Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
ι  τελικη
ΕΧΕ' ΓΕΝΕθ^|^ 
στη τι ιιοι>ιιΖΕι _
ΜΙΑΣ:
.Ϊ ΝΕΑ Σο ΤΑΜειο
<“νΞβιογ 2ο ” ·κΑΘΗΜειΝΗιλΘΛΗ
ΜΑΝ|ΑΤΗΣ:
Η ΕΠ|ΣΤΡΟΦΗ
Β. ΠΜ
 _ Μινιιιιιιιιοτ,ιιιτιοτ
“'°"°°“·ΜΜ· “ τιοιιινιιιιιιοιιιΛιιοιον,
 ; . > _ ιιιιιιιιιιΡΕιιιοΕιιον
 ἐ  ο. . “  ι“ΣιΜ“οΡιι
:ίλιΣἔΞ:%52%?3Μ '  “ -ΐ'-· · _` Μι τιμη ΜΕΣΑ
Μ @ · τιοτιιιιιιιιτ
ΠΑ των ΩΡΑ  Δ ·- ' ¦ '° ο. _ το 2 ΣΤΑ 2 Στο Τ0Ρ-|6
οΝ ΣτΗριΖΕι ι ' . ¦ η·
ῇ___¦__¦ν ` .
ο Σσββίδη5 μίλησε με τον Τούντορ
κοι ηεοιμενει σμεση βελτίωση
ΔΙΠΛΟ ΡιΣκο
Η ΜΜΜ πηρε τον Σουηδό
κάρλσον που είχε κστηγομηθεί
γιο ρστσιομὁ ιισι τον |οησνό
Νομηρἑγκο που είχε ηροβλιίμοτσ
με τη δικσιοσὐνη
Ο" ' ε ' ί ί ΑΝονΛιιΣ,'τεΡ¦ηηιΝἔὶΗΣ κλιΜΝ ΖΩΗΣ 
ΔιΑΖνι·ιο ~¦ισΣΩΝἈτοΦνΜκε:τΗΣ ΝΞΓΑΛΗΣΝ|κΗΣ ,Ι _
ὡψ μ Μ-Δ.
ΜΕτκονΛΗ σ .¦ , , ι ο , “
.. 2 7 ν ' . ι 'Π 8' Σιιιν ΔΕΚ
Μ @ ι οι; η· γ ·~ 'Δ , - _ τ ··~θο εξονιλιιοουν
· · = ` η ~ ·_ < τοηεριΘωρι(ι
 ' _ 7 ζ_ ' Ο - ο Η η γ.. ' “γιο τον 3Οχρονο Πιλλο
ΟΠΔΠΑΝΜΟΛΑΟΥ · ·“χ= ί “ Μω;$Ἡι
Φεύγει σηοτοι15Νσγκετ5 ο · ` _ = ί. · ηιοηνοιηΐε5»
κσι συτην τη σορό δεν κλείνει ' Ψ
την ευρωηοϊιιη ηὁρτο
ΜΜΜ @Ο . 
 |  Μησ“Μἶοωἑ ςΩιηρησἩι“ Που ὡΜῦΜἙΜΜ 7 Ν 
' Δεν ,στέμμα ἩἔνἶιλΞι ο@Πετμιτ5 στο Δ  ῶἴοιῖῖ τῆκἔλΜἄχων ζ
Η Εθνικη 27-25 την οσκοσνίσ
Μ "ροκρ¦μΜό ω" Παγκοσμίου τιιΝ ποστ" τον Νικ" :το τση-ισ οεΛει ο Μο κοΝτι>Δ :τη ΜΑΜΑ