Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
|55Ν 2241-4584
Μα!Μ£αΙ - * Η) 48 
 Ι  Η ΣεΑιΔεΣ _ 77 έτ 
«ΥΠΟΓΡΑΦΗ»   -· 1 ~ ` έ
Η ω 32.35 ¦
Η πΑΗτΗ _ γ  “Ϊ 
:ΤΑ χΑΦ
Τα Προβλήματα Που
ανέδειξε τα «3 στα 3»
Με Εθνική5 Ελλα8α5
' Το παρασκήνια Με
αποχώρηση8 του Χολέμπα
ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΟΚΤΩΒΡ|ΟΥ 2Ο16 κ' .~ ΑΡ|ΟΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ: 1195 Τ|ΜΗ:.1ΣΒΟ €
..Η .
ΑΚΜΑ|ΟΤΑΤΟ!
ΧΑΜΟΓΕΛΑΣ|'Ο| Ο| ΠΑ||(ΤΕΣ
ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ ΣΤΗΝ ΕΠ|ΣΗΜΗ
ΦΩΤΟ ΓΡΑΦ|ΣΗ, ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ
ΝΑ ΜΕ|ΝΟΥΝ ΑΝΕΠΗΡΕΑΣ|'Ο|
ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ | .
ΤΑ! ο ι
 “ΝΑ ΞΑΝΑΖΗΣογΝε
ΤοΝ ΠΕΡΣ·Νο... ΕΦ·ΑΑΤΗ»,
ΛΕΝΕ ο· ΠΑΜΕ: Ι
ΜΑΤΣ, ΤωΑΑο ΣΑΣ ΑΠοκΑΕ·ΣΤ·κΑ- .`
 ΝΑκΔΗ, οχι ΑΑΑΗ ΓΚΕΛΑ», ΝΤ 
ΗΝ ΣΤΑ ΑΗοΑγΤΗΡιΑ '
15 ΜΕΡΕΣ ΕΧΕ' Η ΠΑΕ
Γ|Α ΝΑ ΑΠΟΦΥ|'Ε| ΤΗΝ
ΑΦΑ|ΡΕΣΗ ΕΑΟΜΩΝ
ΑΓΕΩΡΠΌγ
_. “Τ ως” ω
1 ιτΑΜι;ῖπΜἐ| ϊ" πΜιηκο
ΧΑΡΗ: ΠΑΝ·κο ΜΜΜ | ...φ-ω  Ι
ΜΕΤΑ Το Σοκ ΕΜ" Με Ξ .  κΑΡΑΤΕΩΡΠσγ κΑ·`ΒΕΡΤΕΤΗΣ
ΜΝ πΑοκ ΔΕΝ ΣκΕΠΤοΝΤΑ| ΕΠΑΦΕΣ ΚΑΙ Με ὶ Τ ΗΜΟΥΝ ΣΤΗ ..Ν»'·ῆὅτοΐ:37
ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕ|Α ἑ* ` Δ . Α ¦ ' 7 έ .ϊ
Τογ ΜΑΡΓΑΡ|ΤΗ ΠΑ ΕΝΑ ` ΚοΝΤΡΕΡΑΣ σ κ ΚΡ|Σ|ΜΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ!|ΦΟΥ ΕΧΕ'
σ λ Η ΜΗΝΑ κΑ| ΤΗ ΜΗ ' Π.
ΝπΡοΣΤΑ ΤΜ] ο ΠΑαΚ/
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ .“ < .
χΕΡΧΕΤΑ|
ΛΑΜΨΗ
ΤΖΕΝπογΡ
_ . ' Ο
Η κεΜΗΜΤΜΜ :ο ΝΤῦΑΤκ·ΤΣΕΒ·π ΣΥΜΦΩΝΩ! ζ
ΤΟΥΛΟΠΕΤΕΓ| «ΝΑΤΝΗΤΗΣ» ο ΑΑτΕΡ|ΝοΣ Με Τοπ κ"""°π κ" ^"^"ΕἘΪβ'
Το 563-341 ΣΤΟ Φ|Α|κο Με ΤοΝ ΗΑΝαΡΑκ·κο | ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛ0Ν|κΗ
ΜΒ |ωΠωω Μέ%Ἡ¦ χ (15|ΣΟ «Μ Β|κΕΛ|ΔΗΣ» 1550) χ · - . 4 Δ :
 Μ Η Η ' '
. . _, . Η *χ 5,5 ΜΗΝΕΣ...
ι ΑΜΕΑΗΝΑΤΑιΡΕΝε α  ΕΜ. Ν .
ΜΑΗ-ΜΝ ΜΝΗΜΗ ὰ; @ΕΜ Η ) ΦΑΓογΡΑΣ «ο ΝΗΑΡΤΣακΑΣ ΚΡΑΤΗΣΕ
.ΑΜΜΜΠΜπΜ_ χ Απο ΗΣ 3 ΑπΡ·Αογ ο ΑΡΗΣ · ΕΤ°›Μ ΣΤπΝἩ"κῇΣΕΜΜ
ΠΑΡΑΜΝιο κι Σελ 12,13 ΧΑΡΗ: Επ·ΣΗΝο ΑΓΩΝΑ! Σελ ω,41 - Η γ. - · ν· · , Ἡ»