Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
· __-__
Μ;- --.7_2_.7
7 7:· Ξ¦. Ο Ο ' ` π Μεγάλες στιγμές! 'Πς ζούμε στη 8ΡοΠἰ119Βεϊ.
|55Ν 2241-4584
5ρ°··ἱ··9 Θ·
Όχι τυχαίο επιλογή
_. .___ .. __ _ Κ
Ο| «ΚΥΑΝΟΑΕΥΚΟ|» ΚΟ|ΤΑΞΑΝ·Τ
η σ · η Ο. ·
ΣΤΑ ΜΑΤ|Α τοκ-οΑγΜωΑκο=
ο κοεΜοΣγποκΑ·οΗπΞ
Α _ _` Λεω ΑπΩΝ·:τ·κο
. ι Α σΔ ` .Ύ -.
' Ο' ΠΕ|ΡΛ|ΟΤΕΣ ΒΡΗΚΑ" ΝΕΟ «ΠΡΟΣΤΑΤΗ»,
ΤΟΝ ΣΕΡΡΑ|Ο Α|Α|ΤΗΤΗ ΑΝΑΝ|Α ΦΟΤ|ΑΑΗ
ΠΟΥ «ΣΦΥΡ|ΖΕ» ΝΕ ΔΥΟ ΜΕΤΡΑ ΝΑ' ΣΤΑΟΜΑ
Ο ~ Α · ΜπΑΑοπογΑοε «Με ΤΜΑ Η ΜΝΗΜΗ" κε .' , ¦ 7
· Ψ η ΤΩΝ ο·ΑΑοΑΩΝ» __ ` ' 7 κογκογΑοοοΡο· πγΜοΑκεΑΝ ιχ. επι Απο το κΑγτΑΝ:οΑε·ο ἡ · ε
( ΨἐῇΞ· 'ΤΜΡ“” Μ Δ |
Δ ___.” 
η- _.. _
“ω , Με ΔΕΡΜΑ ·/
 _ Ι Η  ω Α ζ
Τ ΜοΝπκΑΑΒο-κΑΠογΑΗΣ
Η κΑΘΗΜΕΡ|ΝΗ ΑΘΛΗΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΛ ΤΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 19|Ο9|2016 Τ|ΜΗ: 1,30 € ΛΡ|ΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ: 1172 Σελ 10-14
ΑποποΑΗ¦ ΠΑΝΩ 2ΑϊΡΗΣ, Δ
 ΧΡΥΣΑΝοοΣ ΑοΒΑΕΤοτΑογ 'ἑΡΟΛΟ ΠΡΟΤΛΓΟΝ|ΣΤΗ Δ|ΝΕ|
ο| «Κ|ΤΡ|ΝΟ|» «ΠΡ|ΣΑΝ» --Ο |Β|ΤΣ ΣΤΟΝ ΜΠ|ΣΕΣΒΑΡ
ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ Με ΤΜΑ Γκο^  - ` -  «Μ»:
Στο Φ|ΝΑΑΕ (843 923951 Τ|ΤΛΟΥ Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΤΡ||'|ΟΛΗΣ
ΑΑΑΑ ΕΑΕ|ΞΑΝ ΑΑγΝΑΜΤΕΣ
. Ο ή ε ΚΑΘΕ ΑΓΩΝΑ: ΜΑΤ
ΟΤ|ΟΥΟ ΠΑοκΜΕΤΡΑΕ| ΜΟΝΟ ι ί· ` 'Τ -Α|^Φ°ΡΕΤ'Κ0Σ
ΜΑΥΡΕΑΣ ΣΤΗ «Μ»: ΒΑΛΤΕ
ΔΥΟ Ν|κΕΣ ΣΕ 13 ΑΓΩΝΕΣ! ΤΕΛΟΣ ΣωΝ+ΕΩ|ΜΤΗη
ΑΓ Ό·
ΚΑΕ ΑΡΗΣ
ΥποΜοΝΗ κΑ· . η γ _ _ _ . “Εκ _
. ` ΧΟ
πΡοΣΗΑΩΣΗ _ 8 έ ε Ρ
ΤΟ ΠΛΛΝΟ ΤΟΥ ΠΡ|ΦΤΗ ' · 4 30:08 
ΚΛ| Ο' ΠΡΟΡΛ|ΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ , Χ Ο Ο) ρ ή(
` ρ Λ
ΑΦΜ: -¦ΠΔοκ Ι
Τ ΜεΜ1μπΙἱε
ΑΕΕ" 'Ι '
ΟΜΟΡΦΕΣ ΣΤ
|'|ΑΟ|(-|'|ΡΟΜΗΘΕΑΣ 77-71
· ξ ἑὲλ 38Ξἑ
· “ ἶἶ"""' 'ογ Με πΡοΒΑΗΜΑ τΑπΕΝΤΕΡπ·ΑΑΣ Ο
Θ . |ΝΑ Ο-3, ΑΜΑ |ΣΟΦΑΡ|ΣΤΗΚΕ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΑΤ|Ο ΤΟΝ Τ|ΑΣ
..Η .ΗΡ _ _ _
Φ Μ .
ΜΕ ΚΟΡΥΦΑ|Ο ΤΟΝ κΑΑΝΤοΝ
ΕΑΜ κΑ·
“Με Β. ΕΛΛΑΔΑ