Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
ΔΟΞΑ Γ|Α ΕΝΑΝ, ΣΟΚ Γ|Α ΔΥΟ
Τ|·|Ν ΤΕΤΑΡΤΗ Τ2 κτΩΒΡιον
·¦ το ΣνΝΛΕκιικο ιιειπΣτοΝ ιιει>ιιπΕι>Α
5 _ · Η ιιει>ιοΔικο ΜΜΜ ΝΑΣΝΣτοκι>ΑτιιΣει
° - Ε"... ι -. ι·ιΑτιιΝενι>οΝιι·κΑ ·
Π· εΞγ"“° ' ι ·· “Μ &τοπΑΜτιιοΝΣΛιτκ
έΞι Στοιβ·ιΜΔ ,
ΤΚΛΝἴΣ_Ν|Λ ΗΜ!" ΝΕ ΤΟΥΣ ΤΡΛΥΝΛΤ|ΣΝ0ΥΣ
οιιιιονΝΝ ΝΝι|ι·ΖΝΕῖΝΝΜΝΕΝΕι ΕΝΑΝ ΝΝΝΝ ΕΝιιιτ›
ΠΟΥΜΕ" ΤΑΠΕΨΛΝ ΣΤΗΝ ΕΣθθΝ|Λ
ά ' '
1 " ' Εξισωσιι τι Ι Μο γιο τον Σ.Νίμιιε
ι ' ο Δ
ΚΑΘΕ ΝΕΡΑ
που δεν έχει τον Πιο φορμοριομένο χω του
στο ιιιο κρίσιμο ιιοιχνίδι η
__ ' Μιτοκοσέτο5 ή Μοντολοε ΙΟορι¦
Ο'0ΜΜ°' ν· ξ 8 : Σ' Ι διεκδικούν θέση Γιοννιὡτο8.ΚορέΜ5
"°ΥΈ$= ι > ' Π ' 0 Στοφυλιδιι5 Νο8ορίζει
ι ` Ω Π το ον θο ιιοίΕει οΧολέμι·ιο5
:ΜΔ Φ Φ 6 ¦ . ιι ο κυριοΝο5 Ποιιοδόιιουλ05
ΜΜΜ-2 ω Σ
ΑΠΟΘΕΩΣΗ
Π Πανηγυρικό και «οσΜιιωρο»
κλίμο στο 20.000 σιλόθλουε
στο φιλικό του Βελιγρο6ίω
·0ΜιιίοεοβῳΝοιτοωονΝολ Μ Η _ ὁ / 
τωΔιΝὲφολω ρ · 4 ' Ψ
·- Θ τα Χ μογ α-Γτ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ Ε ι
ο | ι 1 ο ' ο · ο = Η ο ο
 ΜΟΝΗ "Σ'ω" Ο Ν"ΤΡ0ΤΛ0Υ "ΟΥ ΕΤ|ΝΕ Ο "Με "Λ||Τ||Σ ΤΗΣ ΕθΝ||'|Σ "Μ ΣΚ0ΡΛΡΕ| ΣΕ ΤΡ|Λ ΗΝΩΜΕΝΑ ΜΑΤΣ
ΤΙ ν, 0"^Μθ"Μ·|·ΜΣ«ΔΕ"Ε|» .ΠΜθἡΜμΜ ΝιιιΝοιιΝιΝοτΝι0ΡΕΝ0ι>ΝιιοιΝΝΝοΡΝΝΝΝΝΝΝιΝΡιιΡοΝειΝΝΝιο
η: Μιὰ ο ζἑρτσιι
Η 1- Πι“““ι“ιιΝι Μι» ψ· ΛετΑινιΔ·ι·ι-ιτι-ι
“ .  ι Νοι οΙΣΝωτσὲζοε Μ
'ΣυντηΜιιΦ σγωγἡγιο |5 : τισροτιιριιιιι5 Στρσοερ5 :ξ Δ
μέσεστονΛἑαοτΝοιμετο δημιουργουν το «κλιμο» Μ _`
θοαιοφοοιοτε'τοονθομπει γιο ιη Λεωφόρο
οτοχειρωργείο 'Το Νολὐτερο Χ· Μ ι Φιλικό σιιμερο
σενάριοτονθθει40μέρεεατω (7 μ.μ.¦Ν5Ι)
'|Υ-|ΜΣ (ο (Ο Ν" ”Σ στην Ελευσινα
ΤΟ ΠΟΔ| ΑΣΜΑ
Στο ΓκΑΖι Ξ' . 
τοΜοΜτσντἑρωι η Χ ΤΘ* Σ *¦¦¦._η¦ ι ι:°·· ·ι · “ “Γ _'ι“
'ΑΦ·ἑΝΜσΜΜ|.€φ .  ' ΝΝΦΜΝι·ον· ιωωυΝΜΞΝΜωΜωΓΒΜι η
στΜιινεργοσίομετιιϋιιιΜ Δ · _ Μάο ω :φο1!τ€1γιΜιν ΞΒιιι:ώ¦&2ἩΠσπΜΠ @Β
ἶὶΤ°'#ΗΜ£