Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
Μ5ΕΝΤΠΑ60Α£.6Π ©@ Ορ6γρομμο αγώνων 04/04 - ιυ/ο4
ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ·ΜΠΕΝΦ|Μ [ΙΕΡΑ ΕΜτηρἰοη5 [Θωθ ΟΤΕ 5ΡΟΠΤ Ι ΝΟ
ΜΠΛΡΤΣΕΛΟΝΛ·ΛΤΛΕΤΙκΟ ΜΑΔΡ|ΤΗΣ. ΟΕΜ ΕΜΜρἱ0Π8 ΜΜΜ ΟΤΕ 5ΡΟΠΤ2ΗΟ
ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΠ(·ΡΕΜ ΜΑΔΡΠΗΣ. ΠΕΕΑ Οιοητρἰοη5 [Θωθ ΟΤΕ 8ΡΟΠΤ Τ ΝΟ
ΠΑΡ' ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ·ΜΛΝΤΣΕΣΤΕΡ Σ|Τ|. [ΙΕΡΑ ΟΜΜρἱ0η5 [089% ΟΤΕ $ΡΟΠΤ2ΗΟ
ΝΤ0ΡΤΜ0ΥΝΤ-ΜΒΕΡΠ0ΥΛ. ΟΕΜ Εντομο ΜΜΜ ΟΤΕ 5ΡΟΠΤΖΗΟ
ΟΥΟΡ|ΟΡΣ·ΣΠ|ΡΣ. ΝΒΑ ΟΤΕ $ΡΟΠΤ4ΗΟ
Τ0ΤΕΝΑΜ·ΜΑΝΤΣ. Γ|0ΥΝΑ'ΠΕΝΤ. ΜΜΜ ΡτοητἱΘτιοοουο ΟΤΕ 8ΡΟΠΤ Ι ΝΟ
ΜΟΤΟΟΡ. ΗΠΑ. Οστ·ν. Αγὡνο5 ΟΤΕ 5ΡΟΠΤ5ΗΟ
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 583 | ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΛΠρ|Λ|ΟΥ 2ΟΤ8 Ι ΕΒΔ0ΝΛΔ|Λ|Λ ΑΘΛΗΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΛ | Τ|ΜΗ '| €
ΜΜΜ! · 'Μ'Ε"Σ
ΜΑ κ^¦“_ ρεκορ Η ηΛΡΕΑτνΣ ΜΑΣ ΣηνΡννΣ Μου τΣτοΜ, νικνΣΕ τη τον την, κΛΣτΔηΣΣ η Μετρο
τη το ΜΕΤΡΟ τνΣ ΣνΡηηνΣ (σκετη ΣηττνΣηοντοΣ› ηΛνΣηΣΣτ τη τον ΜΜΜ
ΠΙΝΔΟΣ: 
<<Μηρυβουου¦ρεΜρἰνο» γ τ
ΗΜΜΥ: “ Ο.  - . ¦
ε ' , 
Ερνω _«Η6ἰψυτηυ Πην|ὡντου
ΜΤ°|μ¦κω ' ΦωΜω γ|°ω τη' η βελτιωμένο$ ΠΑΟΚ»
μεγαλύτερη Μωρό οπο τον 2ο
Ο.Μ«ΟΟΜΜοϋζονο Με·
Μια χρονου·
ΠΗΝΠΜΡΜ6 μ.μ..Ν$2)
Μαι-Μ
ΑηΑρΑΔΕκτη
γιο 5ο οερίεκτοε ὲ6ρο5 Με
·Στον κοσμο του ο Πογτὲτ
ΜΜ%Μ#ο. Μ 
ΜΟοΜωΒτο ' .ο τον"ο η - - _
ΜΜΜ©@@@ .ΠΣ - - «  ~ ι ο · Σ ροΜηοκοοετο5.οΑνοορι ορντο ογισετονθρνο βο.οΟυζ0υνιδη5 κοθοδη ησεοον μοεστροε
φ ω μ γ 'ΛΕΝΕ' Μ' ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΟΥΖΟΥΝ|ΔΗΣ
 · Σε ηεριηὲτειε5οΔικὲφολο5'Χομο5 στο οηοὁυτηριο · 'βιτ5:«Το μολὲψομε...» _
ΣΤΟ ΟΝ Ε|ΡΟ ΕΜ"οΜΜ
|.ΜΝΠΜΟΥΔΜΗΣ· Μ ”- ι
¦βἔξ%ΜἘΧἩΨ'“ Ο...ΤΕΛΕ|ΟΜΕΝΟΣΛΕΤΟ«ΧΤΥΠΗΣΕ»ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ Ο :. «ν“““ρ“6“ηΜον τ
όλον από τον Λέτο» ρων Με
 τητΜτηΣΣτ0νκΛκ0ηΣνΜΜκο  Ψ  ω _
Ο ΑΠΟΤΟΜΖΟκΟΝΤΡΛΣΤΗΟΕΡΟΜ γ  > .. _ 
6.Μ 28 Ο·
ΕΜ Τ ι 2' 37
Ο.ΜΜο 28 36
ΜΜΜ" Πορνο
μέχρι τοη|κυ Ι Ι ` Ι
Π Ητοντο Πρωτο «ηροστνο» κολ του ΑργεντινοΟ μετρ ττ5 8/Ι/20Ι 2
' Πηι6ικο γκολ6ὲχτηκεῖδ «τρτφυλλι» με ευθυνη του Τελοντερ.
τον οηοίο στηριΞε ο Στρουοτσὸνι Που οηοθἐωοε τον Λέτο ά
ΠΑΡΑΜοΝΕΥΕ| ' Με Η ηρίκτἐΞ`Ϊη «βοοίλιοοο»
' Στο ·Ι οηο την ΑΕΛ
η Κέρκυρα 2-0 τον Αχορνοϊκό υ
· Απίστευτη ονοκοίνωοη
των θεοοολὡν Μο
των οηοὁὡν τ005 Π Εηετσόδνο
με ηοἰκτε5 τη5 Λομίο5
Γ ΕΜ" Ο
ΑΛΛΟΣ ΕΝΑΣ
ΧΡΟΝΟΣ... ΕΜΕ|ΝΕ
· Αρη5-Εορδοϊκοε 3-2 κοι
ονοδο5 ' Ληρ κοντο κοτ ο ΟΦΗ
(|-0εκτ65τονΑτρομητοΠ.)  ` τ
 ΚΑΘΕ ΝΕΡΑ Σ'|'Ο ΤΑΜΕ|Ο - .
ΣΞΛ'ΔεΣ “
(0-0 στην κοψω)