Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
ι·ιΞΩι·ι·Ακοι·ιογΛο: 
Ν|Χ0Σ 8 ΣΕ”
Ξω ΠονῇΕΣΛΕιιΡΛΦΛ ή ί. ή ι Ἡ ιΜ·ΜΜ|ΜκιΜΜω
«ΑΝΑΜΕ|ΝΑΤΕ» Μ Το Μ^Β^Ϊ"Ρω . .Δ - 9
ΜΜΜ 3 ' | 7
ιιιιιιιιιΡιιιι0 .Δ · ι
ΜΜΜ · ί
Π Η ΠΓΑοιιοφοοίζει μέχρι ώριο
γιοτοελλιινκοζΜο . πΨ= έ 
·ῖιθογίνειμετονωογικ6νωο η . ο οι 
ΜιΙιι8ιοίιιΜιιπιεομοσΜνοΡ5 ο Π 
ιιιο ιιιιι 'Ειι0νΔιιιιιΕι Π “επωτΜ
Τ0“““Ι“Ε|Ρ99ΜΡΜ  Μΐ°“°ἑ=
Ψ θ 'ιιι κι ιιιιΛιιιιΕι ·ῦ ία Νικο
`οιοΠιιιιιι μ 
ιο ΚΕΝθΪΜῖΖἶ|Ἡ“Σ
' Κοτειιθείον Αθίινο οπο Μηοκοὐ ' @Τρ-ι
ΜΒΝΕ" (ζ) Ο 35ΧΡΟΝ0Σ ῖ#
ΤΑ ΣΠρΩχΝ Ε' ΔΝΕΡ|ΚΔΝ0Σ "ΚΑΝ"
ΠΑ ΣιΩΠΗ Με ΔιΔΒΜιιριδ~
· “ ΜΔνΡοΒονΝπΝί
ΔιΔΝνει ' _
Τι-ι ι2'ῆΣε20Ν Τον
Σιι-ιΝενι>Ωιιιι ° 
·ι η,
' ο Νίκ05 Βεζυρτζίι5 εξηγεί
γιοτί ιιροέιρειιε εδώ Μι κοιρο
τον Σοββί6ιι νο ονολοΒει
την προεδρία
-· $<$.
Π Στιε Ι 00.000 Μίωε
ιι προταση του Πανιωνίου
στον διεθνή χω
γιο νέο 2ειέε ουΜλοιο
· ΠροσΜιι Με. εναντίον ΠΑΣ
Π Λοντοἑοκοο: «ο Πονοιιοιιλοε
 ν  Μ"
·, “ 7 . ο.ΗοΜ¦'
0ΚΠΣΠΜ|ΑΕΠ|ΧΕ|ΡΕ|ΝΑΦΤ|ΑΞΕ| | . ί ¦ .Ϊω"λΜ°
το ΝΑΜΑ ΠΑ Λ'|0ΔΥΤΗΡ|Α