Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Σάββατο
| Αυγούστου
Κδημερινή οκονομική ειδική εgτμερίδα Διατηρύξευν-Δημοτραστν
Έτος 24ο
Αριθ. Φύλ.: 7441
Τιμή : 1.00ς
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453- ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX : 2310 952233
Τρέχουν> 7
προγράμματα
για απασχόληση 31.500
ανέργων
ΕΝΦΙΑ κατ' εκτίμηση
σε επιχειρήσειs
Που δεν υπέβαλαν Ε9
Εντολή στις εφορίες θότι η εφορία προσδιο
να προσδιορίσουν τον
ΕΝΦΙΑ χιλιάδων επιχει.
ρήσεων που δεν υπ .
βαλαν
στοιχείων
( E9), παρότι υπήρχε
ρίζει τον φόρο και
πάνω σε αυτόν αρχί .
ζουν και τρέχουν.
" Ανοικτάν παραμένουν 7 προγράμματα
απασχόλησης του
ΟΑΕΔ , με ποσοστά
επιχορήγησης του μι- σχετική υποχρέωση,
σθού και των ασφαλιστικν εισφορν που
αγγίζουν ακόμη και
το 100%, με στόχο
την ένταξη στην
αγορά εργασίας περίπου 31.500 ανέργων ,
συνέχεια στην 11
δηλσεις πρόστιμα και προσαυακινήτων
έδωσε ο διοικητής της
ΑΑΔΕ Γ. Πιτσιλής προκειμένου να διασφαλισθούν τα συμφέροντα
του Δημοσίου .
Οπως φαίνεται , το τε.
λευταίο διάστημα η
ξήσεις .
Τα πρόστιμα και οι
τόκοι διογκνονται , με
αποτέλεσμα οι φορολογούμενοι να σπεύδουν να πληρσουν
τους φόρους προκεμένου να μην φθάσουν
σε επίπεδα τέτοια nou
θα οδηγήσουν σε κατασχέσεις περιουσιακν στοιχείων.
Σύμφωνα με την από φαση noυ εξέδωσε ο
προσφεύγει
στον υπολογισμό του
φόρου κατ ' εκτίμηση
εξαιτίας του γεγονός
ότι Πολλοί φορολογού. διοικητής της ΑΑΔΕ Γ.
μενοι αρνούνται να
συμμορφωθούν με τις
υποχρεσεις τους,
αγνοντας τα μηνύματα της εφορίας .
Η μέθοδος αυτή φέρ.
νει αποτελέσματα , κα(EΝΟΙΑ) σε νομικά πρό - πράξη
σωπα και νομικές ον, Τpοσδιορισμού φόρου
τότητες τα οποία κατά λαμβάνονται από τις
την 1η Ιανουαρίου δεν
είχαν προβεί σε διακοπή εργασιν και δεν
έχει εκδοθεί πράξη δι
οικητικού προσδιορι
σμού ΕΝΦΙΑ.
2. Τα στοιχεία των
ακινήτων
εκτιμμενου
Τουρισμόs:
Εκρηξην τns
κίνησns στα
αεροδρόμια
τον Ιούλιο
Πιτσλής
1.Οι εφορίες θα rφο χωρήσουν στην έκδοση
εκτιμμενου προσδιορισμού ενιαίου φόρου
ιδιοκτησίας ακινήτων
δηλσεις στοιχείων
ακινήτων , όπως αυτές
έχουν αο τυπωθεί στο
όλοκληρωμένο Πληροφοριακό ΣύστημαΠεριουσιολόγιο Ακινή.
πράξης
των .
για την
συνέχεια στην 10
Χαρτόσημο
στα άτυπα
δάνεια
Διπλασιασμό της επ
βατικής κίνησης εμφά.
περιφερειακά αεροδρό .
μια κατά το επτάμηνο
της φετινής χρονιάς ,
έναντι του αντίστοιχου
διαστήματος του 2020.
Σύμφωνα με τα στοι.
χεία της Frapon Greece ,
Που διαχειρίζεται τα 14
συνέχεια στην 2
νισαν
των ιδιωτν
Σελίδα 9