Πρωτοσέλιδο Fair Play:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡ00ΑΥΝΠ|ΑΚ0 ΝΠΑΣΚΕΤ= Η ΕΛΛΑΔΑ Με 'ΡΑΝ ΚΑ| ΝΕΞ||(°
ἶΑΗὲΝΑ
Χ ΔΡ. ΦΥΛ.: 552 |ΤΕΤΛΡΤΗ 27/Ο”|/2Ο”|ό | Τ|ΜΗ: Ί¦30 ΕΥΡΩ _ Η ΑΘΛΗΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΔ
'γ' 'γ'
ί" ` ε ε γ . ε
α' ' 7-Ν"` Π _ ' Π 7 ._ ῖ·· αν γ . _ 7 ' ~ :Η ~>.# ΜΙ· Δ Δ 
“η __ν
.._ Η·
Αλ Ο πΑοκΤ 
¦ Απο Σ
η] -. › η] 7 Ι ΜΗΝ 
νΜε φ ' _ η Ή γ Τ γ 
ΕΡΧΕ'|' σε· «ΜΕΣΑ» ΜοΣΤΑ, 
 “ Ο ΥΣΤΑ|6|ΔΗΣ “ >
Ξ! Ε Η! " ρι· · _ ' η φ χ
@Μ _ Η η - Δ Ϊ
Η' θ! φ
ΠΕΤΡ°ΥΛΑΠΗ¦¦ Μ .- ΒΑΠ|Λ°'| ο ΥΛ°Σ¦
 Α 7 Ύ _~ έ “
Δ κ" 1)( Ω ε
|| : “ · γω ΜοσμΦ!
Δ · _ ” Ρ _.ἑ
 ΜΔΜποππε¦ η ¦ “ α σε με · ¦ ·
«ΕΔΩ ΠΑΜΕ ΝΑ . Ο ” _ |. ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΛ| ' Η ΑΥΤΟ- ¦ ' ε . Ι" ρ ' “Ύ “Μ '~ ων > Τ
Το. ' ΤΟΝ ΒΓΑΛΟΥΜΕ · 1 ΜΟΝΟ Ο ΤΟΥΝΤΟΡ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ο τ ι Τ
Νη “¦|,-- Α.: Οζ Η ;
__ ΑΧΡΗΣΤο» · , Παπ-ΙΝ κΛΤΛΣΤΛΣΗ .- -· Τον Μπκο Χ χ λ ¦ Λ›«Τἶὲ°ς»ηΕυρω'Ξη!Π
ΔγΣ|(0Λ |Ζ Ἡ
 “ λ ' Β 0ΛΝΤΕΝΜ|'||(ΞΠΑ|( 83-71
|Α ΕΠ|ΤΕΛ||(0 · ΠΡ0'|' θΗ|(Ε Ο Μ|ΛΑΝ0Φ μ ,
Ι η!! Α ` Δ / :Μίλησε;ια Μ Δ! 6
Μ@ΜΒ ο Ν Ϊ " ” Λ)! -Ἑ9Υ Τούντορ ΟΣΕ/λ. Προσπάθησαν,
Θω ὅ·  Ί 7 β ζ _ - ΗΜ `ΧΚέέ - :- | “ 'Ξ ”ε `ε ῖνΤ”ἶ“` αλλά έχασαν από
Μ) "Μ" Η ἶ φ ` ` / Μ^ἐἐΑΣ αν _   ζ' `_ μ Με = ' ”την Τουρ 34
ΜΒΜ ' “ Μ “ β ' Φ “
› | . «··-·! ἶ>'ε" “ |.' ΙΞ=Ρ¦ ι ,¦ε>,__7 Λ ν! ΤΑ
Ο ΑνΤοΣγπΕΝΤεγΞΗ! Ο «ΔΕ ΟΕΛΕ| ΝΑ ονΓΕ·» @«ΜΑΞΔΔΛΑΖΕ/Ο κοοἩΣ¦»
Σ0ΛΜ|'|Α|(ΕΝ (|(0|'|ΕΓΧΑ|'Η)= «ΔΕΝ Ε|ΝΑ| ΤΥΧΑ|0Σ Ο ΟΛΣΕΝ»
έ Δπό την
“Ζάκυνθο
4-444!
-<4¦<ω..ιω
ἐ·Ε·πΕ· πμ· '
_' Ρ·
Η ωω.;επΜ:λΜ -ἔζ
φ Κ :,_ Αν ν Ι - η Π › _ ]_ ¦  7 φ κι  Η -- Η 7 ΜΜΜ;
 ' ° ' Δ ^ · ° ·   ~ @ΜΜΜ .ΜωΜΜ ---ε
'προ οσημερα ' : ' ' Ι Η κ κ Ξ ~ ' Ξ ε 
φ Π Δ Θα φορέσει τα κυανόλευκα¦
η ε ε 4 “ γ “ αφού επήλθε η συμφωνία
ο ή ΟΣΕ/λ. 38-39
·ΣΕΛ. Μ-Φ5 
___ _ με τον Παπαθανασακη '
ο ' ΑΡΝΗΤ||(Ο: «ΠΛΗΓΗ» Η ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ
Ε"Σ"= Το ΠΑΡΑΣΚΗΝ|° "ΗΣ "|°ΡΪΗΣ ΚΔ' ο· "ΕΪΑΓΡΑΦΕΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα