Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
Ο ΚΥΡ|Λ|(ΟΣ ΝΗΤΣΟΤΑΚ|·|Σ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΝΔ
Α , . 7
@ν προγραμα αγωνων "Λι - "Λι Ξ ΨΝΜ5£ΝΤΠΑΟΟΑ£.6Ρ
ΟΝΝΕΡ|ΔΑ | ΔΞΥΤΞΡΑ Π 'ΑΝΟΥΑΡ|ΟΥ 2ΟΤθ | ΑΕ ΦΥΛΛΟΥ 87' ΠΝ" Τ Ο
ΔΕΚ-Λεβαδειακοε_ ΜΜΜ Ελλαδα. 30 Μαη 2η αγωνιστικη 0ΤΕ 5Ροπτ 2Η0
ΟλωαπιαωεΣΦΠ-Χανια κυπελλο ΜΜΜ 3ο Φαοη.Ξπαγωνιαιππ Ί ν ΟΤΕ $ΡΟΠΤ ΤΗ!)
ΜΜΜ. - Αρσεναλ . ΜΜΜ ΡΩΜΗ ΜΒΜ Ξ ΟΤΕ 5Ρ0ΠΤ ΙΜΟ
Τοτεναα- ΜΜΟ ΒατειαιεΡιΜιΘΜΜΘ Ἡ 0ΤΕ 5ΡΟΠΤ3Η0
ΠΔΟκ-ΔΕΜαΜονπ5 ΜΜΜ Ελλαδα 3πΦαοα 2ηαγωΜτιιι ·^ 'ή ΤΤ ΟΤΕ 5Ρ0ΠΤ ΙΜΟ
Παν:ΘπιωοεΔΟ-ΠΔΣΤ~αιι τα Τ966.κυπεΜοΕΜαὁαε 3ιιΦααπ Επγωπσι:-π ι ι Η Τ" ΟΤΕ 5Ρ0ΒΤ3Η0
Μπαοταειοια·ΔΘλ ΜΜΜ ταινια 'Ϊ 'Ξ 6 ΟΤΕ5ΡΟΠΤ2Ηῦ
Λιβ€ρΡΜ-Μειιτε:ιΕρΠανοπειτ Βατ:ὁ¦~ΞΡιεΜΘΗωααΘ 'Τ ~ Σ Μ ΟΤΕ5Ρ0ΠΤΤΗ0
ΕΠ|ΤΕΛΟΥΣ
' “Φτωχοντο 2-0
ο.ΞΣ0ΡιτΔιιτΕιοιιΡνοπο, . ·  τ  . 
.Η ΑΜΦΜ 5 "γ · ` ' η γ 7 Ν 7 “ Γ,
αιιΛιιιιιιτοιιωιονοιιτΕ 4 - ~   
.η ο' Ο 9· · ' ' ·_ Η   · 'Λοθιιαποἶὁν ΒοσκοΜι
 ο  Ο ' Ϊ ' Ι 'μ - Σ· Ποα'ὁἴεὁῶοεΠεναλτι
ΕΞΛ|ΡΕΤ(|Κἶ'ἶἶἴϋΣΦ έ =  . ·~  ·  
ΠΕΤΕΤ Τι
Ενδιαφέρον για τον Βελλί6π
και οπιιε5 για τον παω
ΠΑ|ΡΝΕ| ΤΟΝ ΧΑΤΖΗ|ΣΑΪΑ
ΠΕΝΤΑΔΑ
ΚΑΤ... ΤΡ|ΑΔΑ
Π Εδραιὡθπκε ατι8 θέσειε
Ευοὡππ5 Π Ερχονται Σαλπιγγί6πε.
ΤοιανταφαΜόποαλοε. Ταανδαοπ5
Μ-ιπππτ-ι @
ΕΒΓΑΛΕ “ΤΥΧΗ
οι γηπεδούχοι χρειάζονταν
περισσοτερο τπ νίκπ και ταν πήραν
με κεφαλια τοπ Παπαζογλου
«ΧΤΥΠΗΣΕ»
ΞΑΝΑ Ο κΑΤιΔΗΣ
' Εμπλεξε σε καυγα σε αγώνα
τοπικού όπου αγωνίατπκε χωρΤ5
δελτίο ' Καταζπτείται
¦°ΔἙ%ΐ;ζ"ἑἔ'"“°" . ΜπετΜΜπιεΜπ··πν·Μ Ο. οιιινιιτιιιοττιιττΛτονοιιιτοιιι·ιιωιτιιι
σνκσιο·ι·σρτ“ρἰεεων «καίνε» 'Ε Τ" 'ΝΙΟΥΕ' Τ"ΜΠΜΜΜΝ ΗΗΕ" ΠΑ ΤΗΝ ΑΜΥΝΑ ΤΜ ΜΜθ||ΜΠ0Υ
ΞΕΣ Με Ο ΟΦΗ, ' '
ω - · ο ΦΛΒΟΡ| Ο ΑΝΤΕ'
ΕοοταἑἩεααιιε η Ο. “ · «πλω» ο Ερτο
έχ ΗΜ" · · ΣτΠ λίστα ο Σιμιτ5 ' Σήμερα
μ Ρ -" γ στο ΒέλγιοοκαρελΠ5
ολα οι λεπτομερειεε για το πὡε μένει
ελεύθεροε ο Αργεντιν65 απο τον ΠΑΣ
. . Β) αποποε αγιάζει τα μέαα»
' Η Εθνικπ Γαναιιιων 27·3 _ . “ _
τπν Πορτογαλία τ ' Α ; “Ψ ”ΟΣ "ΑΜ
· κόντρα στην ουγγοοἱα Ι' 5 · Ο Η" ΠΜ
(9. Τ 5 μμ.. ΕΡΤ2) οι Ανδοε5 ι · _ Κ _ ' Φ·7 Φ
ΝΑποΑι Μαι-ιινιΕι>ι ο