Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
Π#Μ[ΠΟ/ΜΜΠ ΜΕ ἴ|[[|ΥΜ[Ρ/Π[Σ#ΜΜ[ΤΡ#[[|! ¦:
ΤΗΛ/ΤΜ Ζ ΠΟΠΟ Ζ ?Μὅ ΙΜΗΟ / ΙΜΟ / 8% .
τιαι|α£ΜαγΣ Ο αιωνα ΜαΡιΖ κι 639 Τ°Μ““^
ΣΕΒ|ΜΗ ΛΕΠΕΡ ?ΜΜἔ
ΑΡΜΟΔ|ΟΣ ΡΥΟΜ|ΣΤΗΣ: ΕΕΕΠ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΤΥΧΕΡΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠ|ΤΡΕΠΕΤΑ| ΜΟΝΟ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟ ΕΤΩΝ - ΤΡΛ Η Η" ΣΤ Ο Ρ Ι Ξ ΠΣ: Τ Τ Τ Λ
“Μ 7 - .. _ _ · καιασιτρὲνιαεαθανααιιεκωναταντινἰ6ιιε
· Ζ - γ -· ι|_ Δ ι Ξ· μετά τακρααό ταιιατιι σφαίρα
_ 6 τ . . 4 ι .
© . . . · .· ΛΟΥΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
οι Ρώσοι χακαραν τη ΠΑΠΑ και διέρρευσαν
η . έγγραφα πω ενέκριναντιι χρήση διεγερτικὡν
ουσιών από Αμερικανίδε5 Πρωταθλήτριε5
Β Μ|Μ"ΜΜ|ΜΜω|ἩΠ" ω χ'/
ι Υ > τ.
' η ι -· “ Δ. Σ
βέΟΥΤ|ΛΣ ω ° ΤΕΜ!" ΠΛΤΛΠΡΛΥΤΠ
ΠΟ Ε|ΧΕ ΜΠΕ' γι Φ ΤΗΝ" ΧΕ|ΡΟΛ|Π|Λ
 ΠΛ|'ΠΡ|Π ΑΠΟ ΟΧΡΟΠ|Λ Ι .Ο Τ ΣΤΟΠ ΠΤΕ|'ΠΡΛ
ΕΠΛΠΤ|ΟΠ 1 χ 4 ΠΠ' Τ|Λ ΤΟ ΠΠΕΛ|Π
ΠΟΥ Λ"ΛΡΟΥΤΣΟΥ ΤΟΥ ΛΠΛΣΤΛΣ|ΛΛΠ
ΚΛθΞ ΝΕΡΑ
ΟΠΕΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΠΕΕΑ Δ
ιτΕαΕι>ιιι.   ' |
τ .ε¦
Ημερα Μὴ
οι εκλογε5
στο Λαγονὴαι
ΧΛΤ ΤΡ'ΛΟ ΠΕΣ'. ΤΛΡΛ Π ΠΠΛΡΤΣΛ
Διιοψειελικα το τι” - ΜΜΜ”
 ερ. 'ι
“ Ο 7- * τ κ 'ΗίωσιιτουΛεντἑαμα
ταλαιπωρείταν ΠΑΟ
καθὡ5 μπορεινα μείνει
τ .Καιιινα καιΛεαλιε ι ουν ια το τε α.ετοι α-ει .
` θ ρζ γ εμ μ ζ εκτοε Αγιαξ
4Φαρτοίινιι αντί Μαριν ο Μέντα και σκέφτεται
Μαρτιν5 στα χαφ κόντρα στη ΓιῶνγΡκιΜιιόι5 · ' ' Τα ιιΛανο
- " | ` _ του «Στραμα»
οι ΥΜΡτΑ€οε τα. ¦ ζ ·. για κλαααεν
Ή 3 . ι και Γκούντελι
καὶ; _ ν ι . °._, ι
Η Ε . Τ
Δ .α·'“ .° νίκη "α ι<.·> 
^ “ · ·`.··;::“ῳΞ“8.`Μ9ὲἑ: η
3) '56% 9 24 °““ · 
029κρανοεδιεΟνἡ5 1! ° ` ἱ > _τ .
αμυντικοεανανεωαε --“ .- 4 , _
Δ·_.__..ὸΔ·Ω `8
Π““ΜΜΜ ΣΤ|Σ 4 Ο". ΛΡΧ|ΖΕ| ΤΟ... ΣΤΟ|ΧΕ|ΠΝΕΠΟ ΚΥΠΕΛΛΟ (ΟΦΗ · ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ. ΠΛΠΛ|"|ΛΛΕ|ΟΣ · ΣΠΑΡΤΗ)
ΛΠΛ'ΤΕΣ ΠΛΡΟΠΤΕΣ