Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΛΥΣΗ Η Δ.Ε.Ο.
Σχέδιο ενοικίασιιε εκθεσιακό" Χώρων
για την αναποδη Των νΠοδ`ιιών
α ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ 3Π5 | Χ 
' ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΑΠΟ ΕΥΡΩΛ|ΓκΑ
'Η Σελ 41
Ο' 18Ο ΗΜΕΡΕΣ
ΤΟΥ ΚΑΡΥΠ|ΔΗ
Ο ΑΡΗΣ ΕΑΑ|ΣΕ| ΟΛΟΤΑΧΠΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΕΟΟΤΕΑ|-Ε ΕΕΑΕΗΕ
κΑι Η «Η» ΑκΤιΗοι'ΡΑΦει ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΦΟΡΟΥ
Η ΑΝΑΚΟ|ΝΠΣΗ... ΚΑΜΠΑΝΑ|(| Η Γ|ΑΤ| ΑΓΓ|ΖΕ| ΚΑ| ΤΟΥΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠ|ΤΡΟΠΗ Κ|ΤΡ|ΝΟΥΣ Η ΟΕΣΗ
ΑΔΕ|ΟΔΟΤΗΣΕΠΝ ΤΗΣ ΕΠΟ Γ|Α ΤΗΝ Α.Ε.Λ
ΑΘΛΗΤ||(Η ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΤΗΣ Ε. ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΜΑΡΤ|ΟΥ 2016 ΑΡ.Φ.: 0991 `
Οι εισηγήσει5 του Ηρακλή γιο
τον Προεδρο ΕΠΣ ΣοὐΠερ Λινκο.
γω ΕΠΣΤ. δ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΑ ΠΕΗ «ΡΩΣοΠοΗΤιο㻦
ΑΑΗΜοΗογΗ οι ΠΑικΤεΣ ΤιΑ «ΕΔΩΣΑ 308 Εκ. ΣΤΟ ΕΑΜ-'ΜΚΟ
Τ°“^'““^ 'Η' °"°'^ ` κι·ΑΤοΣ. ΑΠΑιΤΩ ΝΑ Με ΣΕΒοΗΤΑι...»
ω ϊ Η Σελ 35 ΕΝΤΟΛΗ Γ|Α ΣΧΕΛ|Ο «ΑΣΦΑΛΗΣ ΤΟΥΜΠΑ»
ΣΟΥΠΕΡ ΗΤΕΡΜΠ|
[Ξ Ο κυΠελλούΧ05 ΦίλιΠΠο5 Βέροισ5
υΠοδέΧεισι στι5 18:00 τον Περσινό
νιομΠλούΧο ΠΑΟΚ σε ένο ΠσιΧνίδι Που
θσ κρίνει τη ΖΠ θέση στην κονσνική Ι γ Ϊ ' μ  «ΕΞΜῖΕΡΥΓΠΝ»
Περίοδο του Πρωισθλήμσιο5 “ γ ' . ~ η ῖ°γ ΜΑΡ|ΝΑκΗ
«Μ», :ῷώργα5 ΣΗΜΑ
, εε τον Ιβάν Σαββίδη και το ΣΠ› ΠσΠαΒσνσσήκη
- στα γραφεία Μέ
Η ΜΠοΡοοΗΑογ
_Χ κΑι οεοΜΡιΑΗ
· γ . χγΔΑιΕ ΗΣΕιΣ
. . ¦ 8 ' . οΑγΜΠιΑκογ
- -- ' ΜΕΛ|ΣΣ^ΝΜ ΠΑ ΣΑΒΒιΔΗ
· ΞοἩὶΠΞωΞἔἔΔΑπ%ψ ΠΡοΕκγψΕ κΑι «ΠΕΡΑΣΕ» ΗοΗο ΗιΑ ΣοοΑΡΗ ΠΑ ΤιΣ... ` κΑι ΠΑοκ
ΠΜ ΜΠΟΝ ΠΛΗ-6;» Μ Εμ ΠΡοΤΑΣΗ (ΑΠο ΗΕΑιΣΣΑΗιΑΗ›: ΕΠιΤΡοΠΗ ΦιΜΠΠιΝε:εΣ - .
ζ _ γ ΠΑ ΤΗ ΑιΑιΤΗΣιΑ ΣΕ ΣγΗΕΡΤΑΣιΑ Με κοΗΤοΗΗ ·· Σελ 3414748
ΕΠΣ!!
 Ν "ΠΜ °ΜωΜ“ωΜω
ΕΡΜΤΜΠ
ΠΡΩΤΑΡΑ
|σΤορική νίκη-Πρόκριση
ποσο «8» για ΤΠ 
γερμανική ομαδα Ώ
09 03
.Η Έ ΠΕΡιΠΑΤοΣ  ·`
:η Ἡ Τι·Πική διαδικασία . ` <
- _.  για τοσο |σΠανοὐ5 “
ιι ρεβαν5