Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
Ε- ·=·-γΠΝο
Α5 -`ΠοιχΗΜΔΓ
. _...ε_Ἡ_ ξ .Π __
_ η _`
ΚΑΘΕ ΝΕΡΑ
ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ,
ΜΟΥΝΤΙΑΛ
Με· @
Γ" ΑΥΤΟ ΕΦΥΓΕ
· οι λόγοι που οδἡγΜον
τον Χολεμπο5 εποε Μακ
Π ο Σκίμπε εγινε ο 305 τεχνικα
που ξεκίνησε στο επίσημο με 3Χ3
Π. ΠΑΜΕ
«ο Χοσέ ΜΑΜ δεν 0ο
οσε λεῆο ι· τον οντα·
ΜΜΜ τω»
ΜΜΜ 6)
ΜΠΑ|ΝΕ| ΣΕ...
ΜΟΝΟΔΡΟΜΟ
· οι τρει5 νίκεε στο Μο επομενο
Με το οποὐμενο
· Ανοίγει το ρόστερ ο Μπέντο
Π Σἡμεοο το τεστ γιο Φορτοὐνο
ΠΕΡ|ΜΕΝΕ|
ΤΟ... ΠΕΠ/ΑΡΗ
Σε τιοιοο5 ποντοοει ο Με
γιο νο λυθειτο προβλομο
του γκολ στο φωτοθλομο
ΠΜ” | Π'("ΝΜ80|“ω 'γ
Με Η πιο" Μπι·
ΠΑ0. 0ΑΥΜΠ|Ακ0Υ.
ΑΕΚ. ΑΡΗ. ΠΑΝ(
Μι τοκ οι ΑκτιτιΜοΝ τον
ΠΑΔΥ0 ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΚΥΠΕΛΛΑ
'· . Δ ιιν- Ι Δ
τΑνι>οΜ
· Ετοιμο5 ο ΟλυμΠιοκ05 γιο την Πρεμιερο Με νεοε Ευρωλιγκοε οιιενοντι στη Ρεολ  “ή
Π Στον οιιοστολη ο Γιονγκ. ογνωοτο το Ποσο θο ογωνιοτει
ιοΔιιιιιιιιιιοΔικιιιιιι>ιοΛιιΕιΜΕ ΕιιιΔιιιιιιιογιιιΕιιιοιΕι οι ΜΝΗΜΗ"ΔιοικιιιιιιιιῖΕιιο,
οιιιιι ΖιιτονιΕο Βικιιιι>ιι ιιιιιΡοιιονιοι, ΑΜΑ ιι ιιιι ιιιι·ΕιιιιιιιιΕι Με ΑιιΕιιιι ΜΧ"
Αν ιι ΑΜΜΑΝ!! Δεν Δι0ι>οιιοΕι ΜΕΣΑ 2
οι ΜΜΜ οιι0ιιιοΝΔιιι
ΔεΜιιἙιιιιΡιΖονΝ
Διοικογιει ΕιιιΙΡοιιει
ιιογ Δεν των οι=ιιιΕι
Απο ιιι ιΔιιι
Η ΕΝΙ0ΑΗ Η" Δ|Α|ΙΗΙ||0Υ
ΒΑ ΑΑΤΑ'|ΕὶΕ|
ΑΑ' Ο' ΕΚΑΝΕΣ ΟΑ Δ|ΕΙΑΧ80ΥΝ
ΠΙΘΑΝ0ΙΑ'Α
ΥΠ0 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΑΝΙΝΑ
ιιιιιιι ΜΕΝ" Διιοοιιιι
Μπι ιογεκιΡιιΜιικογ
Νονά ιιοιιιοιιιι.
Μι ιιιιιΒιιπιιι
ειιοΑΝιιιιο Αγι0Διοιιιιιο
σνοοφή...
μελλον!
Ϊ ῦ  ΝΕΤΕΣΣΕΡΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
'ή' ι” ι ·
ΜΝΗΜΗ!"
ΑΡΗῦΥ"Α|
Ο" ΜΠΑΡ"
'Ο' "ΠΑΡΑ
ΠΠ" Η"
Ε"'ΒΑ|Μ|
Ϊ" «θ ΟΑ!»
.Γολονοιιοι1λο
κιῖ'Αλμέιδοοτπν Ι Μο
' Ο ΜΜΜ οιιοχὡριιο
με χτιιιϊΠιῖο στιιῖεῖιῆδν`οτί6
|·| ΣΤ" ΑΑΡ|ΣΑ ΣΕ ΠΕΣ"
ΜΕΝ ΚΑΡΑ|Σ|Α|Η
- ο. 4 ¦
ΓΕΜ|ΖΕ|..Υ ῶ_,
· 1· -_·
. Β.ΠΜὺ
ο «Η “ΜΝ Ευρωλίγκα..
μεχρι τοι· Χρονου»
ΠΑΠ! ΕΜΗ!
ΜΥ ΜΝΗΜΗ'
'ΜΠΟΗΣ · Η"
Π κολοβετσιοε. ΜΠοκοκΠ5.