Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
·`ι?ιιι·ιοι>τιι ΞεκικΔ
ΗΜ' ΗΕ το «ΜΔΕ» Η ΠΟΛΥΤΕΛΗ! ΕΜ0ΕΗ ΠΔ το ΤΕΜ'"|0ΗΕ ΗΛ' τα Γ|0ΥΡ0ΗΛ ΛΗ'Η
κ η! έ
Κ ςΛ ;ιι“' ο '“
ΠΑΡ' ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ-ΑΡΣΕΝΑΛ. Οιαητρἰοη8 ΜΜΜ οτε 8Ρ0ΠΤ2 Η!)
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ-ΣΕΛΤ|κ. €ηΒητριοπ5 ΜΜΜ οτε $ΡΟΠΤ3Η0
ΓιογΒΕΝτονΣ-ΣΕΛτικ, τ:ηεπιριοπε ΜΜΜ οτε ΜΜΜ Η!)
ΓιογΝΓκ ΜΠ0ΪΣ-0ΛΥΜΠ|ΑκΟΣ. Ευωρα ΜΜΜ οτε $Ρ08Τ2ΗΒ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΑΠΛΞ. Ντόρα ΜΜΜ οτε 5Ρ08Τ3Η0
ΠΑΟΚ-Φ|0ΡΕΝΤιΝΑ. Ευιομ8 ΜΜΜ οτε 5Ρ0ΠΤ4Η0
ΤΣΕΛΣ|-Λ|ΒΕΡΠΟΥΛ_ Ρι·οηΜτ ΜΜΜ οτε 3Ρ08Τ ι Η!)
'ΝΤΕΡ·Γ|0ΥΒΕΝΤ0ΥΣ. 5οτιαΑΤ|Μ οτε 5ΡΟΠΤ7Ηυ
Μπι-ΜΝ
χΑΣΤογκιΑ
ο ηποαιόε» πηρε τον βαθμό και
ο ΜΜΜ με τον τερμααοιιλακα του
ΕΥΗΕΗΤΕΥΕΗ ΜΗΤΕΗΜΗΒ  
“θ“;:τι:::;::“““ ιιΕιικιιιιιι
Χαλκινσ σησ
τη Δημητρα Κοροκι6α
στη σφαιρα.
χαλκινο
και απο την ομαδα
μηὸτσια,
φτασαμετα οκτώ!
ΟΛΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΣΜ ΒΟΛΕ|
Ο 'βιτ5 βρηκε στην επιθεση
τον πλουραλισμό που έψαχνε.
με 8 παίκτε5 να έχουν
πετυχει9γκολ Ι  . 4 ·  Ι 7 ` ' _ 
ΜΜττπ·Μκτ ` ` '
κτ...Ενκαηκ τα"
@- ο Μην 
αποτο _ μετα... ΜΜΜ κ
· ° ο Η. = ο ΕΔΕΜ
ΦΑ ^ΟΣ · ικιιΕιιιιιικΕκοτ ·· · ··
 _ β   _ ή ;ῖ 'Η 'Ο|ΙΠλό5ΙΕΧν|κό5 | 'Ετ0|μ0Ι
 _ Π  · · του ΠΑΟ πονταρει - .ς για ΜΜΕ
στον Αργεντινό  ” Ν οι Μοκἑ6ο
ο › και ακολου8ει ° και Κοτσολπ5
' ικανοποιημενοΞ απο ι'
. . . το ηλόνο
την αηοόαση του ο Γερμανοε.
. , ω ηουείχε
ενθαυσιασμενοε
. α . ¦ 1 ;_ γιατον Λουντ
αποτηνατμοαφαιρα
' στα Καρα.ι`σκακη ^- 7
Το «Μι» αποκαλύπτει ότιμ6λιε ΜΐΜ@08ιτ . «Η ομαδα έχε#ην ηαιότητα ' Λήρ ο' “λ=Υἐ$
6σιότα |7γΜεόατπ8ΡαατΜ|| παρε· το πρωταθΔπμο» με Ϊ" "Μ" "ο"
ΜΜΜ έχουν κλειστό κύκλωμα
 Η Ενωση βρέθηκε στο ·| 4.
5ιιιτιιτιοιιτ5ιαπτ5κταυ Μ οι ι
ιιιιιι>ιικιικιιιιιτιιιΕπιπιι ΜΝΗΜΗ στΜακΗμιιαΗΗομτότι:ΥΗἔἔἶ