Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
27 01
ΧΑ|'|| ΕΝΤ ΣΤΟ Ο Δ ΛΕΡ .
Από Χίλια κύματα πέρασε ή απόκτπσπ του Αεοςίνιο, αλλά
επήλθε οριστική συμφωνία και ανακοινώνεται σήμερα
ΟΕΛΕ| ΒΑΣ|Λ|·| ΡΕΝΤΖΑ «ΝΑ Ε|ΣΤΕ |'||Ο |'|ΡΟΣΕΚΤ|ΚΟ|»
Ο 23κρονοε δεξιάε φουλ μπακ |'|αρατπρήσειε Παπαδόπουλου για
έμεινε ελεύθεροε μετά τι8 καμένεε ευκαιρία στο παιχνίδι “ή Δ
τή «διάλυσή» του Εργοτέλπ με τον Πλατανιά 0 Σελ 12,13 `
πΑΝΑΤιοΤι-ιτ τιΑΝιΑι-ιτ ΜΜΜ ' ι
άνια... τ έλα! Τ 1 Τ
ΧΡ Ρ Μ
στα" ` ζΑ.Ο.χ·
Μ - γ Η ΚΑΘΗΜΕΡ|ΝΗ ΑΘΛΗΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΤΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΤΑΝΟγΑΡιογ 2016 | ΑΡ|ΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ: 0951 Τ|ΜΗ: 1,30 θ
λ' «ΕΚΡΗΞΗ»
ΜΠΕΡΜ|'|ΑΤΟΦ:
'οΧι«πΑΑκεεε '~ = Τ· 
^' Τγπογ κΑΑΑοΝι-ιτ.8 · 7
'Ο«Δικέφαλοε» έχασε με κάτω “ ,· εποε χΑΡιΣΝε, ΟιΤοΡ,κιΤΣιογ _ “ϊ ' Ο ,Ο - _ Ο” η Νὰ
τα Χέρ|σ κα' τώρα ελΠίζε| Πλέον  > ':ΝγπΑκιΑΝτ ΤιΑ εΝΑεκΑΑΑ >ε ' “· + · '
μόνο ο' ένα θαύμα τ Τ ὁ ` 
π Θερμή συμΠαρἀοταση Ο 'Ο η έ ΑποεΤοΑι-ι: κ. πειΡοΤοε, Τ. 2ΑῖΡι-ιε
από 300 οπαδούε του Σελ42,43
ΝΑ ΜΒΜ είε·
|'|ΡΟΟΛΥΜ|'||ΑΚΟ ΜΠΑΣΚΕΤ
ΜΕ ΜΕΞ|ΚΟ ΚΑ| |ΡΑΝ Η ΕΛΛΑΔΑ
(ΚΑ| ΜΕΤΑ ΜΕ |ΤΑΛ|Α)
ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ Γ|Α ΤΟ Ρ|Ο
ΒΟΛΕΪ ΠΑΟΚ
ΠΑΡΑΔΟΣΗ
_ . Ι
οι!¦παικτ
“ Τ. ¦. “ Ι ,_ ' Ι η ,
π ΜΟΝΟ ΣΤΟ ΤΡΙΤΟ ΣΕΤ ΟγΜιΣΕ 
ΠΑΟκ κΑι ΕΧΑΣΕ ΦΥΣΙΟΛΟΤικΑ η ή Τ “` Έ
κι τοσο αστού5 σα5
»Τ Σελ 3-1ο,47,48
ΔΟΥΚΑΣ - ΠΑΟΚ (18.00)
ΣΤΑ ΠΡοΗΜ"Ε^|κ^ ΜΒΜ ΚΟΝΤΟΝ|·|Σ ΣΤΟ ΜΕΤΠΟΡΟ|-|5 95.5: «ΟΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΩ ΤΟΥΣ Ο|'|ΑΔΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΟΚ»
οχΑΤ:ι-ιΝικοΑΑογ ΕΜ  ή  
Ί· ό ί
===:^::^==°ΜΜ ΚΝ Τ ποιΑ ειΝΑι ιι ΑΤΖΕΝΤΑ ΤΩΝ εποΝεΝπΝ Π 
« » ¦ Δ Η μ Ϊ 4›· έ Δ /. η η
«Με "Με Η "ΜΟΝΗ Γι ό κιΝι-ιτεπΝ ΤιΑ ΤΗΝ εκκΑοΑΡιτι-ι ¦ ο Ο
Τον πι·οεΑΡογ» _, Ν 3 > | κνΒΕΑιΑΗΣ: ` '
χ ο ' Πρίφτπε: Στο Παλέ
ΕΠΣ" 3; ὁ ¦ ΑειΤογΡΤογΝε οι: οικοΤεΝειΑ ν¦ώθωμ“Μ“
Γ|Α Μ|Α ΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΤΕΑ|ΚΟ * 7 2 - ΦΟΡΟΣ (ΜΕΤρορο“5 95,5)= ο «^Ν^Π°» - =°νθό"ἔ9λ°Ξ 9ΘΚό°μ°8
ΜΑκεΔοΝικοΣ - ΔΟΞΑ ΡΕΤΖικιογ α μαε ωσει ω πσπ
κΑι ΑΟ κΑΡΔιΑΣ - οΕΡΜΜ'κοΣ κ--- Ι ι ./ ΩΝᾶΘΕΕΨΣΤΡοΦΗ° ΑΡΗ" ' ομπρἀνωβιΒ: Ξέρω ότι
ΘΕΡΜΗΣ ΣΓ|Σ 15:00 -» - τ Σελ 14,15 » ΠΣ· Δοκ'"ΕΣ ο Αρπε θα μαε τιμωρήσει