Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
ιιιιιοτοΕτιτπιοτ, . τ
 ο ι  ΔΕιιιοιιιοιιτΕιιΕιιιιιιιιιι,  - Πω..."
 < 4 αν ιιιιτιοοιιιιιΕιιιιιιτΕ '_ ἑ =ε^·ΔΕΣ
"ο"   Η ιιιιοιιιιιιιιιοιοιιιτι “ΟΝΞ|ΡΞΥΕΤΔ' ' = ' ι " 7
Ζώου:: τον ΟΜω:κο
δοΜ:Ξ ο ΜΒ] το' το Ξἑκωε
πιο Γοοτονοιου5
Β η Β ΜΜΜ
«Καλα για ολου5 να φυγει»
| !ΔΞΤ0ΡΛΣ
|ω~ αν'
ι ι_ γ.
Ώ '7 
ή Μ;"Μ ¦.ΣΥΓκοιιιτιιιι`“
"ΜΜΜΝ - ΔιιιιιιιιιΔιιτ
ΜΕΣ ο τα" οιιιι Ειιιιτε ιι ΜΑΜ
0_Β_Φ
' Ο Σαββί6α5 στηρίζει
τον Τούνταρ. ὁμω5 οι νίκε8
θο τον... κρατήσουν
' Η Μοτο των ειτιτελικὡν (μέσα
και οΣιιαοιόνε τιι5 καοιμααοα)
στα χέρια του ιδιοκταυι
ΕΡΤ0  «Σ
Γ|Α «ΔΝΤ|-ΣΑΝΤΣΕθ»
' Ο Γολλοε Με Ουντινέζε γυρισε υγιιι5.
αλλο δεν χωραει τωρα
στην Ι Ιοὁοτων ιταλων
' Σε ουροξιο ο κροοττι5.
ο «Ποιήμα» βλἑτιει
Πεοοινου5 ογὡνε5 του
στον Πονοθονοικο
Π  Ψ ν  7 | Ε ] :ς3 Γ; η, 'Σημερα ολοκλΠρωνετοι
ο δανειουο5 του Εβονζελιοτο
πΜΜΜν  ι ' '  τ : τ °
_ «0Ψωμιαῦιι36ίχασε ι  η ἔ-  - . 
: απο· που :ιΝ:!Ἡιἔ'
ΐἶἶ"Α"°Υθ»