Πρωτοσέλιδο Real News: Η κρίση βαθαίνει!
Newspaper website WebsiteRecognized text:
έ 50.0008
_Β;ἑΙΙΙΤΐΊ
μογε·ρ·κ·Β
Υ·σ απο 0000
αν εῆῆπνΜ
ΣΥΝΤΑΓΕΣ
ΜΜΜ Απο
τοπ ΜΠΡΟΥΣ εε·
ΜΥ κοΗοΥ
ω»ννν.ΓΘΟ|_9τ κγρΙ^κ" χ 'η
Δ Ο ΣΥΚΙΑΓΕΣΚ-μ
' ' ΤΕΧΝΙΚΕΣ ο |
ΒΗΜΑ-ΒΗΜΑ Ο
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 407 πΚΟΡΥΦΑΚ ΣΤΟ
Η" Μ'Μ ΙΙ 1. "η Η!
ΕΚΔΟΣΗ 'Ε ΑΠΛΗ υ ΚΙΝ.- ν'
ΕΚΔΟΣΗ . ¦
'ΡΟΙωΡ€Σ
Η Α Λ Η θ Ι Ν Η Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α “Η Η ΣΗΜΕΡΑΟΔΕΥΤΕΡΟΣΚΑ|ΤΕΛΕΥῖΜΟΣῖΟΜΟΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΣΟΚ ΓΙΑ 'ΓΙ-ΙΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Μ Η  ΣΤΟ «ΚΟΚΚ|ΝΟ»
 8 ρ _ _ ΟΛΟ' ο' ΔΕΙΚΤΕΣ
  ΒΑθΑ|ΝΕ|'
ΕΡΧΟΝΤ Δ ·
 Η «Β» αποκαΟὐΜι έρευνα ως Μο για τη ΓΣΕΒΕΕ
· ' Ι8.ΙΟΟ 38.ΟΟΟ 45.ΟΟΟ 3 Ι Ο
κα' "°"κετ° ἴἴΜ" “Μ ΚἴΒ“ἔΜ ἩἩεΜ Ξΐω ω
 , Ν σΜΜ ν
 Μ· ο· ΝΒ , ιο Ο' Μΐω?ω Παω ω Μ :σὲ-Μ Η
Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΣΤΑ ΜΜΕ Χ
.. Ο τωνωΜΜ ἡ
Μ·ωωω
ωωωΜ Με
Η'. Η ___
' θέῆουν ΠῆεὸνοσμΙ 3.592
 ο', Σ. · γη ὸῆΜ 8 Χρόνια
 ((οχ|)) Β - ·Σιον αέρα το
Υ. “Ντ ρ Ο Χρον06Μγρσμμο για σεωῳη
Ι. ' .ΕΤ  Ωξ·οῆὁγηοη κο· Χρἑο5
Το ΝΕΟ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ αΟΑΙΓΟΠΟΑΙΟ· ΚΑΙ
ΟΙ ΚΟΝΤΡΕΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ
ΟΜΟΝ
Ο , ¦ Ό Το νωρίτερο τον ΟκτὡΒρ·ο
η εκωμίευσΠ Με 6όση5
των 2.8 6η. ευρώ
ΣΤΑΥΡΟΣ Ο ΜΟΥΖΑΑΑΣ Θ ΣΕΚ 15
θΕ0ΔΠΡ^κ"Σ “ «Εάν καναρἔεἔσω η
«Το ᾶεφω 0116 " ΤἔΒἔ$ΣἙ ἶὡὁἔ=ἔς Π 
τους καναΟὰρΧες ε Δ | θα δ0Κ1ΜσωΙ σωρο»
θα Πάνε στους
Καρανίκας τους»
Θ ΙΜ. 'ΗΤ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΚΟΥΠΑ ΓΙΑ 5>ΣΕΛ.37-38
ΤΗΝ ΤΡΑΓΠΔ|Α ΣΤΗΝ Α|Γ|ΝΑ 3/
Γ|ΟΡΓΟΣ
ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ
«Συνὡννμος ως
διαι18οκὐς ΕΦ
νομικό με:ώωρ0ς
ο δΙογων1σμὸς ΠΟ
ως άδειες»