Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
'° Η ΟΛΟΚΑΗΡΩΜΕΝΗ [- ΠΕ|ΤΕ ΣΤΟΝ ΠΕΡ|ΠΤΕΡΑ
Ξ Μι ΠΟΛΥΤΕΛΗΣ _ ΝΑ ΣΑΣ ΤΟ ΚΡΑΤΗΣΗ
ΣΥΛΛΕΚΤ'κΗ ΕΚΔΟΣΗ  ΜΝΑΣ». ΠΡΩΤΟΣ ΣκοΡεΡ
ΠΑ ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΠ Μι ΣΤ|Σ ειΔικΕΣ ΕκΔοΣειΣ
Μο το Σκεπτικ0
γΜρΧει:ΥΜΒϋΜισΠΝΜεΝΜ "Μο" "ΜΜΜ Τ" Μ""Μ0Υ?
, πιω κΑΤΔ6εῖἐιἩἩΠΠΗ  ΣΑΡΡΗ· ^0"0δ#Ν"Μ@Σ
' ` ' κ0Ν||0ΤΜΝ0Σ)ΣΜθἩ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ 28
ΠΔ ΜΗ ΜΠΙΤΣ
"Ρ0ῖΕ|ΝΕ| ΜΚ"
ΕΝΑ ΤΡ|ΛΕ||Τ0 ΧΡΕ|ΑΣΤ|||(Ε Η ΕΜΗ" ΗΛ ΝΑ 'ΗΟΜΜΕ' Τ|| ΜΚ" Ι
ΚΟΝΤΡΑ ΣΤ0 Τ|ΒΡΜΤΑΡ, ΧΩΡ|Σ ΠΑΝΤΩΣ ΝΑ ΕΝΤΥΠΩΣ|ΑΣΕ|
έ / χ  ` ΜΔΝτ@
ΕΓιΝε ·     "18
'ΑΜ το Μ' μέχρι το 45'+2' το Ι-Ι έγινε 44 " Κορυφοιο5 ο Μὴτρογλου Που ιιὲτυχεγΚολορο.
ενώ ειχε κοι 600 οσίσΙ ' ΜΜΜ - Βέλγιο 0-3. Βοσνιο - Εσθονι'ο 5>Ο στο σλλο μοτ5
@| μ Π Μ “ -·“- _ _ ο
Ρ 'ε αΜΜΜΜ4 Με· ΗΜο:Η “ΜΚ ΜΑΜΜ ω 
 · ιΜΤ.ΜκΜ Δ   οπ·πΜ =Μ..Μ“Τ ΜΒΜ