Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
 ΜΜΜ! ||#Μ[ [ΜΜΜ/7 [Η ΜΙ!! ΜΥ ΠΜ|||ΜΜ/Π(
ἙΜΕιΣ
¦|(ΗΝΠΥΜΕ 'ι ΜΡ/[ΜΖ[ΡΜΜ 75' Μ/ΜΠ[Π[Ρ!/Π Ι ΜΜΜ/ΜΜΜ Μ? ΠΜ ΜΑΜ/Μ!
Μ [ΜΜΜ ΠΠ|Ι||Μ|||([! ΜΜΜ! |(#| ΜΜΜ ΜΜΜ Μαι
 ΤΠ ΠΠ|ΧΝ'Δ' 
/ ΜΠΑΜΠΑΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΕΕΕΠ - Η ΣΥΜΜΗΠΧΗ Η ΠΗΡΑ ΤΜΗΜΑ ΜΝΗΜΕΙΑ' ΜΟΝΟ Η ΜΟΝΑ ΑΝΩ ΤΩΝ Η ΕΠΙ" - (ΡΑΝ Η Η ΣΗ' Ρ | Ξ Η Ι: ΤΜΑ
' Με ανατροΠιι η ΜΠαρταελονα
2-Ι την Ατλετικο και μονο Ι·Ο
τι ΜΠαγεον την ΜηενφιΑα
' Σων€νιωξιι Τασου Ααλωνιιη
«Ξαναγεννηθηκα Ποδοσφαιρικα»
“ΜΒΜ Με έ
Η ΜΑΧΗ
ΤΗΣ ΕΦΕΣΗΣ
|- :γή.:έἴἔῳ# | 2
Σήμερα τι εκδίκαση
για την αφαίρεσα βαθμών
και τα κεκλεισμένων
των θυρών
ελΝ ΜΗΝΑ
Αρταιει>Α
Ηρακλιι5 - Ολυμιιιακα5
αιιαψε στο Καυτανζαγλειο,
με την ευχή να έχουν εκλειψει
οι λόγοι αοφαλεία5 Με αναβολιι5
ΒΑΕ" 0||'ωΜ0
ΞἶΕἶΞῇἑΞΜ
χ<_'.Ϊ·ἴἶ_3
ι~ ζεί;
@καναλια
ΠΑ|ΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
σ  ΞΥΠΝ
" ΣΤΟΙΧΗΜΑ '
Ψ 1'  
Ξ ΪΞῖΑΡΤΗ 6 ΛΗΜΝΟΥ 20'6 › ΤΜ" Τ € · ΚΑθΗΝΞΡ ' ι
ῖνιιΦιιιιλ
Με ο ιιλιλιιλιιιιιι “"ῖ ικιΕπο,
λιιιιιιλιιιιι ιιλι>λιιιιοΕι _
φικιι>ι2ιιιιιι,
λεν ιιιιιιιιιιι Μαι" ·
ιιιιλιιιιιοιι ιιιιιιιιιι>ιιι
ϊ" ρουχα ϊ°!ς·
Ο ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ""0Α|Α'||ἑ
Ε"|'Ε'ΑΑ||Ε 'ΠΣ Ε"Σ 
ΠΕΠΜΑ! κι ΠΑΠ" ΜΒΜ'.
Η! "Ρ" "ΟΥ ΕΠΑ!" α: '
Π"' ΜΟΣ"0Μ|Α
Η' ΠΟ ||Ν"°|'|Τ||
Π" |'·| 5 'ΟΥ ΜΗΝΑ".
ΜΜΜ'. ΠΣ Μ"Α!Μ"Σ
ΣΕ "ΜΜΜ" "ΟΥ Α|'Μ'θΕ|
Ο Η" "ΝΕΩΝ  Φ
> β 'ι ·.   :ι “Η Ϊ Η ι   
 ιειἑω “Μαι ° 
Η ή   Μ Μ | Π “ γ λ · ιιειιιαταλή Φ ζ λ  
ι Λ · Έ; αιιὁ°8ι0ββ£ /  Χ ¦ : Ι Ξ
ανένδατοε
οκαντανἡ5
Ενεργοιιοιείται ιι αψιαν
στο πλω Μαΐου
Μαζικά
παραιτήσει5
και γινεται ειιιιιλεον
διετιι5 ειιεκτααιι
«όχι ετα.
ο ΔιΔΜΔΝΤιΔι-ιΣ»
Ελιοτ Γαυίλιαμ5 στο «Οοε|»:
«Δεν ειμαι εγώ ο Μέττη» ι
στην ΕΠΟ
για να γίνει
τα κύπελλα
«Εισαι Μι ιιλιιρὡαει5
καιό.τιξειιλιιρὡσει5» Ώ '7 =_ Π ““ ”νέα `_ λ