν0οίος οιοονππονινπς οιορνονωοπς
Επιπεπον
τ:πΜπιοπ:
Μο μ· ιτοπιιιο Η" ο Μονς ς
ο Μο· τον Πανω
μοοον. Μίνο πιο". πτον
ως οτο πιο"
πως. Μπα" πως
νιιρονπ των ιοτν
τι=ἔἙ=ἶἴἄἔ=:° ι , Στο Νιον τπς ΞπΒοτίος νίνοτοι το μοοπμορι πω π κοποτπν "Μ" `
ονοπ τον τρίτον προνριμοτινον ννρον τον ῖοομπιονς ο"
-ο›ιινετΛΜτ·οι· › 77 77
Μτ- · ο σοππτπος ° ο οπο- πωππππο. ον
“ΠΜ ϊ" ΕΜ μπιοκος οίνοι γ προκνντι κοι π ΜΜΜ
Μα! "Μ” 'Μ' οπικοοοππς στο τον πποκ στον ίσιο ννρο τος
οιοονονωοπς ·οι ·οοοοπονιτοίς
“ἔἔΜ=ΐ==  ρὡν ο ποιοι οπο· οτο ντρονπ των οσονοτων το·
μ·ρινιί τππΜπ τον ιιρο- οι πιοπποι οπτι- οο οντιμοτωπίοονν μίο οι των
κοιταω” τον "Μποντ Μο· των πρω- πντερπτκτ. τα”. ΦονἑρμποπΜ · “Κ Ἡ ΜΒ" °Μ| `~ τοοππτῶν πι- τοτ. ΆνιοΕ το· Πορτο ι `
τον ·νρνΜ τον πιοτο “Μ¦ "Μ” - Χ
ο ΜΜιΜ¦ τιποτα π
Στο πρώτο ονονπ·νο ΜΜΜ τος
ιοτορίος τον ο -Άνιοξ τπτ ποοίρον·
ακα οτονς .Μονο το νορ
ππνιππ οντ πωπω" τοι οποττπο· πως πρΜ·ιομο οροφοπς νιο τον τρίτο προοριι·τικο
ννρο τον Γιονροπο Λιν·
ι ΜΜΜ οπο
πικαπ ωροπος
νιο τονς ποιους τον
Γιοννπ ποτοονπ, οι οποίοι
πτον ιοιοίτ8ρο οποτ·Μομο- ~
των στο νοονΜ ΜΜτ.
εκτοπὡπος το· οτις τρεις
ποριπτὁοοις οπο τπ μικρο
ΜΜΜ ο Το "οι ποτντον οι μπαι· ον.
Μαιος αν· το·
κοντο ο”
- · 7 ι 74 -ΕνὁκοιμοῦοΟοπμονν
γ _ οι ο Μοτερ” Μό Μ) τιπορΜπμνκ · το” ο·
°:ἔΞοΜ Ν “Μ Υ" '" Μ Μ ΜΜ- ΜΜ ο πιο·
πονπννΜξ·· Η! "κ °""Μ<  έ 1
Μο Μο"
οιπινο έτονν
Μι οι Μπα· μοι
αν “ονν οποία·
ο· μονο" ο πιο»
τον 0-2 οπο τον προιί το· παρον ιοοποπίο μ· τπ :οπορ ί2-2ι
το τοποντοίο τονς μοτς
Μ' οι Ωρν·ροποντοι· επί ροπνιπον
·οο0ονς Μι ονριο το
μοοπμορι ποίρνονν
το ο·ροππονο τπτ
ΜΜΜ νιο
τπν Μονο
ππο·ππ= ή· πιο· μοτς πορονοιοζομοοτ' ο"
το· των-ρα. ΜΒΜ" οτο νπποοο Μορορττιτο προνμοτο ο ο Βίκτορ με τον των· οίνοι
τ·πτί·ς οιο0οροτιποί προπονπτ6ς ο ο νέος
“ΜΜΜ ΜΝ· στο" τροπο ποιννιοιον μτ
ορατπ ποιοι· το· των τρέξιμο·
πιπιΜτ ιο·ν προπονπ·πη Μ που·
ΜΜΜΜΜκ οτο Με' νονοτοι: Δως τις
οντως οπο· οναοπο το φορητο. οιοτι νοντινω- Μοπμορινο ποπν “των νιο τπ ονοιππ μος ποτοοτοοπ ο 'ο πιο πννοτο το" πίνοι
οντο μ· τπν Μπας ο
Η· τπ ΜΜΜ
οίοοτ· τι ονν“π
οτο τοπ·ντοίο
απο οτον
τοοομο το
μος ο τον
"Πτροποτοι
Η Π"ρω.
προπονππππον
·ππιπτπτ “ '
- ποιο ·  ` ϊ
πωπω"- `_
τον το· οι Η· οπο > 7· 
το μοτς μ· τπ Μοτορ
ο· το· τονς Μνον πονονιιιο οτο νπποοο νιο
προπονποπ ο ο οίκο· στο· νο τονς ταπορ·ι
τοι οπμτρο το πρωί. προτον οποοοοίωι νο τονς
τρποιμοποιποτι το ορίων
“Εξω ο Ηττα ο ο ντοο6ς των· οντος
πο"ΝΠοτος ·Εοιτίος των Μπα" ·
πον νιῶ“ι οτον τ·τ“ωωΜ
"°"Κ"||: “Δεν ΞΕΡΩ ΠΟ' ΟΞΩ" "Π "ΔΩ...ν
πιο τον ο” ορίονομοι οτπ των” το· τίμοι η μ
προτιμω” ο ιι τιοννοιτεντ ως οίνοι ι
π πρῶτπ μον οικονοντιο ο πν μ· “των κ - π
ο ΜΜΜ' αν το” τι ο· νίνοι. 0ο ΜΝ..- ι ·
Μπι· Αποτιιπ του" πιτ ΜΜΜ
"Η" Η" Ο "|'|'Α"|°'Μ ο Μ ΠΜ·πιο" πννΜος αννονν τπν "που" τρίτο
τοι ο Μωρίνιο προτιμω νο Μαι πίο·
τον τονποο νιο νο τον Μαι πίντς ωρες
οωοκΜ ποροπονν. Μο τος
ονμμ·τοτπς τον οτο τυπο
ιι πιο· με το να"...
ο κομίο οβοπ ο ωτινος πονΑπο μ· τον Μοοινο. πον το· ΜΝ·
αι οποροτπρπτος οτπν προοτοιμοοίο ο
ο πίιττορ πιοτονοι οτον Μεξικο” το·
καιροί πως οι" τις οννοτοτπτος νο
πρωτοι πως ως μια οπ
τον ιππΓιΞ
π πρωινο
ῖο τοπον· π των ο ο" πριν Ε·πινΜι
 Με" οι Με
ο· ο τη” ΜΝ οντα: το προνρομμο. ΜΜ τονς ως νιο
Μο ωωΜω» ο ΗΜ ο” Μ·
το”. ο." οι· ΜΜΜ· π των. τονς
ύμνοι" αν" νοιιτοο νιο κατω
ΜΗ" ο"-Μ"ΠΜ Ο "ΚΠΡ ο “ΜΒΜ κοπο μ· τπ Μοτορπο
ο ποτοποροίν· οτι που· τπτ
πονροοπς το" τπ ΜΜΜ
Μ οτο τοποντοίο Μοτο ο των
ομως ον πια' οτο προκριμοτιτο.
νο το πΜωΜω το· προποι νο το
ροκ· απο στο μωρο οπο. του
| ο Μονος οτονς οοίπττς ο' ομιπίο
~ ` τον οτο Ε·νοοο·ίο
ΓΡΑΦΕΙ ο ΔΠΕ¦ΤΠΛΜΕΝ°Ξ ΜΔ! ΣΤΟ Γκεπκ ΑΛΕΞΗΣ ΒίΡΒΜΗ£ (σΞῆί6ο '6)
Μπιτ Το Μο
προονπο τον ΜΠΟΜΠ".
π οπωοοπ τον Βίκτορ νιο
οποιον! ΜΜΜ". οι κομπο”
οπο το ππονιο. π Μποντ πον
τριτον κας οτο νορνορ το·
ποππο οπομο οπο τπν πορονοίο τον οπνμπιοπον
οτο τον:

Τελευταία νέα από την εφημερίδα