Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
ΠΑΠΠΑΣ.
ΝΠΟΥΡΟΥΕΠΕ
ΠΑ' ΝΟΕ"
ΠΑ ΙΟΝ ΕΕΑΠΕΡΟ
ΣΚΟΠΙΑ"
ΙΟΝ Α|ΠΕΦΑΑΟ
ΠΟΥ ΕΝΕ|ΠΕ
ΑΠΟ ΔΥΝΑΜΗΣ
οΙΙΠΙΙΙΙΙΙοἴΙΙΠ ΙΙΙΙΙΙοΙΙΙΙΙ'Ι°ΙΙοΕ
έ Η 'ΕΙΙΙΙΙΙΕΙΙΙΙΙΙῖΙοΕΙΙ
Α ἙΙΙ ΙΙΙΙΙΕΙ ΙΙΙ·ΙΙῖΙο'ΙΙΙΙΙΙΛΙοΕ
ΕΙΙΙΙΙΙγΙ·ΙΙΙΕΕ@ΙΙΙΙΑΕ
Ε; ΙΙΙΙΙΙΙ>χΙΕΕΙ
Ύ ὅΙΙΙΙΙ ΙΙΙ>0ΕΕχΙΙ ΜΜΜ,
` ΙΙΙ·0ΙΙΙ>ΙοΙΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙΕΙΙωΜ
ΜΔ0Σξ|ΛΜ ' ΕΤΑ ΠΝ|ΤΕΑ||(Α ΤΟΥ ΠΥΠΕΑΑΟΥ
· Π Α|ΑΦ ΟΡΑ Ο ” 
ΙΙΙΙΙ “ΜΜΜ
ΙΙΙΙΙΙ τοπ Ι·οΔΙΙΕΕ
' Μη ΜουοΣΕρβ05μέσοε.ΙΙροβλΙΙμστΙζΕΙτον Μένω γιο το ΕΙΙίΙΙΕὁο κὸΙΙω0ἡ5του. Ο Ε :__ _ Το δίμηνο Με ΜΜΜ στον Πονοθηνο·Ι·κύ γΙο τον Δανό στὸΙΙΕρ
κοθὡε θο ογωνΙοΕεΙκοΙ στοδΟο μοΙ5τΙΙεεθνΙκΕΙ5τουμΕ ΜολὁοβΙο κοΙ ΑυστρΙο 'χ. _ μασ το ΙΙΙσωγΟρΙσμσ στο ΕγκεΙρΙομΕνοτοΙΙ ΙΙἑλμο
' οολ““"'Μ5 “Ο ο “Με βωβΕΜ"Ο“3 "ε'°ο'ω"5 Ολ“μΠ'ΟΜ5 ΙΙ ΜΙΡΙ ΙΙΙΙοΙΙ ΕΙΠΑΝ" ΙΣΧΥΕΙ οΕυΑΙΙΙΙΙΙΕΙΕΙοΙΙ ΙΙΑΙΙΙΙΙΙΙΙο ΜΙ οχΙΑΙΙτγχοΙΙ ΜΕΙΝΕΙ ΕΙΕγοΕΡοΕ
! ΠΑ|ΡΝΕ| ΠΙΣΤΟΠΟ|ΗἩΑΟ
οΙΙοΙΙΙ·ΙΙΙΕΙΙΑΙ>γΙΙΕΙΙΙ0γΕΙω;ΙΙΙΙογΙηΙΕΙΙΙΛΙΙΙΙΕΕ   ·· Η ΜΜΜ
ΠΒΑὶ|Α|ΣΣΑ _ · .γ -. ΙΕ
ΙΙΛ4ΜΛ Εκ   
κεκλε.ομενων Δ"ΕΙΜε αδειο! . χ·
ΜΜΜ ¦ ωΑ.` έ  ε Έ 
οτοΟΛκΔ Φ ΧολοροοΑρ_Ι15οτοΙ15¦<4»τ%ἶυΙΙΕλλοΜ  ΕΕ έ μετΙΙν ο6Ι)νσῇκΟμΠ.ΙεντἰΙῆωσΙοκὸΞ/δ^ΣονΙκΙτζΕ _ μ ι
ψ μ- _ “
Ο Α|ΠΑ|| ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΕΠΑ"Τ|ΟΠ ΤΟ" ΕΠΑΟ|'ΠΠ Τ"Ε ΕΠΟ η
Φ ΠΕΑ ΕΠ|ΟΕΕ|| ΚΟΥΠΑ ΕΕ ΜΕΑ|ΕΕΑΠ|Α|| ΠΑ' ΠΠΠΟΥΑΑ ο Ο