Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
.Χ “ ¦ 7` ή
τ. ρ65 _
γ _.=_τ .1: τ
Ο :εκ ·~ ο
Ελληνες..ἱ“σομηὁνέρ
ΜΜΜ-ωΜ
..ΣΑ με
σκοτώσω ΜΙΓ “
 ·4 
τεκμτνν στοπ;  · _ Μ· Μ
ΜΕ ΚΜ το -3 “η τη 8 · > μ
3.ΜΜτΜ 28 5' 2
τ0ν|βπ5.η0νέΧε·μ“ροστότον    ' ο , ΜΔ
δύο «τελικού5» ηου κρίνων
την σορομονη στην ΜΜΜ
το” 2ο ο:
"ΛΗΜΝΟΣ · ου ' Ο Πογιὲτ κολείτοι
νοδ·οχε|ριστείομεσο
την κρίση στο χορτορι
· «Δικοστ|κο5 σκροβοτισμσ5»
σύμφωνο με τον Κο'ι'μοκομη
η ηοτνη (ίδ|ο κοτ γιο τον Ατρόμητο)
γιο το «εκτετομἑνσ εηεισσὁιο
στο Περ|στἑρι».
'Δεν ολλοζοσνμοντελσ τ = ΠΟΟ ουνΟὁεΠεΪΟ¦
στην ντ])τοτττοη'ΕΙΟιμο$ ΜΜΜ δυο Ογὡνε5
ο ισοκελομ τησ οὁειοὁΟτηοη5 ¦ ,
κεκλε|σμενων των θμρων
+ 7 οσο ηρσστιμο
τ_ ι· ·_'τ _η η
ΜΙΜΗΣ" Η" ΑΠΟ ΠΑ Α"0ΔΥΤΗΡ|Λ ΜΜΜ ΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑ|ΡΜ ΣΤΗ" θΕΝΕΜἩ0Ν Χ Η" ΜΥΝ'||“0Υ.
ο.- με" ΜΜοΜῖκονηΑτη ΜΕΓΑΛΗ Εηπτνοοη  Νοτη Δεν ηΕΡΛΣεΑηΕκηΕτωΗτΗ ε σοὶ
Ά' 'ὅ "· ' Η “ 3 Εἰ Η Η :8 “|_› μ 3 _
Ώ Η τ η τ ε|νοι 1 ν 1χτ ο Μ 7τλωσ μΖ¦τ Ξ . .
ο τ τ έντονη::Μη ΤΑ ΝΕΑ |'|Δ|Δ|Ατ _¦ τ
τηνωκοιριο_σηω5 ΜτσΒλσχσὁημοε )
 κ η ορο 7 ω 5 ;
Δ ' Μηροβσ ντο την οντι6ροση, Ϊ Ψ έξ τ! 
.κω°^φὁμ"ω“'μωρῇθΜε Χ νκοζτσγτοτο ηρωτοημαρονο οησΙον Στρομοτσονι η οι· Π 'υ`ξ-= Ν_.-]
__ ἴ- _`|_ .7 , “7 ..στη χ
με -3 χόνοντο5 έδοφοε “ Ϊ - ο ' Ψ' " Ξ ¦
γ·στο ηλἑ·οφ·0λοτο σενοριο ο ο ° _ Τ' ΜΜΜὅΠὅἄῶ6Μ οι ποση ¦ .
στη μάχη Με 5η5 θέσω ·
7 η; οηοΖντίελορ.Βομρο.κσηι'νσ ς* . ' ' _ Ά τ. κοιΤσ|μτκο'θελειὁιοθεση “ ή
ΜΜΜ Ν Η "ζ ο κοι στο κοστονζονλειο 
 Ι; έ ι ` 7 «Ρεκόρ ΜΜΜ χούντα»
' ο· “°ἱ“ε“ω“““ων ΚΔ· Στο ΤΕΛΟΣ κεΡΔ·:ετ ο τονιΛ|ΑΜΣω Φ Ρ ` = το ΜΑΜ· ΔΕΝ κΡνΒε| Μ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ζητησον... συγγνώμη οπο
τον Νὐκτορη γιο την οηοχή τομε
σ:οΜττ::“· εη:Μηεη ηηῇοη τηνοποΑηηΔπ
τη5 3η5 θέοη5
 ωχ!.