Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΕ ΤΑ ΑΣΤΕΡ|Α
ΣΤΟ ΤΑΟ 1
ΠΡΟΤΑΣΕ|Σ Τ|Α
ΤΣΑΜΠ|ΟΝΣ
11. τι . .
«ΕΞΥΠΝΑΔΑ
ΚΑ| ΠΑΘΟΣ»
Ετ; »Γ»7: τ!
Μμμ- 1
ΡΜ Σελ 16
[Ϊ Αποκαλυπτική συνέντευξη
Πάουλο Κάμποε οτπ «Μ»
Δ: :/ τουΝοΜ
: :› ΜΒΜ: 9ΜπΜΝ
Ξ ο: > οιΜἩΜΗΔὡ«
Το!! 
Γ . . | Δ. Η
 *|'4~.ω
' Μοθπμοτ1κἀ στην Α1 ο· κίτρινε5
τοσο ογωνιοτ1κέ5 πριν από
το τέλο8 του Πρωτοθλήμοτοε
«ΟΧ|» ΠΑΟΚ
ΣΕ ΣΑΡ^ΓΟΣΑ
Μ ΑΡΝΗΤ|ΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ
Δ|ΚΕΦΑΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ
Τ|Α ΧΑΤΣΕΡ
Μ Σελ 41
Η ΜΕΓΑΛΗ
ΡΜ Σελ. 42
ΠΑΝΟΡΑΚ|Κ0Σ Ψ Τ) ΧΑΤΣΗΝ|Κ0ΛΑ0Υ: ΑΝ ΕΡΧ0ΤΑΝ ΝΩΡ|ΤΕΡΑ ΑΥΤΗ Η Ν|ΚΗ ΟΛΑ ΟΑ ΗΤΑΝ Δ|ΑΦ0ΡΕΤ|ΚΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ |ΝΤΖ|ΔΗΣ (ΜΕΤΠΟΡΟ|_|9 95,5)
«Ο ΑΡΗΣ ΑΝΗΚΕ|
Η «Μ»~ΑΠΟΚΑΛΥΤΤΤΕ| ΟΛΑ
ΤΑ ΠΛΑΝΑ ΤΟΥ |Δ|ΟΚΤΗΤΗ
ΤΗΣ ΚΑΕ ΑΡΗΣ
Ο' ΛΟΓΟ' ΤΗΣ Α||Σ|ΟΔΟΞ|ΑΣ ΤΟΥ 23ΧΡΟΝ0Υ ΣΤΟΠΕΡ
. ΠΟΥ ΚΕΡΔ|ΣΕ ΤΗΝ ΕΜΠ|ΣΤΟΣΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
' ' ΣΗΜΕΡΑ Ο' Δ|ΚΗΤΟΡΟ| ΚΑΤΑΟΕΤΟΥΝ
ΤΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ Τ|Α ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΡΥΣ|ΟΥ
' ΠΑΡΑΜΕΝΕ| ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕ|Ο Ο ΠΑΥΛ|ΔΗΣ με! Σελ. 14,15 .
Η ΚΑΘΗΜΕΡ|ΝΗ Α0ΛΗΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΤΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΡ|ΤΗ 8 ΜΑΡΤ|0Υ 2016 ΑΡ|0Μ0Σ ΦΥΛΛΟΥ: 0990
Τ|ΜΗ: 1,30 θ
@Μ@@ΜΜ
- Μ 7 “έ “ Η τ κτ  τ 1ἶπ ζἶίῖἩ*ἶΌῦΐ` 
ὅ; Ἡ: ῖ. έ #1 'ΑΠΔ'
ν., η .. Η 
12 η
Η 7/ Ν
 1' ζῖ  'χ ς:', `1ν'| ' 'η. “ .^“¦ὶΣ' .Ζ ¦-“ν~ γ“,> 71;
ΑΠΟΚΑΛΥΨΕ|Σ
ΜοΝο Στ" «Μ»
Ί γ'.«1Γ“
› _ .
«ΟΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΕ ΞΕΦΤ|Λ|ΣΕΤΕ»
ΦΩΝΑΖΕ ο ΤογΝΤοΡ ΣΤΟΥΣ πΑ|κΤΕΣ Στο ΗΜ|χΡοΝο
χοΕΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΑ ΒΕΛΤ|ΩΣΕ| ΤΗΝ οΜΑΔΑ Με... κΑψοΝ|Α
ΣΤΟ...
ΟΟΛΩΜΕΝΟ
ΤΟΥ ΜΥΑΛΟ ΚΑ|
ΔΗΛΩΣΕ|Σ ΤΟΥ
η Ο ΜΑΛΕΣΑΣ... ΚΟΟΥΤ1ΣΑΡΕ| ΣΤΟ Φ|ΝΑΛΕ
η Π : ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΝΩ '
Ο ΚΡΟΑΤΗΣ ΚΑΘΕΤΑ| ΑΤΑΡΑΧΟΣ ΣΤΟΝ ΠΑΤΚΟ
π πΕΡ·ΕΡτΗ “Σ·οπΗ, κΑ1`Ε·Ατοχ·ΒΑΝ
ΜΜΜ" ΜΕΤΑ τΑΣκο ΠΕ ΜΑΚΗΣ
Ο ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΚΑΛΕΣΕ ΤΟΥΣ «4» ΠΡ|Ν ΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΣΟΥΠΕΡ Λ|"ΚΑ (15.00)
ΔΥΝΑΜ|ΚΟ «ΠΑΡΩΝ»'
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΚΑ| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΑ ΥΠΟΣΤΗΡ|ΞΟΥΝ Τ|Σ ΟΕΣΕ|Σ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ Τ|Α
ΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑ|ΡΟ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΣΟΥΠΕΡ Λ|ΤΚΑ
' ΔΕΝ ΟΕΛΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣ|Α ΤΟΥ ΜΠΟΡΟΒΗΛΟΥ
Χ=δ==ῦΕΜΣ έ¦ΐΤὲὶῖ'ἔῶἔΒΉἴΜ κεΝτΡο
ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Τ|Α ΤΡΤΤΗ ΦΟΡΑ ΦΕΤΟΣ
©8119* @ `ο; '1ἶὅῖΜ'ι“192621ΓΞΞΞζἑΞΣ€ίΟῖΨ@Μ"“:χ.>ΓΞ=›,ϊ:'7Μ` Η    ·|
-- Σελ. 12,13