Πρωτοσέλιδο Fair Play:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
_ Ε 7
¦ ι ο έ ϊ
Λ ΒΞΨ ·- Χ |'|ΕΕ-Ι"`|"'έ 
Μ!"  ΜΜΜ! -.ΝΒ β ' : ε ϊ Ρ Με ΜΡ”
Α ΤΜ «ἱΔΜ!©Δ ›  Δ ΠΛΩ
Ἑ9Η$ΔωΕ;ωἐΒ@ εέΝοεΜ ”  ””
...αν Κέ
 εο·Μ © κκ έ έ
ΜΜΜ ΣΤΗ Ν. ΣΜΥΡΝΗ ΜΕ ΑΡ|ΣΤΗ ΨΥΧΟΛΟΓ|Α
·`ο·_·
ΒωΜ . Π 2 έ Β; 
Ο Η ΠΡΟΤΑΣΗ Ο ΣΤΗΡιΞΗ |
Με ΠΔΕ Πο ΜΑΝ Σε 7  _ ' ^ 
3 Υπ0ΥΓε|ο . ;ΤογΝΤοΡ¦  “Μ
“ κ κ πΑΡΑΧΜΗΣΗ “
 “ ¦·· `
η “7 _ Ι 7
__ δ ἔχΜ Ι ν 7
 Υλοποιει το Πλονο ·_ἶ_ ΠΠοΛυτη
.Δ Η·
Χ Που εαε ονοκοΔνωοε· _ “ν ὅ ~ΝτοΜηρ<εη Δ Δ Ξ Ρ
7; · .μ · · › 7 η Ϊ η 7'
Πριν Τρ(Ο ΧρΟΥΙΟ της ὁὶΟΙΚηΟηζ
Ε |( ΠΛΗ Ξ |·| 
7 [Ε
' λ  . “Γ '  η η., ·
ΜΜΜ·^θ^“ἡ·<ο;κεΝΤἐ9 -Ύ  Ξ ,π ΜΒΜ
δ', Ι ι “ · . . . . ο _ _( ·ΣΕΛ.3-ῖ ·
- ' ρ ' ' Χ “ ` ω7.,- ·- θ ΒΚ"
83ο  «ΒρΗκΔΜε
ωωω »Ύ μ
 Το ΔεκΑΡ|›κ -7
Με'ΜΗΝΑ·ΒΔΣ|κοΣκΜοχ|ΣΤοΝ ΜΜΟ» 7  -` _ θ
ισδ >ΣΧο 70 ,ὁὁ 7 >
 Μ ἄῦ#Ἐἑ' °μο%ἩςΒ“ΜΜ“
“ “Μωωφω (0 Κ
.828 @01
ΥΠοὸε οντ Λ Χ ομη Πριοω¦γχσ,τ%ΠΞνω
 °#ΜΑΕΩΜ Δ
7» Μ. ἐ
-έ -7 · γ Ξ
ν ' γ· - ζ' ηΝΗΜΑλ «
 _..¦..ω· Π - _¦_ ' “ Δ η 7η
ι χ ¦ 7 ή 7 __ Ι γ ζ η
Απρφοσισμενος 7 7 ζ έ' 717 Δ έ 4 τ Η _ Ε Ξ
ο "ρο£δρος ' " ”ι" `” 7 “Μου £ὁωσε 7 ι ι  “ '~ “ω τὰ 7 η'
'ου Ποδοσφαιρ'ὶκου Ρ 7 “μ γ 7 ζωη πο μοΙς
. . - Η Ά
τμημσΥος του Αρη ῇ__ Η; ΐ  _ ο", χσρ¦Μοω η Ν < ,μ β
` ·Σ€Λ τη
επι" ω προτΜΜΜΑ ΚΔ· ο· ΜετΜΜΦε: ΜΝ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα