Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
τιιι ιιοιιιιιιιοιοιτι·οκιπιιειοικιιιιιι.οιι·ιεπτιτιομτ Μέ
Ώ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΔΡΧ|ΖΕ| 
ΧΧ Μ·ΜΜιΠκιΜΜΜ:9 .- η."
 .Δ = Η ΜΜΜ·
“ ·¦;Ξ Ξ ιιιινοποιιιι .
:. τ · “_ ἑ ετ ιιτνιιοαιιι . ο.. γ
 ῇ:-ῖΓ¦ε τοπια των .·@ΜΜ"Μ
> ι ἔ[email protected] ι ΗΕΠ$ϊΜΜ.·· ι“ι·ΜωωΜ»
"""""" “ οι οοΡιονιιιιι, ομοια οι κιιιι>οιιον ιιιι·ονἑιιτιιι ιιι:ιλιιιιοιοιοιιι>ικλ οιιιιοιιιιιι,`
. _ . |- .ιι τονικιι'ιιιιιιιιι ιιιιι ιινιιι>ο, ΕιτιιιΕ το Ποιοι τιμ Μουτ ιιιιιιι,ιιΡοιιιι Μιλ ιζ ο
· , ο '
η . ι ' γ ' . Διτ!° 7
· 'ανηρ ς]@' ·
 ν'·' β 4 ›
| .' ··. 2·0 - .
Δ _ . | 1'
“ τ ι °.·ι'ι· · ι .
Ό...  6 τι λ .ων .
θα!. ο ἑ· Δ σ ι
. δι
. λ 8.·` Φ 'ΔΔ ή κ
_. ' .. ' ο
Ε ι ι
ι λ ¦
ΠΕΡΑΣΕ ΣΤΗΝ...
ΑΝΤΕΠ|ΘΕΣΗ
·ΠειραγμὲνοεοκεταΜγια | Ι . ο .
απότην κριτ·ιιι μιλιιαε για . τ
αατααφοφολογία» 'Επιστροφή τ
μεμολαιύτονΑλμέι8α ι - ›
στο 4-0 με τον Καλλιθέα
·Σἡμερα ιιειι€μβαοιιατον Μακ0τ .
Η· ©© ι ` _
ΑΓΩΝΑΣ-Πορτο  ψ ,. ο - .· , ο ¦ . . ,/
" ΟυσιαστικΠἶ6λλο οχι καλο τι ΕθνικΠ αΠεναντι οτΠ μακΠτικΠ κυΠρο Που αΠειλΠοε τον ΚαρνεζΠ ' ΥΠορχει φαουλιτου Τζαβελλα (τραυματιστΠκε και δεν Παει
μ |· στο Τολιν) Πριν αΠα το ι -0 ' Βέλγιο - Βοσνία 4-0 και Εσθονιο - Γιβραλταρ4-0 Μουτ: ματ5 του ομιλοθ'ἰκιμΠε: «Ναειμαατεκαλυτεροι το Δευτέρα» 2 |
ΑΝΑΝΔΡΗ ΕΠ|θΞΣΗ ΣΕ ΔΥΟ ΔΗΜ0Σ|0ΓΡΔΦΟΥΣ ΣΤΟ κΑΡΑιΣκΑκι-ι
σ "ΜΑΜ ΕΥΝΤ.Η|ΧΟΕ 'ΕΜ [= ΜΥ·ΜΜΜ= ¦ Ν.ΕΜΜΣ=
Σω 8·3οΡ·μ·ῖ° ΜΝ” - ΜΜιΜΜ αλτομΜταλ€ντο Νικο Μακ «ΜαιενΜ . οΜωω τωρα
“ΝΝ Πφϊ!ζ0νΜ Βελ|Μδ|. ) _ ΜΜΜ· εναντιονΜ... 2-0· γιατιινΕω·α· καιΜερΜω ΜΜΜ
το οποίο θα μεταδοθεΙ από
το καναλια ΠΑΕ στο γουτιΜ
' ο · _ ·
ιι τνι>οιιι'ι'ιιιι οκοτιιοκιιι ιιιιιιι>ιιιΕ με ιιι>οτιικο τοκ ολο. Με 3 ιιιικιιιικτττιοκ τονικΛτο. ιι κοι>ιιιιιιιι κιιΕιιιιιτΕ
"ΠΠΣ . - . .ΕκοΠειΕιιιτιιτΖιιιονκκιονιΕιλιιοιιιιεοΦοΡοκλικιιιιΕιΠοοικι 
ἶ8ξνἩ'ἔμοΑ “ “ΤΡ|ΠΛ|·| ῦᾶΒΟΝΒΑ» 1
ΔΗΩ 'ΤΗΝ "ΕΡΑ
. ..· “ ¦;χ · . .
' Η εκθεση του ΠαρατιιρΠτΠ τουαγωνα με τον Αγιαξ «καιει» του5 «Πρασινου5».
καθὡ5 αναφερει μεταξυ αλλων ΠροβλΠμα”τα φωτισμου και ΜΜΜ ' Στι5 61.000 ευρώ το Πρόστιμο
Η διαχείριαιιτου υλικού
"°ῦῦ°ἔ?ὲΜΒἑ“°"°' ιι Ειιο τοι" ΕιιιΔιιιιιιιιι τον... Πιο. τνκοοιιιιτΕ ο ιιι>ιιοτ. ιιιιι ιιιι>ιιιιιτιι τον 2ιιιιιτΕ ο πιο Φ
του Πορτογαλω τεχνικού