Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 μ  κ Η) ΜΜΜ
Χ Μεοτι9Π
οήὶ··9 .` 25"' Χ
Ν η ο ' δ Β.
411 ξ 14,1 `
Π ' Ι χ Δ Ο ' πΕΡ·πΕΤ·Α
Ο 9 ΕΝοψΕ·πΛΕῖοΦ ες.
ΐ _`_/ ` 1  η
|Β|ΤΣ: ΝΑ ΔΟΥΑΕΨΟΥΜΕ Γ|Α Τ|Σ ΑΔΥΝΑΜ|ΕΣ ΜΑΣ ΚΑ| ΝΑ ΑΝΤ|ΔΡΑΣΟΥΝ Ο' ΠΑ|ΚΤΕΣ Ά
Η ΚΑΘΗΜΕΡ|ΝΗ ΑΟΛΗΤ||(Η ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΤΗΣ Ε. ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 4ΑΠΡ|Λ|ΟΥ 2Ο15 | ΑΡ|ΟΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ: 1Ο15 Τ|Μ|·|: 1,3Ο €
τ Ω_|Ε 'Ρ 
Πιτ-Μη @
Ο Καπνί6η= πετυχαίνε· '
το τρίο γκολ του Αρη
> ΑΡ-ΕΡΔΑϊκ" ”1  _
γ ΣκοΡΕΡ: ΜΕΛ|ΣΣΛΣ (141 γ
ΤΑΤοΣ (22 ·›, κΑπΝ|ΔΗΣ (45· ΜΝ.), Ξ
ωΜΑΜπιΔΗΣ (12 ·›,
ΜΑγΡοΜΑἩΔΗΣ(67Ί Μ ω 10-12 ΐ
7ψ-έ`
 Ε . ι    ΤΗΝ ΜΠΑΡΑ Ο· Η Απ·οΑΝΗἶΤοΗΑ Τογ ΜΜΜ ΜΥ ΕΞΕΛ|ΣΣΕΤΑ|
ζ · · Φ
ΣΕ... ΚΑΕ|Δ| Τ|·|Σ ΦΕΤ|Ν|·|Σ ΟΜΑΔΑΣ
Σ·ΜπΑκ Τ δ.  ΣΤΑ ΜΜΕ! . Ἡ “Μ“““Μ¦π¦ Μ “ΗΜ
. Ι Ϊἐ_
.7-Ἑ»ἐ
ΕΡΑ |·| ΑΔΕ|Α!
_ . Λ Ο ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣ|ΟΠΟ|ΗΣΕ ΧΟΕΣ
ΤΟΝ Κ|ΝΔΥΝΟ ΠΟΥ ΑΝΤ|ΜΕΤΠΠ|ΖΟΥΝ Ο| κΥΑΝΟΛΕΥΚΟ|
 ΑΟΛ|ΟΣ
' ΤΡΑΓ|κΗ ΕΜΦΑΝ|ΣΗ ΚΑ| ΑΠΟΔΟ|(|ΜΑΣ|ΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
' ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: ΧΑΣΑΜΕ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΟ ΜΑΣ
8 έ45“ΒῇῳἶΡ
1 Ο* Ι Ι
Μ 59,53η |