Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
...ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣ|ΝΔ Μ|Α ΦΟΡΑ! 
' Ιεχὡρισε ο νεορο5 μκροίο5 Χατζηγιοβοννη5 στο 2-2 των «Προσινων» με τον Πονελεοοινιοκο ' Προβλημοτιοον οι Μορινοκο5 κοι Χοοχομμη5.  7
οκὸρορον ο Βτγ·οφονιε8 κο' ο Ρτνολντι μου έχοσε τιένολτι · Το νέο ουμβολοτοτου Μολέδο με τον Πονοθηνοϊκο θο φτάνω οτ·5 500.000
-"  ζ Ν ονΝΜΕΜΜεπΝΜΜΜτωΜκωΜ 
Ρ . ' , - Π 0 Τζέιμ5 ουτοτρωμοτίστπκε. 6τον ο ΠεδοοΜκΜ τον ἑ6τωεε από την προπ6νΜπ ΜΜΟ δεν οκολουθοὐοε τπντοκτ·κἡ. και χρε·όζετο· ο - ζ
μ· τ |· ' Δ τοΟλοχ·οτον 2 μἡνε5 γιο νο επιστρέψει · Αμεσα γ·οἀλλον γκομντ ο εεοοτεροε Π Στο ρελσντί με ΜΜΜ" 8' -7| τον Προμηθἑο Η γω κ _
Ϊ Ο [ ΕΡΩΤΑ' ΑΟ!!
ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ '2 ΟΚΤΩΒΡ|0Υ
.· β) ΤΟ ΣΥΛΛΕΚΤ|ΚΟ ΠΕ|ΤΕ ΣΤΟΝ ΠΕΡ'ΠΤΕΡΑ
°ῇ ΠΕΡ|0Δ|ΚΟ ΜΠΑΣΚΕΤ . ΝΑΣΑΣΤ0 ΚΡΑΤΗΣΗ
ω ~. ο' - ΠΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ «ΟΟΑΣ». ΠΡΩΤΟΣ ΣΚ0ΡΕΡ
· “ῦ“ἶ'“' 8. ΤΟ ΤΣΑΜΠ|ΟΝΣ Λ|ΓΚ ΚΑ'ΣΤ|Σ Ε|Δ|ΚΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
ΝΟΝΟ|ΝΟ ΤΟ ΑΟΟΨ|ΝΟ ΝΑΤΣ ΣΤΝΝ ΕΣΟΟΝ|Α|
ΙΝΕ ΤΝΝ ΕΟΝ|ΝΝ Υ"ΟΧΡΕΟΝΕΝΝ ΝΑ Ν|ΝΝΣΕ|
Δ Τ|Α ΝΑ ΝΕ|ΝΕ| ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ
ΟΡΟΣ ΤΟ ΝΟΥΝΤ|ΑΛ ΤΝΣ ΡΟΣ|ΑΣ
κΑΡεΛΗΣ 'Η Γ·ΑΝΝ|ΩτΜ;
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ἡ Χ0ΛΕΜΠΑΣ
με. ς' ΜτΑ Δ|ΛΗΝΝΑΤΑ
'ΗΠΑ τα ΑΠον:|εΣ
ΦορτονΝΗ ΚΔ' ΤΖΑΒΕΛΛΑ
Ν|ΧΟΣ ΝΑ' ΤΣΑΡΝΥ
ΕΙΜΟΥΝ
ΝΑ' ΠΡΟΟΝΕΟΟΥΝ
'Ο  το
7 “ο τρωω" ως" η - ” τ
μετρ! τοπ!" Σεντ. ΦΦ Φ Θ
ΟΚΑΡΜ|£ Ο
ΕΚΠ"Ε το "ΤΕΡΜ" η .
'ωντκὁε- Εργοτέλη5 2·0 7
"ΕΡ|Β°Μ-- οΛοτΜοτΜοοΡωκοοτ“τονττΝΑΡΜΜΝΗΜΗ"τοΠΜἩἑω?τΜϋ / ` · ·
οΝτεοκ κ   ν φ @ο - "Μμμμ πονο' 'ΟΛΟ-'ΜΙΟ
Η.ωΜω»77-59 τ _    ῖ-· ν
ϊ0νΜλΜΜΜΜΜ Ι  ·τ " Ν .' ΕΣΘΟΝΙΑ-ΕΛΛΑΔΑΜοΝοΕμμΖΟΙ8ΕμτομΘΘΠ0μο|ΜΘτ5 οττ8Ροπτικο
ΜΜΜτ£ . < ^ ' “Μ ετοππτττΜΐΜπΜΜ€ΜΞΜεο.. ο ο ψ ”το”
- ~ ΝΑΠοω-ΡοΜΑ.5ΜΔτιΜ _τ5/ιο Ι6.ΟΟ οτε5Ροητ7Ηο
ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡΣΠ|:ΕΟΕΡΤ0Ν. Ρτωτοτ το5ομΘ 15/1 Ο Ι7.00 οτε 5Ρ08Τ Ι Η!)
ΑΕΚ-ΛΑΥΡ|00Η|. 5ΤοικΙΜποτ ΜΑΜ τΘοομΘ Ϊ Τ5/ ΤΟ ι].ΟΟ 0Τ7Ε 5Ρ0ΠΤ4Η0
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ-ΝΤΕΠ0ΡἩΒΟ ΛΑ κορογΝιΔ.ωωω 580Τ8000Γ 7 Ι5/ΤΟ ι7.Ιέ5 ΟΤΕ 5Ρ0ΠῖΖΗ0
νοτοοβωηωοΞῇῳω 7 ©1707 @ο @ἶἑῷΕτΪῇο
ΜΡ   Β9Ιεκνονεετμνο.τ@5 ο .9389. ο του