Πρωτοσέλιδο Real News: Διπλός πονοκέφαλος για την κυβέρνηση
Newspaper website WebsiteRecognized text:
9ιι·ιυιιπυππ
ΠΑΠΥΡΟΣ
·········· ··
“Ξ“ οι Μ Μ
ΕΓΚΥΚΛΟ|'|Α|ΔΕ|Α
ΜᾶΜΜ
ΜοεΜοωωε
Η '>ἰνΥΝὶΝ 
Η ΛΛΗθ|ΝΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Η ΑΓΝΩΣΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΔΡΛΓΑΣΑΗΗ - ΤΣ|ΠΡΑ
ν εν εῖμἶ
χρησιμ05...
ἘΠΦΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ
“Το καθεοτὡ5
ΣΥΡ|ΖΑΝΕΛ
δεν θἑῆει να
ο· το οῇῆοξει
. ἔχω", θἑῆει να τα
ὅ ΣΕΛ. ΙΜ?
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕ|ΡΑ|ΩΣ
ΜΜΜ"
|8.9.2ΜΒ
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 409
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΚΔΟΣΗ
ΕΚΔΟΣΗ ΜΕ | ΑΠΛΗ
4,25 Ε Ζ Ε
..π“~“· Μεσοι
ΜΒΤΩΠΑ-ΦΩΤΙΑ ΜΒ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ ΚΑΙ ΠΙΤΣΙΟΡΔΑ
Δ' "  Το “οροσκπνιο
"0Ν0|(ΕΦΑΛ0Σ
για ην κυβερπσπ
ο οοΡπΣΜΕΝοΣ ΤΗΛΕΦΩΝ|Κ0Σ
ΜΜΜ του πρωθυπουργού
με τον ό.οικπτπ Με ΤροπὲΖπ5
πρ Εῇῆοὁοε κο· π έντονη
ΜΜΜ του υπουργού
Περ·ΒοῆῆονΜ κο· Ενεργειοε¦
Π Δ  Ο
ανεΠανσρθωτα το Ποιητικό σύστημα και
 η κοινωνια δεν την ανεχεται αΗΗο»
· ΣΕΛ. 4847
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ Η' ·
«ΠΟ|Ο| ΚΔ' ΠΜ"
ΜΕ ΕΚΒ|ΑΖΟΥΝ»
ρ   μ
«θεῆω να διευθυνω
για στερνπ φορα»
@ασια ΛγΓεΝΑκπΣ ο μια ΝικοΣ Παμε ο πωσ
«Η κυβερνηση έχει "μοΗὑνει" «Με την ύφεση
δεν αΠσΠΗιιρὡνειε
κανένα Χρέος»
Ο Μ|ΗΗΣ
ΟΕΟΔΠΡΛΗΗΣ
Μ|ΛΑ ΣΤΟΝ
Γ'ΠΡΓΟ ΜΑΝΗ
ή   ΕτοιμοΖουν ΜΟΝΗ!
,. «"ῇυπΠρ|0» ο
για το 'Πιο Με" Ατπωέ