Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΟΙ[email protected]βΟ·
 ῶ`κ Η ἶἶἶἶΝ
ΤΟ Π|0  Ξ Η 
ΣΥΝΤΑΓΗ
Ε|'||ΤΥΧ|ΑΣ
__ Ο  τ Ο Ο η η μ |·|«Μ»ΑΝΑΛΥΕ|Τ0 ΦΕΤ·ΝΟ Ρ0Σ'|'ΕΡ,ΚΑΝΕ|Τ|Σ :ΥΜΗΤΤΟΣ
 ΠΡ°Γ Ο” “ 7 Με ΤΟ ΝΕΡ:ιΝΟ ΚΑ|ΒΓΑΖΕ|ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑΤ|·|Σ
ΓΡΑοΥΝ . “ 7- «ψΑΧΕ» ' °'έἱΑΝΑΠ0»ΔΌΚ|ΜΑΖΞ|Τ0ΝΒΡΑ2|Λ|ΑΝΟ
Ο· ΚΟΡΥΦΑ|0| · Ι έἔἔἘ1¦ΣἔἔΜἩἩ%ω · · 7
|55Ν 2241-4584
ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡ|0Υ 2015 · 4 ΑΡ.Φ.: 1174 Τ|ΜΗ:1,30 € ΙΜ Σελ 12,13
. Π - Ξ Π Δ Ρ' · > ι Ι _ ῇ η Β 3 7 ` _
 Ψ χ  . ·, Π ' ._ τ» `ν Ο· ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ' ΔΡΟΜΟ·
ΑθΑΝΑΣ|ΑΑ|·| - Κ°ΥΑ°ΥΡ|·|
ΕυΩ°ΡΑ
· _ ΡΜ Θ ^Ε[Ε"ΉΝ°Σ · ΜΜΜ»
 ΠΝΑ· ΥΠΕΡΝΟΛγΤ·ῆΒἱ 4 ΠΑ ΤΟΝΔΝΡΛκΛΝ
ΑΝ'|'|ΦΑΣΕ|Σ
°ΦΕ|ΑΕΣ 3,5 ΜΗΝΩΝ
ΠΩ ΤΕΧΝ||(° 'ΠΜ ΠΑΡΑ
Τι: ΔΗΛΩΣΗΣ κΛΤ·ΟγΛΝ .Ι | ¦ ,έ ΠΝΓ"
' ΕΞΑ|(0Λ0ΥθΕ| ΝΑ Σ|Ω|'|Α Η ΠΑΕ Ρ Α
Γ|Α ΤΗ Δ|Α|'|ἩΣ|Α ΦΩΤ|ΑΔ|·| έ ' κ ἑ
κΑΕ ΑΡΗΣ ζ 7Α|'|0κΑΑΥ|'|Τ|ΚΗ > ζ χ] “ 
ΑΡΞ|'Ω|'|°ΥΑ°Υ
Α|'|° ΤΩΝ ΑΑΕΑΦ°
' Τ°Υ Μ|'|°Ρ°Β|·|Α°Υ
Μἶ ν Ϊ γ :γΝεΝΤεγ:Ν
@ων ~ Ι ΝΡιΟΤΝ
ΠΟ 8|'|'Ξ ΤΟΥ
* ΕΝΑΜΡ|0Ν3
Α 7 , κΑΝ|ΑΣ
|·| «Μ» ΑΝΑΑΥΕ|ΞΤ|·| ΦἴΑ0Σ0Φ|Α ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΤΟΥ |'|Α(ῆἔΕ *Γ ΒΗ=::<==ω
Φ Γ|Α ΤΗΝ ΑΝΑΔΕ|Ξ|·| ΤΟΥ ΚΟΥΛΟΥΡ|·| Τ· Ε||'|ΑΝ κΛ· Με ΛΕ·ΤΟγΡΤΝΣΛΝ 7 ΠΡΟΣ ΤΗΝ
Ο _ ΣΤΟ 0ΕΜΑ |Β|'|'Σ ΚΑ| Μ|ΧΕΑΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ |'|Ρ0Ε'|'0|ΜΑΣ|ΑΣ γ Ρ ΚΟΡΥΦΗ·¦_¦ Ν;Ξ@ΝΤΣΤ·Σ ΟΤΛΞκΕΣ ” Σελ 39,56 γ
Ν ἄΛκ2Γ=ἑ:Σ==ἔΣἔ°& "Α _ › Αθ 7 γ. Γ^γΝ|Μ^κ"Σ - ' «ΘΕΛΩ ΝΑ ΤΟΝ ΔΩ ΝΑ ΦΤΑΝΕ| ΕΚΕ' ΠΟΥ ΜΠΟΡΗ»
· ΑΕΕ' ο 35χΡοΝοΣ ΣΕΝΤΕΡ ΝΑ ΤΟΝ 19χΡοΝο ΤκΑΡΝΤ
Μ Ε ΕΑ) Ϊ Αθ Ν ϊ ¦ κοΝ|^Ρ"Σ· ΕΝΑ · Κ0Ν|ΑΡΗΣ «ΜΜΜ ΣΤΗΝ ΜπΑΣκΕΤικΝ
(( ) _ ' ΞΕΧΩΡ|ΣΤ0 Α'ΑγΜ° ΟικΟΤΕΝΕ|Λ ΜΟΥ»
Ρ°°ΤΒΑ|-|- ΕΕΑθυΕ ·· Σελ 46,47
 Ξ ^°Ρ'"°" »Ν Σελ 16 δ με ΜεΝΤΜΝ ε - ΝΟΜΟ Ν ΜΜΜ ι πΛΡΜΝιΛ · ΛνΤσκΤΝΝΤΟ · ΜιεΜΝΛΤΛ Ν ΜΜΜ