Πρωτοσέλιδο Real News: Πραξικόπημα Ερντογάν κατά της διεθνούς νομιμότητας
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΝΣΪΗΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΝ 28
ΜΙΣ Ε"ΚΥ'(Λ0|'|Λ|ΛΕ|Λ
“9 εΜ 
 Μαωωωῳἄω
ΜΜΜ"
Ξ¦ῖϋ“ΞἰΠῇ
ΛΡ. ΦΥΛΛΟΥ 4"
ΕΚΔΟΣΗ ΗΕ ΑΠΛΗ
[Ρ ΟΣῶΟ ΡἑΣ ΕΚΔΟΣΗ
4,25 € 2€
Ο ΣΟΥΔΤΑΝ0Σ Φ
ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ Η
· ρ
 |'| ο κοπο ο
Το ΕΛΛΗΝ|Κ0 Υ γ
γΠ·>οτ·>ΜΜ ν 'χ
Σα!.
 ι ι
Π ΜΗΡΕΥΤΗκΕ ο Πόσο" Τὁμσε'
σε συνομῆπτὲ5 του στην ΟυοοΙγπον
ΠΛΗ0Σ ΜΝΗΕΗ0Σ
ο κ. ΛοβἑΜς
στον κυβερνΠΜ
/ ΜειοψΠφἱα»
Ρ. «ΠΟΛΛΕΣ οπο Με ηροτιὶοε·5 του
` Με Βρόσκουν σύμφωνοοε»
γ Χ
ΣΒ ”Β
ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ·“ Δ . °ι¦ Ι “ _ : 
^ΒΡ^ΜΟ"°γ^°Σ  Η: __ γ- Η " ο ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΛΩΣΛΗΗΗΣ
“καποιοι εεΜΒων .-¦·Δ. - ' Η: γιο το νοοιο του Αιγαίου κο· επικίνδυνο ΠοιΧνἱ6·ο στη
φΜσῳωο ¦ Σ ' Χ , 'η θροκη οΠο τον Τωρκο Προεὁρο¦ Που κοτοφευγει γιο Μὴ]
ωυ "σρῶωνω5 : Ϊ 4 · - Μ μιο φορο σε ῆε0νιορ·ομοω για εοωιεμκἡ κοτονοΒωση
κοι εονοσΦνων “
τύχη και ΜΜΜ»
Μ|ΛογΝ . ··  ΜΗ ΓΕΡ08ΔΣΙΛΗ Η Η;" ΑΔΩΝΙΣ τεΩΡτιΔΔΗΣ
ΣΤΗΝ «Η» - · · ΗώΒΝπΠΠή κκορόωΜ8 7 · - “ ΛνΠορόώρω ο" ΝΔ.
· ΣΕΛ. 20
|ΒΛΗ
·- ΣΛΒΒ|ΛΗΣ
γ ι
4:¦¦ '
ο Η .ο κ γ ¦ 
το ΝΑΡΛΣκΗΝ|ο Μο ΝΗΜΑ __ λ ζ 
ω ΜΜΜ, ΣΤΕΛΕΧΗ 
του εΨ0"Μτ" ΤΟΥ 'Με Ο κοπνεργοωὲἩ
Πονγη · ΣΤΑ ΧΕΡ|Λ που θἑῆε| νο γίνει
Κορογ·ωργη “. ΤΗΣ ΕΛΑΣ. κσνοῇ@ρχΜ `