Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
ΕκλεΙσε
κοι 028χρονοε '
|οΠονοε Ποοοερ
φοργουοοντ 
στον εΕοοτερο
ῦἩΕΡἴσΧΝτττ|ΜΕΠτ 
._ἐῖῖΠ“ῆῆῇυΜΣ 
ΜΑΪΜΥΣυ¦
τ' -`
ο ϊοΝορ·ΑΒο
_ . ¦χκΑ·ΤΗ:ΗΜεΜΝΗ
η Η τῇ  ΚΛΗΡΩΣΗ
”·  ΜΝ ΜΗΝΩΝ
οΛγΜπ·Ακοκ Μοκ.
 _ ε¦  ; Δ  ` ΜοκΑ·Αεκ
ωΛ,ΜΜΜκΝΑ@“Ξ“"°"“'"^ ' -  ΠΑΝ ΜΜΜ":
Ἡ!4“ · ° · ”ν  ΜποπογροΜΜτκ
:έ χ, #
ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ Ζ9|ΔΗ
ὶ τ  Ξ ο· Λ 3: η ›ἴ.': ,-Ρ|Μ/ 
. ο τ ο· ¦ ο ο Ν ο· - ο ΣΜ9Μοοωτε:
Ύ " ή ` :~   χ ` |· .Πογ:υΜΜ,,
` ·7  γ 7 - ή ώ]   Γη! ϊ | ,
κ τ $ Ό χ
ν | ¦_ :
Ι . ¦
' "' Π 2" 
'(|Ρ||(ΕΣ Γ|Δ ΤΗΝ ΑΝΥ Ε «Σ|Φ0» Ο' 3 Π|ΣΩ ΨΑΧΝΟΥΝ ΣΕΝΤΕΡΟΣ
ν #3 ° · 
ο Ρουμονοε
στοηερ.
εξετοζετοι
κο|οΙσλονδοε
Σίγκουρντοον
' Προβοτζενεοολεγ·οτο Προκρ·μοτ·κο 'Με 800.ΟΟΟκλείνειΜυμφωνἰο μετΠ Στεοουο ΟΣτρομοτοονιθο Περιμένειοοοχοειοοτεί
του ΪσυυΠ|ον5ΛιγΜΟ φιλικο μετηνΜηοιζ γ|υτον29Χρονο αμυντικό 'κωδ·κ65«οεντὁν·» τον Σίλντενφελντγιο νο χτίσε1γυρωτου
(8μ_μ.. ΕΡἴ2.Ν5Ζ) μεσντίΜλο μία οΠὁτι$ΣυΧτόρ.Αγ·οξ. την ουυντικΠ τριοὁο των «Προσ|νων»
Π Στο Μοιομιο Γουο|τ.γιοΓκουηοιελοι ηρωτοθλητεε Φενἑρ.ΣΠυρτυἡΑντερλεΧτ οτου5 ομίλου5 του ΓιουροΠο
0 Γ. Νοικοκύρηε με τον ολυμπιακό ' 0 Αντ. ΤουκοΜοε με τον ΠΑΟΚ ΠΗΡΑ" Π" ΧΡΟΝΗ Ο ΜΜΜ Ο Στ. ΚοζονΙζ6γλου με την ΑΕΚ
στο Με" του Βελγίου στο 0στ8ρμπεεκ τω 0λλονδίο8 γ 0ΡοΣ"Μ " ΜΜΜ" κ" Η ΕΥΡΩΠΗ στο Μολτσε Με Πολωνίο5
ΜΑΖ|ΚΕΣ ΠΑΡΑΠ0ΜΠΕΣ ΣΕ Δ|Κ|·| ΠΔΡΔ|'0ΝῖΩΝ ΤΗΣ ΕΠΟ Γ|Δ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ Υ|'Ε|ΑΣ ξ¦,ἩἩἶἔἔἔ Ο