Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
Με σε
 ΚΠΝΠΥΜ 
ν ΤΠ ΠΗ|ΧΝ|Δ'
ΜΜΜΜ/Μ[ 75 ΜΜΜ/ΠΠ γ ο ο
[ΜΜΜΜ|Ι||#ΜΙ[[Μ|Μ|ΠΜ|#ΜΝ[!||ΜΜΜΜΜΜ 
ΜΜΜ] ΜΑ!! [ΜΜΜ ΣΜΥ! ΠΜ!! ΜΥ /(Υ/7ΜΜΥΜΜΜ! 
ΜΜΜ “5 Μ" ι ΜΜΜ! κι ιιιττΡιττοΜΜ 
@70ΜΗΜΛ
ΑΡΜΠΔ|ΟΣ ΡγοΜιΠιιΣ ΠΕΠ Ν ΣΥΜΜΠΟΧΝ ΣΕ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑ|ΓΝ|Α ΜΝΗΜΗ' ΜΟΝΟ Η ΑΤΟΜΑ ΑΝΠ ΤΗΝ "Β ΕἴΠΝ "ΡΑ Ν ΝΝ ΣΤΝ Ρ Ι Ξ Ν Σ: ΗΜ
ΑΠΟ ΑΝΤ|ΠΑΛΟ',
' Μετο το σπμερινο μστ5
τελειώνει του Χοτζπισσῖο
' Προε Τουμπο κοι ο Μποκσσετο5
Π ο Μπερμπάτοφ το έχωσε
στον Τουντορ... πσρομιλὡντσ5
Π Αρκετέε ωσγέε με Πσνιώνιο
ιιΔΝιΠΝιΟε 7
ΠΗΡΕ ΛΕΟΖ|Ν|Ο
' Ξεπερσστπκε το προβλπμσ
που προέκυψε μετσευ Ηροκλή
κσι Βραζιλισνου ' Προπονπσε
τπ Βεροισ ο Ελευθεροπουλοε
' Υπεγρσιμε ο πάρω. χόλσσε
του Βολένσιο στον Αστέρο
ΔΥΣΚΟΛΟ
' Ζορικο το στσυρωμσ γιο
τπν Εθνική στο προολυμπισκο
' Αποκσιρετσ το Γιουροκσπ
ο πΑοκ¦ οπο με 83-7'
οπο τπν 0λντενμπουργκ
' Τπν Αλμπσ Βερολίνου
υποδέχετσι ο Αρπ3 (7μ.μ.. ΕΡΤ3)
? :`ἶ|(ΟΝΤ0Ν|·| '
ΠΑ το «κοπιοΡοι.ι5»
Ξιιιιιἶιι·ιιιιο2οιι>ιεκιΜ
 ιιιιι·ιιΕι ο ιιΛῦι“ιιοιιιιιικιιτ 
,3η ' Οι <ιοροσινοι» το έχουν βρει
'ο με τον 'ντεοεντιεντε στον ομοιο οντικει
ΜουΝε
ΠΜΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
ΨΝΜ5ΕΝΤΠΑ60Α£.θΠ
_, 7· κι γ
Ι ν Μ “οι _
7 :Αη
ι > .
γ ' `- γ
Δ Ν `
γ - _ . ι
ΜοιΜΜΜ·Μπ-Μπχωκ ο
|Ξ· - ·? 7
ΤΕΤΑΡῖΗ 2 'ΑΝΟΥΑΡ|ΟΥ 20% | ΚΑΘΗΜΕΡ|ΝΗ ΑθΛΗῖ'ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ'Μ | ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 437' | ΠΝ" Ι Ο
σε Νερο :το
η ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ ΠΑ ΤΑ ΗΜ|ΤΕΛ|ΚΑ ο”
0 ΠΑΟ υποδέχετσι τον Ατρομπτο με τον κοσμο του
γιο πρώτη φορά έπειτα οπο δυο μήνα
 ΠΑ ΝΑ Γ|ΝΕ| |'||0 ΕΛ|(ΥΣΤ|Ν0Σ Ϊ, _
ΣΤΟ ΠΛ|ΧΝ|Δ| ΤΟΥ 
ι_:ξ,
'Το «Οσοι» ειχεοποκολυψει 
το ενδιοφερον οπο τι5 7 Ιονουοοιομ    
' «Προσινοε» ο Βλοχοδομοε. με το ΣτουτγκορδοΠ
νο κροτο 30% Ποσοστο μετοιιὡλποο5 @ὰ
' Υπογροφει ο ΜΜΟ που ιιεμοσε το τεστ
ο ΜΜΜ κοι διοπρογμοτεμοντοι
με τον Πονοιτωλικο ' Ανομονο γιο νο τρωει
ο Ατζογκομν κοινο οδειοσει θεση ξένου
'ι=ιοΡΑ==·ΝΑκ“ ' των:  Η
τ οεΛΕιπΡοκπιΣΗ
 'ή Δπο:ι-ιΜΕΡΔ
' Ο Πογιετ οτιεοριψε ολε5
τι5 ενοοομεινοοε5 οεοιοτωσει5
γιο τον εοιθετικο κοι Ποσο
στον ΔΕΝ τρεχουν κοι ὁεν στονουν ἔκ
' Εξετοζετοι Περιοτωοο
οοοτον Αγγλιο
' Μένει στο Νοσιο Λι
οπο τον σοχο κοι γιο οκροι'ο
. ιΞ¦`
' Εκτο5 ο Ντομινγκεἔ·
κοι οΣεμτιο¦ ξεκινο ξο'νο
ο Ζντιελορ γιο τον Ολυμπιοκο
κοντρο στον Δοτἐρο
' κοιτοκεφοε στον τιρ0οονποπ
ο Φινμτιογκοσον που περιμενει
οκομο τον Αουγκσμοουργκ
___ “σο
ΜΠΟΜΠ' ΝΑΑ
ΠΑ Η] ΝΤΕΡΝΠ'.
ΤΟΝ «ΠΔΠ» ΝΑ' ΤΟΝ... ΝΑΡ'