Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
Ξ”ΠΝ0 'Μ
©α”^“£Ἑ
'ΕΜΣ ιιιὅττοιιιτ <
- τ·οοοΡτογκιιτ
ι7ΣοΠΑΛοι κΑι Η ι Ϊζ: “' 3 ν ` . τοΟιΟ?2858582“Ψ
ΣΤΑ ΔΟΜΝΑ ΔνΣκολΕνιιικΕ Α"Ο ΤΗΝ ΙΑΝΟ"  
 -' Οι τοι ΜΜΜ, Ρ τΞϊἑΞῖἐ.ϋΞΞἐἔ
ΜΜΜ Ο , · ° . '
ΤΗΝ ΕΣΩΣΕ!) ΜΜΜ τ
Μονο ΜΕΣιτιοΖοιό 
' Πάλι στο 0·0 Ατοομιιτω
το· Πλοτονιάε ' Κολάτεοιι
τι Βέκιο. ολλά ο Πάνοροκικὁε
πάρε τον βοθμά (00)
ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ «ΠΜῖΕ|Α»
Ο ΣΑΛΠ|ΓΓ|ΔΗΣ
 ·-)- μ
ΜΜΜ @
κΑΛΠΑΖΘ
Μεγάλο νίκη τι ΑΕΛ.
2·0 οτιε Σέρρε5 τον Πονοεροοϊκά
έ ' Πεντε ομον:τἶἱοο8 ὲβολε ο Πωσ στο πιω γιο νο νοοτοοει το νικτι ' Σφοοιξε
ω μ ο κοομο5 ' Πονο το5 Οτιοιτιοι κοτο του οτεφονιοο ττι5 ΠΑΕ γιο τον ιΟωμιοδτι
ΠΡΑΓΜΑΤικοΣ... ο
κΟΛΟΣΣΟΣ
' οι Ρο6ἰτε5 ωένορον
τον Αρη (76·70) ' ο ΠΑΟΚ
εύκολο 7 ι -60 τον Κοβάλο
τ·- Ϊ _ Ο' ΒΕΑΓΟ| ΤΟΝ ΚΑΝΟΥΝ ΜΚΟ ΤΟΥΣ ΠΑ 3.5 ΧΡΟΝ|Α ΝΕ 3 ΕΠΑΕ ΕΥΡΟ
· Θ  < πΛει ΓκεΝκ
ΑρχιΖΕι `~ ·ε
το... ΜΑΤΣ  
'Ανοίγειιιοολοίοοτο32ο .7 έ _   · ·
Ευρωιιοϊκο Πρωτάθλιιμο η
.ο Με.. ο Με κΑοΑΗεΡιΝΝ τνΝΗοειλ Η ο ΠΑΟΚ έχει νο νικήσει 22 μάνε8
' Η Εθνικά Γονοιιτών οντιιιετωιιίζει η γ γ Ο 1 γ . · . ”ΔΗΜ
“2"·)τ"ν "°ρτ°γ°λω ! Ϊ Δ ζγ 3 ' Ο Πονοθονοικο5 τι ιτιοὅἄΐὅμὲἶοΠωλοοο5 20% ›_¦_ -.- τον "ΑΣ ΜΜΜ κ°.θἑλε"°
τ Ο' . - ¦ . ι τ “· Ο ο 4· Ο “2 ο το κάνει οάμερο γιο νο οτομοτιιοει
Μ ω η ·· · ι · '“ ` Ο " '^ · - Με τριγμοάἔ στο εο?ἔικο του
ΝΤΕΜ ΠογΤο ` - . ' Ξ η “
Μ Ε Π Ε Ν ΤΑ ΡΑ
Η Ρεάλ 5-0 το Λο κοροάνιο
στον τιοεμιέοο τον Ζιντάν