Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η Η«Μ»ιΤΑΡοΥΣιΑ:Ει @ ι ο ¦ - ¦
ΟΛΕΣ Τ|Σ |'|ΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ
ΤΟΥ Υ|'|ΑΡΚΤΟΥ ΚΑ| ΣΕ ΤΟΥ 7_7_ .
 ΕΝΔ|ΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ Α=Η Η: Μ = Δ ο Δ ω
Γ|^ ΤΟΝ Α|ΕΟΝΗ ΦΟΡΤΟΥΟΡΝΤ ,η Π ` Ο ΝΟΜ|ΚΟΣ ΑΡΗΣ ΜΑΣΤΡΟΓ|ΑΝΝΗΣ
Σελ46
ΠΛΗΡΗΣ ΕΕΗΓΗΣΕ ΣΤο «ΜΕΤΗοΡοι_ι5 55,5»
ΤΗ ΣΗΜΑΣ|Α ΤΟΥ |'|ΑΕ|ΣΤΗΡ|ΑΣΜΟΥ
ΣΕ Μ|Α ΑΚΟΜΗ . 7
κ: ΔΥΣκΟΔΗ Ο 7 ·' α κΥΒΕΛιΔΗΣ: ΕΜΕ|Σ ΟΑ ΦΕΡΟΥΜΕ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ῖ . Τ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ ΑΡΗ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ
α ΓιΡιΦΤΗΣ ΝΑ ιΤιΑΣοΥΜΕ ΥΨ|·|ΛΑ ΣΤΑΝΤΑΡ ΑΠΟΔΟΣΗΣ η  3 ' ΣΗΜΕΡ^ (1500) Φ'^'κο ΜΕ
α οΥοΤΕΡΣ ΓιΑ ιΔΑΝικο Φ|ΝΑΛΕ ΣΤΟΝ Α' ΓΥΡΟ γ -_ ΣΣ· - 1' ΤΟΝ Αχ|^^Ε^ ΝΕ0κ^'Σ^ΡΕ'^Σ Η 14,15
ΜΜΜ |
. # |
9 | Ι η - 3 ,Χ
Η ,_ _-,-...“ΕΗΝΗ ΑοΛΗΤικΗ ΕΦΗΜΕΡιΔΑ ΤΗΣ ο. ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΑΒΒΑΤΟ ο ιΑΝοΥΑΡιοΥ 2015 | ΑΡιοΜοΣ ΦΥΛΛΟΥ: 0533 ΤιΜΗ: 1,3ο ε
για μεταγΡαΦέ5 ' Β περιμένουν από Σαββίδη ·
ΤΟ |'||Ο έ
θα" "^ Τ° "°'Χ""^ ' ΕΤοιΜΗ ΛιΣΤΑ ΜΕ 5 ιιΑικΤΕΣ ' οι ΣΕΡ5οι ΓΡΑΦΟΥΝ
Γ|Α ΜΑΡΚΟΦΣΚ| ΚΑ| Ο' ΤΟΥΡΚΟ| Γ|Α ΣΚΑΡ|ΟΝΕ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠοΥ:ΑΣ ; ΣΤΕΛιοΣ ΓΡΗΓο!ιΑΔΗΣ , ΔΗΜΗΤΡΗΣ κΑΝΕΛΛΑκΗΣ
` ΠΑι:οΥΝ... ΛΟΤΤΟ ΜΕ 4 κΑΓιΕΤΑΝιο ΓιοΥ ΘΑ ΣοΣΕι . Το ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΕΝ ΕιΝΑι
ΤΟΝ «ΕΛΑΧ|ΣΤΟ» κΡοΑΤΗ ¦“Πο κΑΡΑ5ι οΕΛΕι ο ι5ΑΝ `χΧΑΝ ΘΑ ΦΥΓΗ ο ΤΟΥΝΤΟΡ...
α κοΥΛιΑΝοΣ α ΡΑΓκΑΤΣΗΣ
' Β"-'-^Π^5 ' "ΜΜΜ” - ΟΣΟ' ΟΕΑΟΥΝ ΝΑ |'|Ε|ΣΟΥΝ ΟΤ|
α ΤΕΡιΑκΗΣ α ΜΑΝΤΖιοΣ
. ΠΑΝΟΣ . ΜΜΜ ΣΤΗΡιΣοΥΝ ΤΟΝ ΤοΥΝΤοΡ
' ΜΜΜ ' ΜΜΜ: ΑΣ ΦΡΟΝΤ|ΣΟΥΝ ΝΑ ΕΝ|ΣΧΥΟΕ| `
ΡΑιιΤοιιογΛοΣ Ψ __ · ΜΗωΝΑ Η οΜΑΜ ΜΜΜ;" 7 ΝΤ|Β|Ζ|0Ν Γ|Α
==ο=Ει=ΐ==ΤιΑ 5υ”ΡΕἔέυἔ ^"οΔΩΣΕ| ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΚΜ ο κοογπ Τ Το” ΔΕΚΕΜΒΡΗ, _ Τογ(ῇ@ΡΞἔἐ|ΔΗ ,
ΚΕ? ' ΗΔΗ, οΜοΣ, ΤΕΛΕ|ΩΝΕ| Το ΤιΡιιΤο Ν ,_ ο ΛΟΥΚΑΣ! ΣΤΟΝ ΜΜΜ"
Σελ" ·· · ΔΕκΑΗΜΕΡο ΤΟΥ ιΑΝοΥΑΡιοΥ... . · Τα "Ασκ "ω
· Μο·:οροΙἱ5
- ΝΕΑ... Ε|'||ΚΗ ΑΤΑκΑ ΤΟΥ ΚΡΟΑΤΗ: Ο ζ _ ΤΟΝ ΒΟΗΘΗΣΕ
«ΔΕΝ ΤΕΑΕ|ΩΣΕ Ο ΚΟΣΜΟΣ Ο ,Έ , Λ ΟικΟΝΟΜικΑ
ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΟΝΗ» 'Ο _ Μ Σελ 39,56
“ “ΜΟΗ - ΜΜΜ 
ΜΕ ΒΑΣ|^Ε|ΜΗ
ΠΑ ΤΗΝ 7" Ν|ΚΗ
' ΝΤΟΥΒΝ|ΑΚ: ΝΑ ΔΩΣΟΥΜΕ 
  «ΓΕΜι2Ει» ΣΕ ΟΛΕΣ ΥΡιο Δ 9 · @ο
α ΤΑΛΑ||'|ΩΡ|-|ΜΕΝ|-| ΕΠΕΣΓΡΕψΕ
ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΗΟ5ΡΟΗΤ
ὅ “ΜΑΜ Τ|Σ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΟΥ
Σελ49-53 ,_ 8 ` 7 ._¦ Χ . _¦
· , ¦ , μ |
Θ / Διαθέσιμοι, Μι·ιουλου: και Καραααλι8ιι5 ΜΜ“ῳ _/ -/ Μ_ |¦ μ `_)
 Η ” Τ για το ρατ5 του Ηρακλή οι" Νέα Σμυρνη
ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ο· · 
ΤΑ ΤΕΑΕΥΤΑ|Α ΝΕΑ ΤΩΝ ' ΑΠΟ ΕΒΔΟΜΑΔΜΕΡ|ΜΕΝΟΥΝ
((ΜοΝοΜΑχοΝ» ΤΗΣ Α1 ε γ ρ ΕΞΕΛ|ΞΕ|Σ ΓιΑ @'ι'ΤοΝ Β , , θ
Η Α' κΑΤΗΓοΡ|Α ΜΕ ΤΗ , η Ν α ΜΕ ιο κΑι 5ΕΥΡο Η ΡΕΒΑΝΣ Ι - Ρ'°“'8Ρ“τΟ Που εε: Η'
ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΑΡ|ΟΜΩΝ `“ πι" ο Τογ κγΠΕΜογ Μεση' ΒΕρρ|Α και σε βρισκουν αυτοι Που θε5...