Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 _ Ι ΜοπονΑοΣ
 ,ξ ¦ ΚΑΙ κοωκοΣ
| ΑΜΜΑΝ"
ΠΑ ΕΣΠΑΣΑ ΜΜΕ
ΜΡ Το πιο Σ?ΞΠίἶΒΠ [1 ΣΤ!) _ έ
 ΕΝοΕΤο ΠΑ Το ΣΤο·χΗΜΑ #[email protected]Β©.
|55Ν 2241-4584
η ΧΤ ' Ν|ΚΟΣ ΚΟΥΛ|ΑΝΟΣ ' ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΑΓΚΑΤΣΗΣ ' Ε"_|_ΑΡΑΞ
κ Ι Μ|ΧΑΛΗΣ ΕΡΑΖ|Λ|ΑΝΟΣ ' Γ|0ΡΓΟΣ ΤΕΡ|ΑΚΗΣ ' Γ|ΠΡ|'ΟΣ ΜΑΝΤΖ|ΟΣ
' ΦΩΤΗΣ ΠΛ|ΑΚΟΣ ' ΔΑΝΗΣ ΣΜΥΡΗ|ΔΗΣ ' ΚΩΣΤΑΣ ΣΦΗΚΑΣ
' ΧΑΡΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ ' ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΛΑΜΑΣ
Δ|ΑΒΑΣΜΕΝ0Σ
Ο «ΠΑΠ» ΕΧΕ' «ΣΚΑΝΑΡΕ|»
ΤΗΝ ΑΕΛ ΝΑ' ΞΕΡΕ| Η ΚΑΘΗΜΕΡ|ΝΗ ΑθΛΗΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΤΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΑ ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΝΜΕ|Α ΤΗΣ
έ 55- Σ
ΧΧ 1 Ι
 _ ` «1 Τ "Χ Τ `
ἶ ξ κ ΧΧ Τ
Ι Ι Ι
1 'η ξ
Ύ Ϊ `
Η εΒΑοΜΑΑΑ ¦ ή. σ ' 
ΜΜΕ!” ο Θ κοογτΣ - Δ·ο·κΗΣΗ
ο ΜοΝΤΕκΑΑοο κΑ· ΜΒ ΜΜΜ” ΜΟΒ” μ ›
ΑΝ0|ΓΕ| ΤΑ ΧΑΡΤ|Α Τ0Υ ”ΝΤ Η ' `_ χ   ΕΧΕ" 
, Η ἑΞ1ΑΔΕΣ ΚΑ| Ε|ΝΑ| |ΚΑΝ0 Γ|Α5Τ|ΤΛ0
. Ι η
. / ¦
Σ Ι --· ~`__έ
πΑΗΡΕΣ ΡοΣΜ*
ΤΟ... ΔΕΥΤΕΡΟ ΦΛΕΡΤ
ΤΟΥ |'|Α|'|ΑΟΑΝΑΣΑΚΗ ΜΕ
Υ|'|ΟΨΗΦ|ΟΥΣ ΑΓΟΡΑΣ|'ΕΣ
ΜΕ ΛΕΥΚΕΣ ΕΜΦΑΝ|ΣΕ|Σ
Σ|Ἡ ΜΡ|ΣΑ -- Σελ. 1213
«Το επίπεδο του η Π Σ 1 ) ω ξ :Ἡ
· · ' “Μ η ¦ _ ο ¦·. .ω
"^9κ Μ ΜΡ' γΠοΣΧΕΣΗ ΜΑΝ ΣΤο «πΑΑΑΤΑκ·», 4 58;
· Καναμε ποΜεΞ ω
Κω καλἑ Π ΤΣ·Ρ·Αο πο ΜπκοΡοΜ8 955: ν μεταγραφέΞ» «ΜΜΜ ο πΑοκ ΝΑ πΑΡε· Το πΡοΤΑοΑΗΜΑ»
Ϊ] 0 ΣΑΕΕ|ΑΗΣ ΕΞ0ΦΛΗΣΕ ΧΡΕ0Σ
833500 ΕΥΡΩ Α|'|0 ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ Γ0ΥΜΕΝ0Υ- Μ Σελ ΣΒ
,. Δ χ
ω ' Μ|'|ΑΣΚΕΤ|ΚΗ Γ|0ΡΤΗ ΓΕΜΑΤΗ
ΜΜΜ Σ ΝΟΣΤΑΛΓ|Α· ΣΥΓΚ|ΝΗΣΗ
 ΜπογτκΕΡΑ ο... ΤεΑΕγΤΑιοΣ
Μ · Ο ΤΤ
Θ Ν Ο ΑΛΓΕΡ|Ν0Σ ΚΛΕ|ΝΕ| ΤΟΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦ|Κ0 ΚΥΚΛΟ ΤΩΝ «Κ|ΤΡ|ΝΩΝ» 
Ο ο' ΓΚ' "Ζ|κ"ΔΕΣ ' ' Τ ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ' ΑΝΑΜΕΝΕΤ^' ΣΤ" ΘεΣΣ^^οΝ'κ" ο εΡ·κ ΜΠΑΚ"ΕΡ(18|'|.)
' ΜΕ ΠΡΟΣΩΡ|ΝΗ Δ|Ο|ΚΗΣΗ Ι. Λ · _ Α . Σ. χ
Η ' "Η 435 ω / Με ΚΑΡγ" 'ΔΗ ΤΗΝ ΕΡχοΜΕΝΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ · ο ΑΡΗΣ Ν|κΗΣε ΤοΝ ΑποΑΑοΝΑ
ΑΠΟ ΧΘΕΣ Η ΕΠΟ
οΑο|ποΡ|κο ΤΗΣ «Μ»
' ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ: ΖΗΤΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ 1: ΜΗΝΕΣ Α|ο|κΗπκΗΣ - ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ προ-"κο ΑΣΤΕΡΑ
ΘΗΒΑΣ Τογ ΠΡοΕΑΡογ (17:00) ΜΕ ΚΛΕ|ΣΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ
ΤΗ ΝΟΜ|ΜΟΤΗΤΑ
' ΟΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΟΛΑ
ΣΤΗ Δ|Α|ΤΗΣ|Α
ΡΗ Σελ 11