Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
Παίζουν με τιε λέξει8 στον
Δικέφαλο για το αν ο Κοντονα8
έκλεισε την «4» και όχι την «Μ»
«ΜΜΜ.
μια ερωτα ιστορια»
ιΕλ8υΕ 
ά /· 5
ΕΓΙΝΕ
ΠΡΩΤΟΣ ΕΛ|ΔΟ
τον Γκορια·ιωνοφ
· Πλατανιαε: Παρε Γιαρὲντε
Π. πω
«Μαρ θα ξεφτιλίζετε
τον Ηρακλή;»
ΑΠΟθΕΩΣΗ
ΕΕ511ι1ι[email protected]Ξ1ῖ©©
Η ΚΛΗΡΩΣΗ
ΤΗΣ ΕΠΣΑ
__“ .
ΝΝΜ5ΕΝΤΗΑΟΟΑ£.6Η
 Με ' ·ἔ
2 ΗΑ- ιτιιι .·
Το ΣΑΒΒΑΤΟ το ΣΕΠΜΒΡ|0Υ
Η ΟΛΟΚΑΗΡΩΜΕΝΗ ΠΕ|ΤΕ ΣΤΟΝ ΠΕΡ|ΠΤΕΡΑ
. κΑι ΠΟΑΥΤΕΑΗΣ ΝΑ ΣΑΣ Το ΚΡΑΤΗΣΗ
ΣνΛλΕκτικιι ΕΜ0ΣΗ Η:: _
ΠΑ το ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ : ..   τ _ -·“
Μ"|ΒΜω|"'
Ο ΦΤΗΝΗ ΒΜ|ΤΣΕΣ
ΠΑ ΤΗ θΕΣ|| ΤΟΥ ΤΗΜΜΥ Δ|ΕΥθΥΝΤΗ ΣΤΗΝ
οι καλέ5 διαοιιν6έαει5
σε Κεντρική και Βόρεια Ευρὡιιιι.
το... κιτρινόμαυρα παρελθον του
και ιι δυνατότιπα του να μιλά
ειπα γλώσσα τον φέρνουν
ατιιν καρυφιι τιιε λίατα5
' ' Το Παρασκήνιο για την ειιιλογιι
των νεων εμφανίσεων ' Το σήμα... Προιιγμὲντι5
τεχνολογίαε και οι αριθμοί στην αλ ατα
που ξυιινουν μνήμε5
ΠΠ" 'ΗΜΟΥΝ
'ΗΜ ΤΝ 'ΡΒ'
Ε" Τ" ΔΗΜ
ΠΗΤΕΡ" ΕΧΕ' ΠΕΤΥΧΕ| 49 ΓΚΟΛ
ΜΕΝΑ" ΣΕ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΜΜΕ!
  Ξ κΑι ΤΩΡΑ
μ.  “ `~=·~~τ:·ι·οΝ...λι·ιΔΞ
Ο ειιιθετικοε του Παναθηνα4ι'κου
έκλεψε την παραστααιιιιροχθε5
στα Σουηδία - Ολλανδία και ιιεριμὲνει
ταν Πρεμιερα των ομίλων
` __-Μ98!Δ
ΜιΜΜο
:08ραζιλιανοεφΜατίατακε
ἶγανατο και ααμερα ξεκαθαρίζει
““ ικα ανθα παίξει το Σαββατο
ΜΝΗΜΗ!) Μια κι ιιι>Εκιε`Ρλ Ειιιλι τα ΜΗ ιιιε ιι`ΠιΑιιῖιε. ξ
Η Δ . τιΜακακτκιιιΑιια .· “   
γ μμ.: '
. Ϊ _ 4 ' έ '
Α »#¦!ι Ν . ι!
· ι . ° ι· “Ο ¦ ' Ο ' του'
τ/κ:Σ-  Η
ι | ι
 τ·   Ι , κι  .ιο μ τι κ 1·
. Π... .Δ / κι;" · ““| . | γ Η ζ  · ι Η ρ
.¦|ι.ιε
. ιι Η - ι· . .
. . | ῖ·)`  Τ . Α :ο _;ϋῖῆ¦  τη ·~ Π < 'Οι Πεντεστακοιτων7«ερυθρολευκων» ιτ 7! ·
' Περιμένουν τιανὡἘῖαἶ2'0ἶ0'0'0 ατοτΦαλίιρο ' «Πρῶτι·ι»”τουΔΠααιεναια
ε> . , ο ι·Μ . ©*.Μ=-τ Λ;
' ζῖ'Μτιαακι:τ:Φιλικα..;·£τ:αιιααμα.-84339τοιωλιιαλλωνα Πατρα5 7 392'
ΠΡΩΤΑ ΦΑ ΕΞΕΤΑΣΟΥΝ Ο' ΕΦΕΤΕΣ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΦΥΛΑΚ|ΣΗΣ
"|Α ΜΗΝΑ" ΧΑ' ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕ|Α ΑΥΤΗΝ "|Α ΤΗΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤ|ΚΗ Φ