Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ηχο: ε :εκει-ι:
|| ΜΑΝΗ" ΜΠΕ' Ϊ"" ΜΒΑ ΠΟ' ΜΗΝΑ"
ΗΛ... ΜΕ' Π ΜΠΕ" τον
;ἙἘ;“Ε¦, ΕχΕΔοιι ιιιΕαιιιι0ι ΕΛ αιιιιΛΖονιι ιιιιΕ0ιι οι ιιιιιι0ι Τον ιΕιιιιιιιιιιΕ ιιιιι ιιι ιιΕ ΕΜιιιιιιιΕΕ οιιιΔΕΕ
ΜΑΤΣ ΔΕΝ ΒΧ ΑΝ ΔΕ" ΑΝΕΒθΥΜΕ ΦΕΤΟΣ "ΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗ |5ιι ΟΕΜ' ΣΤΗ ΒΛθΜ0Λ0Γ|Α ΤΗΣ "ΕΡΑ
Μ Η' ΔΝΤ' ΠΔ ιο Η Ε|Σ|ΤΗΡ|Α . όἔἔ%ἙἔἩΜἔἑ%% 
Από ΜΕ ιιι>οιιΡιΜιιιωγΕ "Μ θ^(εΜΕ]ΔΜ»
ΜῖΡΕ|Σ0| ΓΥΡ0|(6ΑΓΩΝΕΣ) . Π ιοιιΔΕκΕιιιιΕιο
·“°ν“έΜ08Σκν“ε ΜΕΣΑ Ετό κΜ0ιιΕιΡι Εαν ·18 η
για τι56όο θέαειε στο 4-2-3-Ι
· 0Ταπσιόιιε έχει παίξει
ΠΑ τοκ ΠΡΩΤΑθΜ|ΤΗ
5αγὡνεε.μόλι88λειπόοΠέτωε¦ Μ ο  `
|ΣΠΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕ'
ΔικΑιιιΜΕνιιιιΕιόΧιιΕ  με
κανενα ο ΜΜΜ και ο ΤζιόΜε
'ΠΜ[email protected]Ι
Ε|Δ||(ΕΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ
' ΣκόομΕερ του Δικεφαλόμ
στα ματ5 των εθνικών ομάδων
εν όψει ιαναμαμίόμ
Π Ξεχωριστό για τον 'Με
το φιλικό με την Παρτιζόν
ΕΓ|ΝΕ ΜΟΝ|ΜΟΣ
· οι λόγοι που ο κορακόΜ5
παραμενει στον παγκο
ΕομΑφόμπτομ |
“:όῦΜΜ%“   7  < ή ιιΥΕἩΕἶΕἶὅδιΠΐῇόῇῇΜμιι¦ .4
Μ  ιιιιιΜ·ιΜΕόνΜ·ε   ι ” γι'ιιτα"'ιιΕιΕιιιι'ιΛ°κιι"_ιο°ήΕιιΕοιιιογΕιιιιι°ΕΕιι
ΕΧΕιΝΤΕΡΜΠι Δ η; «ΕΔΩ  χ 
  Το ΜΜΜ» - ώ
· Τι λεει για Στραματαόνι. Αναστασία· Ι “ Με
καιγιατιιζωἡτομοτπνωό6α Ο!
_ ι κ ι «Δεν ωόρχει θεμα μεωνοικοδομικἡ Μια» '9..
ιιΑο-ιιΑοκ (6.30 μ.μ..Νε3› °“°Μ·ζ°Μ“ΜΜν
ςἔἙΝΛ ΒΗΜΑ "ΠΡΟΣΤΑ Ο Ο" μια»
ί; Αργόμι15Πε60μλόκΜ
' Ο Γεωργιαν ' Συνεχίζεται
"θα κρινεΕαι_.|'__;ν .  · το ψαξιμο ,.
 - .Ε για «νεο¦με'αχὲ6ια
στα αδεια οΑκΑ. 0λυμαιακόε
·ΚολοααόΞ(4 μ.μ.. Ν82).
Αρτι5 · κύμα (8.30 μμ.. Ν52)
γιατο κύπελλο μίλησε για τοννεό Παναθηναϊκό.
Μαι" 'ων 5
ΜΜ.πΜΜ·πΜ- ΣΜ_ @ο @°
ΕιραγματικόΕΜα5»
α ”τα
για... παν ενδεχόμενα