Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μεγάλες στιγμές! Τις ζούμε στη 8Ροττὶ119Βετ.
|55Ν 2241-4584
5ρο·'ἱ··° ζ Ρ .στ
Όχι τυΧοίο επιλογή
Δ/_Σὸῳ_|
|·| ΚΑΘΗΜΕΡ|Ν|·| ΑΘΛΞ|ῇΚ|·| ΕΦ_|·|ΜΕΡ|ΔΑ Τ|·|Σ Β. ΛΛΑΔΑΣ ΚΥΡ|ΑΚ|·| 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡ|ΟΥ 2015 ΑΡ|ΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ: 1164 Τ|Μ|·|: 1,30 €
ΜΕ Ε|'||ΔΕ|Ξ|·| ΔΥΝΑΜΗΣἴ
· ···ἰ Μ”·.
ΚΑ| Ν|Κ|·|δΟΕΔΕ| ΝΑ ΔΡΧ|ΣΕ!
· “7 “
'. Β .ΜΜΜ Ι   _›_ _. 7 ς Ϊ 1 ω 7 Ι . ./ “ 
  ' ΚΨΜ ` Δ “ η 7' ΤΑποκΜγπΤΗΡ·Α > γαΡΑΦΗ Μ... Ο
κ? -_ “ ν " Ἡ 7 η. · _ Σ' ·' Τογ ΑτΜΜΑΤοΣ δπΑοκΔ·Α χΕ·ΡοΣ
 Τ · Ι ' ΤΗΣ ΒΑΣ·Λ·ἔΞΣ ΒΑΝ Η" Με.
ἶᾶ' | ΕΡ “- ¦ θἶ'=_= . _. :4ὲΖ”ῦ Έ Ο Ϊ Ξ. “ ' Ο; °^Γ “ Σελ4-8,56
«Τ|Μ|·| ΜΟΥ ΠΟΥ Ε|'|Α|ΞΑ
ΣΤΟΝ ΤΕΡΑΣΤ|Ο ΠΑΟΚ»
Σ Π Ο ΜΑΝΘΟΣ ΚΑΤΣΟγΛΝΣ ΞΕΤγΛ|ΓΕ|
' Π" «Μ» 'Το «ΚΟΥΒΑΡ|»
ΤΩΝ ΑΝΑΜΝΗΣΕΩΝ
' ΝΑΤ' ΕΛΕ|ΠΕ Ο Ν. ΒΕΖγΡπΗΣ
ΑΠΟ Ϊ" "ΟΠ" ·· Σελ 44,45
Ρ|Α ΕΠΑΝΑΛΑ = ΝΕ'|'Α| 9 ΦΑΡΣΑ
ν`· 4 · " η ΜεΙΜρ0ΙὶεἑῖΞ.Ξ °ε^°γ"ε
7 γ · · ~· ΑΝΑΣ·
ΠΑΣΑΣ κΑ|
ΛΑΜΠΡΟΥ η η Ο
ΣΤΑ ΜΕΤΟ|'||ΣΟΕΝ
Γ|Α ΗΡΑΚΛΗ
ΕςΟΣ ΜΑΚΗΣ Ο Ζ|ΑΜ|'|ΑΡ|·|Σ, ' ΜΠΑΚΝΕΡ:
ΑΜΦ|ΒΟΛΟΣ Ο ΣΤΑΜΟΥ ΣΤΗΡ|ΞΤΕ ΜΑΣ
η Σελ 12,13 ΜΕ ΛΑΡ|ΣΑ
.ἐκ ΣΔ Ν
ΔΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ-_ΜΑΝΤΣΕΣΤ ΣΕΛ|ΔΕΣ 81η Με.  ι-| 3:ε;54;“ ~ Ο - ' “η σ: Ϊ' ~ _: Ο· - Σ εΌ Ο ΕΟ `ῖϊ4-#ἐ 
Η . ζ Ο τ*;©ε¦ ΜΕΝ" ΚΝ - ΛΑΜΨΗ επκ;;;βἄ
= > '7 - > “ ΒΟΡΕ|Α ' ΜετκοΡο“5 95,5 ϊ =ὲμ·έἐΜκ0 
 “σ κΑ·ΜεΤποεΡοΜ η, Ο
` 4 ΜΜΜ-83 .ο “'Σελ55 
$ΟΡΕΡ |-ΕΑΟΟΕ : ΚΕΡΚΥΡΑ - |'|ΑΑ'|'ΑΝ|ΑΣ Ο-1, |'|ΑΝ|ΩΝ|ΟΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡ||'|ΟΑ|·|Σ 3-Ο, ΑΕΒΑΔΕ|ΑΚΟΣ-|'|ΑΝΑΟ|·|ΝΑΪΚΟΣ Ο-3 ' Φ|Α|ΚΟ: |'|ΑΝΟΡΑΚ|ΚΟΣ-|'|ΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ Ο-1