Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
Ταζ· :33η ξ' · Ρ _
|ΜπΜΜ|Πκ|ωΜ  ' ῦ :ή ' ι 'γ' 
ι Δε? Να ; α Π ί _ _ι .
Ξ: γ η 'ΦΠ · · Ι -;:ἶ('
Β- ' ι ϊ. 
ε . . Μ ΜΒ
Τ ' ' - 4 τοΣνΜΕκήκο ΠΕ'ΤΕΣΤ0ΝΠΕΡ'ΠΤΕΡΑ
ηεπε :Μη '
Με Η ΠΕΡιοΔικο Μακη ΝΑΜτοκΡΜιιΣει
. ο Τεστ τιΑπιΝενΡοΛιτκΑ ~
220Ϊθῖ!Τ “Μ Μο ΜΜιιιοΝΣΛιτκ
ΣΤοινΗΜΔ ·
· 3 ΕΜ
 “  αΞσνῶΜει
ή · γ κ·
ΜΜ- ῦ1 ιι εθνική, Μισή Δεν ΕιιΛι1Ε Με
 `  ιιικιιιΕιι>ινιιΛιιΣιιονΣ
_ ΜΜΜ “ - “ κιιΕΣοοιιιΜΕιχιιοιιιΛΣοιι
  ιΞιιιΑ›οιιιχιιειΑιιιιο...
ΣΕΛ|Δ Φ Φ
ΚΑΘΟΡ|ΣΤ|ΚΟ
ΤΟ ΞΕΚ|ΝΗΜΑ
Ο ΧΟΛΞΝΠΑΣ
ΑΝΑκοιΝΩΣε
Το ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ
Νσ οιονι8ιοσει τον Πσνιὡνιο. 4 'γ ι “ Με Το ΕθΝΟΣΗΜ°
οσα κοιτήν Αεκ. θελει ο 'Μένω ·_ η
Η @69
ΠΑιρΝΕι
ΝΤρΑΓκιΣΕΒιιΣ
ι; < ζ `
  Τ
“εγω 8
στο οικου σνι ϊ ¦ “
ΣΕΛ|ἈΕΣ
"'  Φ 'Τοροσί6ήἑκσι Στσφυλί8ή5 το γκολ γισ το3 στσ3 στον δρομο γισ τήΡωσίσ ' Πσήσστσθοιιουλο$ κσι«Τορο»ἑγινσνολλσγή έω5 το 18'
«ΜΠΑΜ» με Α
ΜΕ ΤΑ ΤΕ ο
 Ν Ν ΜΕΤΑ Τοπ Η' , ' ΜΤΡήΝΑΤΣ0Ν| Ν|Μ ΣΤΟ «ΜΑΤ»
`> α Η ΜΗΧΑΝΗ Η' Το! . “ · ΤΜ το ΠΡ0ΤΡήηΝΛ·ΦΠΤ|Λ Κέ·
ιΕ!8ψΕ| ΜΜΜ! Ι ' / ΤΟΥ ΠήΜθ|ΤΜ||0Υ  ξ
Α · . ς
δ Τμ «ΚΛΕ|Δ
· ο ΒρσζιΜνοε στον ωσθλήτή “ .. η ` Ρ Β .
Μήἔἔ%3ἩΜ . γ ' Γ|Α ΤΗ ΣΥΝΕΧΕ|Α»
' ΠροιιονΜή με μισή Ι πιω
κάνω' πε κ ι ·
β η Ι·-..- ' ' Το Μόνο τοιι|τσλοὐ γιο του5«μικροὑ5»
εκ ¦ ι- . έ! . κι; ε . ή» ο. _' ο ρ. Ι › «
Μ|ΜΜ Π Δεν γλυτωνει τι5 3 σγωνιστικε8 ο·Αργεντινοε; συνεχιζει το στομικο ' Σω αρχειο Π Μτ°ΥΥΕλ|Π ΙΜ ΜΠΡ°"μ“' Ἡ" τον ΜΜΜ!!
ο Πορτογσλοε ' "ισ μισ εβῦἴμσδσ ιθσιινιήρήτικοΜ'Αγγλου|στόήερ. Σε^
γ  Με ιήν επικοινωνίσ Νικολσοιι - Γουίλισμ5 ' θετική εξέλιεή γισ το γήπεδο   
=ὲ:ἑ%=?ωΜΜῳ"ἩΜ "ΜΕ ο ΦΛΑΚ" Η" «ΜΠΑΝΙΑ» "ΟΥ ΜΕΤΡΑ 20 ΤΕΜ" Το" ΤΕΛΕΥΤή|0 ΧΡ0Ν0 Φ Δεν ήισν ή ήρὡιή φορά που... σογκροὐσιήκσν Πεδουλήκή8 κο· Τζέιμ3
' Η σνσλὐφισ Μσοιελο
γεγήεγΜΜ° ΜΒ