Πρωτοσέλιδο Real News: "Θα 'τελειώσω' τα Εξάρχεια από τον πρώτο μήνα"
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΝΕΛ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ “ΠΝ Ρ““'“
ΛΡ. ΦΥΛΛΟΥ Μ
4,25 € Ι Ζ€
Ο Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
Μ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 'ΠΙΣ ΝΔ. Μ «Β»
> ΜΙΛΑ ΣΤΗΝ «Η»
"θα "τεῆε·ὡαω"
Ϊ   τα Εξαρχεια
π|πΡΛ-κΑΡΑΜΑΝΛΗ; ""ὁ τον Πρώτο  9)
Ο|κΟΟμΟ5 το ,χα
ἙΟωμΠανΟ κι αυτοι
φως) καμαρι»
Θ ΣΗ!. 2#25
ΠΝΑ' ΠΛΗΓΜ^ ΜΜΜΦ.Μο
ΠΑ "Ἡ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» οΚυρακοε ΜητοαακΠ5
Ματσε -_-_
ΜΜΜ
7 π Μ Μ ΑΜΘ! Τωρα.
Σελ 18 ·· Κώστα ΚορομονΜ. Γ·ὡρω
Παπανδρέου. Πανο Κα μμ€νο.
Φώφη Γεννηματα. Σιαοοο
“Το μαυρο'
'“  ο - Θω6ωωηι κα·ΒοαΜΛεΒ@ω
μΠ5 καΒὲρνΠσΠ5 ή __  Λωῳ“ὡ“ωωωΜω
“Χ Σο 'ΜΜΜ για χρέη σε τραπε1ε$,  ;-· 0ἔΐ8ἶἶδο“.ζἔ:Ἡ
· εφορία και ταμεΕα
ιικού" ωαωόοεων κι· ψωφΜ
ωΜααὡν. Μα 20 δω. ευρώ
ΜΜΜ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
«Ο ΠΙΟ οι)πομος
δρόμος Πα ΠΝ έξοδο
Μό ιο μνΠμον1ο είνα1
η εφαρμογΙὶ του»
ΜΑ Μακ α ΜΜΜ ΦΤΕΡΑ!
 Η. Με
των ωῆεπκο·νων·ὡν
· · · · “   ο· .· του Μενικοα1ἡα1οε
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ' ΑΜ Δ ῦ Παν Α “ “
κατασκεωοαν το :228 εῆῆπγΐ:οῖ; ε?:νἙΞΞνο αΞ;::::5 ο