Πρωτοσέλιδο Real News: Τώρα ζητούν και τα κλειδιά!
Newspaper website WebsiteRecognized text:
9|!ϋ!Ι!"'!!ΠΜ
και ιι ερμηνεια τουσ
Ο αιΌῆυτα5 οὁιιγ05 για να εεκῇειὁὡσετε
τα μυστικα των αναρων σα5
ωννννιαα|.9τ ω ΚΥΡΙΑΚΗ
Ξ 9] Π.2Μ Β
θε ω ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ Μ2
Ε εκΔοαι Με ΜΑΗ
Ο (Πω ΡΕΙ ΕΚΔΟΣΗ
Η ΑΛΗθ|ΝΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ “Η Η
< 4 - ῦ  ΑΔΜ Μ ΜΜΜοΜτΜ
ΚΡΥΦ0  ά ρ
ενια Ύ Τω ρα πιουν
νι ;
Στο ατο 
γιιΕΡτΑιιιΕιο ,κι
«ο και να"
και τα κλειδια!
"Α ΞΕΝΑ ΜΝ08 "ΙΕΖ0ΥΝ ΧαρτοφυΜκιο 30 δισ. ευρώ εΠισφαῆ@
ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ τραπεζικών κοριτγήσεων θα δοθεί για εκκαθαρισιι
ΝΑ ΤογΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΚΤΟΣ σε ξενα εταιρεια εωε το αοω του 2019
.  ^Π0 ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ Στον αφτι τουσ θα ιιερἀσουν ΜΜΜ επιχειρήνΜοωεἰουμε ΟΦΕΙ^ΩΝ ΚΑΙ ΠΣ γΠ0θΗΚΕΣ σειε. ξενοδοχεία. σπιτια. οικόπεδα και καταναῆωτικα
ωρωΜ“ έξοδο ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗ ΠΤΟΝ δανεια. αν γινει ακα ιι ρύθμιση που Προτείνων
ως ΧνβἑρπσΜ · ΗΜ
σαν τα Πράγματα
δενττανεόαωςτα 4 7- Ι - ..γ , πιω:
υττοΗογἰζαι»  κι |-  Ϊ ..· .. '
· Μπα ὅ έ· _ - ..
 · χ ι ¦·
Ϊ Ι ·α>_ μ
κίνδυν08 για νὲε5 τιερικσιιέ8 σε τ
ὁῆε8 τιε συντάξω αιιὁ το 2017 '
“ ·  η έ]
· °““Μ°Μ“ ·- οι ΑτΝοττοι Δ|ΑΛ0Γ0|
 Μ“““ΜΜΜ  Τσιιιρα - |ερὡνυμου και
Χ,  το ξέσπασμα του Κομμένου .
· (Ο ΞΗ.2θω
"χ- - Η 37. 
Δ Ο ΧΟΡΟΣ ΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΚ0ΠΩΝ
Ἐν
 Ρα Αιιο τοκ  _ _ Η
. ϊ η · στο ατι τι ιο του μοιραιου ταχυα σου,
.ΡΜ η #¦_  συμφωνα με την έκθεση τικ Αστυνομία5