Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
|55Ν 2241-4584
Χ - ι  επι· Μι κΑηιιοΡιΑ
Η: ἔ οι ηΡοησΝιιτε: ψιιΦιΖσγΝ Με:η τη: «Μ»
ῖΗ τον: ΚΑΛΥ'|'ΞΡ0ΥΣ τη: 8ηε ΑτηΝιπικιι:
ο ΝΤΡΑι'κιπΕειπ
1! Μ|ΜΣΕ Με Τσκ ΠΡ|ΦΤΗ
/ ΚΑ| Η ΣΥΜΦΩΝΑ Ε|ΝΑ|
ΒΕΜΑ ΧΡ0Ν0Υ
ΑΡ.ΦΥΜ0Υ: 1 194
Στοκ ΜικιΝπε
Γ|Α ΝΕΟ ΣΥΜΒ°ΑΑ|0
Μ Σελ 39
Ο ΕΝΤΥΠΩΣ|Α|(°Σ
ο ΧΑΡ|Σ|·|Σ, ΓΚ°ΛΑΡΑ
σ Κ°ΥΛ°ΥΡ|·|Σ
Ο ΕθΕΛΞΑΝ τισ 3-1
ΤΗΣ ΕθΝ||(|·|Σ 0-2!
Ε|'|| ΤΗΣ °ΥΓΓΑΡ|ΑΣ
Μόνσ στην |ν8ίσ βρηκε
«στέγη» σ |σησνόε,
δικαιώνσντσε τσν
«Αναστσ» για τσ δισψγισ
Μ Σελ 1415
Η χθεσινή συγκέντρωση
στη Μικρα «γέννησε»
εηιτρσιἰι η σησία τητησε
ραντεβσὐ αηό την ΜΜΜ
και θα ασκησει ηίεση
στον |'|αηαθανασακη 
' «Κατέβασαν» ρολά οι Ακαδημία
Τον ετοιμάζει ωε ηρώτσ
η ΚΕΔ στσυε σγώνεε
Με εηόμενηε σγωνιστικήε
ΞΑΝΑΜΑθΑ|ΝΕ| ΝΑ ΚΕΡΔ|ΖΕ| ο
κι ΜΑΝ ΔΕΝ ειΝΑι ΚΑΛΗ... |-| Ρ00'|'ΒΑ|_|_ |_ΕΑεΗΕ
Γ|¦ΡΑΛΤΑΡ-ΒΕΛΓ|0 0-5 ' ΒΟΣΝ|Α-|(Υ|'|Ρ0Σ 2-0 ^°ΓΩΜ ΕΜ°ΓΩΝ Ε"°
ΚύΡΥΦΗ ΜΕ Τ0Ρ0Σ|ΔΗ (2
ΚΑ| ΣΤΑΦΥΑ|ΔΗ (51 Ι)
ΞΣ00Ν|Α - ΕΛΛΑΔΑ
^ 7- ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΚΑΝΕΑΛΑκΗ
Η... ΑΓΓΑΡΕ|Α ΣΥΝΕΧ|ΖΕΤΑ|
Ψάχνουν σντίησΜ για
το 12ο φιλικό οι κίτρινσι
' ΒΕΝΑ: Αηό τα τενίθ
στο ναδίρ ο «Καναδόε»