Πρωτοσέλιδο Karfitsa:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κ "εε ριε35 ί · ' '|7.9.20'|6 · Δρ. Φύῆῆου 
ΚΘήιτ58.9ι · ρΘι85|ὡΠιο.9ι ο τοχτἰΜ Οι · Όθ€|(5ῖ89
ποια· Γ ι`κ°|°Πἑω“ω“«Ἑἶ=ἶ  ' ..
μ ° “' ι  πιο ωμΜΜω@
Αρθογροφούν οι: Γεωργιάδη8. Χοτζιιδόκηε¦ Σι·ιυρόκη.
Ι Ι Ι ' 'οἱ “ν ί “ > “ζ ϊ:  ·- .  ΔΔ ~ ·
|-| αῇηθεια για το σαῇο σχετικα με ' 4  .  · _< έ:   - _  _ Πῆσκιωτόκη8. |'|σνοζόχ08. Αγοραστόε¦ Μι·ισκογιόνννιπ5.
' ' - “ Δ@δισε¦ Βούῆτεψη. καρόογῆου. Δημοσχόκη8. Μακρή.
τπνεκπαίδεασππαιδιών προσφύγων _  Ϊ. μ  καρσμσνῆή¦Ποτουῆίδου.Δ@δισε¦Νάκου¦πσβόρσε
Το σχέδιο Της ΝΔ για προσέλκυση επειιδιζισεων| μεπιρρυθμἰσεις και
<<συμφωνἰα αλήθειας» - Υπουργοι Του Τσἱπρα εισηγοὐνπιι εκλογές για
να <<οπιθοὑιι>>| ενώ Το ιδιο ζιπἑι και ο... ΜηΤσοΤὁκης για Τη χώροι!
Η πρωτοβοαῆία Τζιτζικώατα
για το προσφυγικό και
π αποδοχή από το ΕΜ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα