Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
~ ' ΧΡΥΣΟ Η ΚΟΡΜ ΠΟ ΠΑΓΚΟΣΜ|Ο ΚΥΠΕΛΛΟ
' ΜΑαΑγΜΜαΗ|κεΣ= "ΜΑ"Ο"Α ΠΟ" π·π·Α
Σ' Σὲ. 48.49 »Ι
Ι .“ἔἶΒ  .
| η Φ
,”α ^·
ἘΜΟΝ:1191 Τ|ΜΗ:1,30€ Ζ _> ._.ζ
|55Ν 2241-4584
Το πιο ΜΟ|'||ΠΟ
ΕΝΘΕΤο ΠΑ Το ΣΤο|χΗΜΑ
ΑΝΑΛΥΣΕ|Σ, ΠΑΤ|Π|ΚΑ,
ΣΧΟΛ|Α, ΠΡΟΓΝΩΠ|ΚΑ
03 ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Γ|Α ΠΡοκΡ|ΜΑΤ|κΑ
κ ξ ΜΟΥΝΤ|Μ
' Ν|ΚΟΣ ΚΟΥΛ|ΑΝ0Σ
' ΧΡΗΠ'ΟΣ ΡΑΓΜΤΣΗΣ
' ΜΜΜ
' ΜΠΑΛΗ): ΒΡΜ|Λ|ΑΝΟΣ
' ΠΩΡ|'ΟΣ 'ΕΡΜΗΣ
' ΠΩΡ|'ΟΣ ΜΝ):
' ΦΩΤΗΣ ΜΜΟ):
, η  Η'
·_ Δ αἱ Ξ Ο -9
-Υ Ι -Σ ,¦ τ · Ο' “Η Ι - · ` ~ 'ΔΑΝΗΣΣΜγΡΝ·ΑΗΣ
Εξαμαλαγραη |βπεὶἩα|ΨΙμεπαλπε
που-ΗρῳΗοεἱ  'κ“"”""“Σ
Τ ·)ψν “ 'Δ ' 
·  < ' ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΟΚ|(|Ν0Σ
ΙΔ ο Ι. χ» Ι . . .¦ ν  Ο  ,τα
ααἶ·ἑ 'γιατι θεωρεΤ _αρατυπα τηγ ΠαΗΣ·ςαν
ί "Μ Χ Δ ~ ο Τ 7
"ΜΜΜ" Φ - ε ' ΑΗοΣΤοΑΗ Στο
Μα"αραΙὶ8  - ο η η _ .. ΒΕΛ|ΓΡΜ| Τ
Ο 20:30 ' Ο -   Τ. ΣΑϊΡΗΣ
Η Εθν·κῇῖ κανε τα ΖΧΖἩε`γκαλ των Μ
Μήτραγλυ (12 ῦ)| και ΜανἘαλαυ (42 Ί
' Αγωνίαταν τραυματισμό '4
σ . ,
Τ ¦Ξ“Τ<εΕψΗ · Τ ν .:
»Ι Σελ 5-1Ο
α ΔΥΝΑΜ||(|·| ΚΔ' ΗΕοοΔΕγΜΕΝΗ ΑΝ'|'|ΔΡΑΣ|·|
Ι ΑΠΟ ΕΡΑΣ|'|'ΕΧΝ|·| κΑ| ΚΟΣΜΟ Γ|Α ΑΛΛΑΓΗ
Ν ΣΤο ΔιοικΗΤ·κο ΣκΗΝ·κο ΤΗΣ Με ΗΡΑκΑΗΣ
ΠΡοΒΑΗΜΑΤ|ΣΕ|
Σ°Β^Ρ°Σ Το ΑΤΗΩΣΤο α ΣΤΑ «ΣκΑΡ·Α» ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Με κοΝΤοΝΗ
Η Σελ 51 α ΑΛΛΑΞΑΝ Τ·Σ ΚΛΕ|ΔΑΡ'ΕΣ ΜΕΣ ΣΤΗ Μ·κΡΑ