Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
 ι πέρδικα" 7:οκτΩΡιον|2ατε υω"- ΦΥΛΛΟΥ 4.378
ΜΑΣ..:“χΩΡι:ει Η Νικ"
> · ε , Μ- . ω. .Ρ . . Ψ.: . .
Ρ · Π Μονοδρομο5 το τριαοντο για ταν_Εθνικιι σου δεν εκει τιεριθωρια αιτωλειαφ
ὴ αῶΔΚαοα“ι`σκακα ' Σταῷυλιδα5 και Τακτσιδα5 διεκδικουν μια θεση στα χαφ ·
ἑ'γΣκιμαεΐΓια δυο κὅοΠἶ1ἶ:.τρὡΜἐευλῶ ' Χριστοφόρου: «Αλλο ΑΠΟΕΛ. αλλο εθνικιι»` Φ
Δ Δ _Φ
“β ΕΞΥΠΝΟ
ΣΤΟΙΧΗΜΑ
^“ί“°“' 9°° οι σου τιιιι τικτσκ Μια Ειιιιιτιικιιισιικκκ
και Εκστκτκτκι κκιιτνκιττ ατι κατσει
ΝΑ Ε"|ΣΤΡΕΨΕ ΣΤ" ΑΜΣ ΤΟ Ο"
ΤΟΥ Εκανε
ΤΗΝ ΤΥΧΗ
' ο Πανδαωλσε ειπε «στα»
ατσυ5 Σαωδωε8 που έδιναν
4.5 εκατ. στον Λαυτσἑσκω
· ελατιψε και μεταν εθνική
του θα σ Μασοὐντ
Ι ' ' τ
Μακ Ο ¦ , .
 ' Ο Λεσκστ Πηγε στον αατριδα του
 για να υασβλαθεισε σρθρσσκδτιασα
 ' Η ζημια δεν αφορα τον μανισκσ αλλα τον χονδσο στο γονατσ.
Παρ' όλα αυτα Πολλα θα ξεκαθαρίσουν μετα ταν εττεμβασα
· Φιλικα σήμερα (4:30 ατι.) με τον Καλλιθεα στο «Ελ Ποσο»
'Αναχωρεί σΔτκἑφαλσ5 ο ΙΒΑΝ” "Η" ο ο ο - ' Ειτιατρεφει τ Ο ωκπκτεκκανι ΜΠΗΚΕ Η ΦΟΤΟ ΡΥΟ"ΟγΣ
τι ο · ·· Δ '
ιἔΐἑ%8Μ ἔν=ἔνεἶιἘΟ ΣΕΦΥΜΒΕΡΛΠΕΥΤΗ Η . “ ῖ"ἔἑΞἑ:Ξἔ2 ΜΜΜκκτιττι>σσΑτιΑκΑ8Ρτστιτκκκττιικ ι τω
σκαμαοε γιανα ολοκληρώσει τιιτκκκκιισΡτκιιΡστιΜακτΑτ Ο,  ν καιατισττινα0ρεια
αν “ΜΜΜ“Μ κκ στα κιτ και κκκιιτιι ΜΥ ι σε οηοΘεροηειοετου
θα κριθεί και το μελλον του · ι < ι ι _1;¦;:.ν
στον Παναθηναϊκο . ι 
. . .α ~ τη . η__ ο.. .Ἡ με ,·.*›
'ΠρολαβαινειτανΞανθα Η . ι ι κ.;ΠΔΔ :του
ιΣχγριι... ϊ  Ο _ 0|νΠΟονΠ0| έ ἐμὲ ο _ Ί; .Σ
ΣγΜΧι Ι '· . › ϊ Δ Φ" ΆΡ 
° σὲ!τΗΣ ετιῦιῖτΕοΦΉ:
, ,. ο
Οἰ%$ἔἩὅΜ“ Ο ΜΠΟΗΣ, Ο ΜΠΟΗΣ, || «ΜΝΗΜΗ» ΣΤ"" ΕΟΟ Ο" Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ γιαπαντα"
στα εαασπασααα