Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
0 Ε"|Δ'Α|Ϊ||ῖΗΣ ΒΡΕθ|·|ΚΕ Μ' τα ΠΡΠΪΛθΛΗΜ ΞΕΚ|Μ ΑΠΟ Τ"" 3" ΑΓΩΝΩΝ!" Ε"|||εἙ=$Ξ¦λ°κ·
ΚΥΜ" ΑΝΑΒΑΣ|Σ ` : “““πκο=ο“Αο
Η ΕΠΣ θεσσαΜα8 προσέφυγε στο Διαιτατ·κὁ κατ ζητα
την ακύρωση των αποφάσεων ΓΜρτζίκα μετά σε 26/8
Υστερα από 4.5 Χρόνια επιστρέφει σταυε αρ·σμω5 ο Φ Φ Φ Φ
“ΜΜΜ ' ΕκπΡοΜΕΛττΗτΕτκΜΜτ|κ“ΜΕΣΗ
"Ξἐἔξ¦Μ  Ο· ΣΤΗ"ΜΗΡΩΣΗΤΗΠ00ΤΒΜΗΕΜ"Ε
  6 . Απο ΜΜΜ ΜΜΜ
“  · · ΜΜΜτογΝτκΜΜΜΜΜΛτ
ΜΜτΛΜκοΜΜκΕ
Σε αρκετα καλα κατασταση
ο 'Καρντοσο. ·αω5 ααΙξει
με το..¦ καλημερα
"ΜΗΝ ΜΜΜ
«Μ Με! σ Πάρκα
να γίνε· ΜΜΜ;»
Ο' ΚΛΗΡΩΣΕ|Σ ΣΕ
ΕΠΣΔΑΜ
...--.“. 7 - 
ΜοΛοτοσ, ωροΝιΑ, Με Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΜΜΜ Πρμ χαρα
τρΑγΜτ|Α: :το ΝοΣοκοΜε|ο, επΜΞε κΑτΑΛγτικο ροΛσ τα ΝΑ
ΞΥΛΟ ΣτοΝ κΑΛοηΑΝΝΗ, ΦΥΓΟΥΝ πιο ΜΜΜ Δπ@τ|ειχΑΝ Μο τΗΝΚ:τΒσΜιΑ
ΦγτΑΔεγτΗκεοτκΜ:|κΗτ ¦ :πωπω οιρΑ:.τΞ5 ΝΑ αΡε|τογΣΕΝ6Χσπ
'Μ'"ὶΜ|ΕΜΜ"'ΜΜῖ"Μ'ΜΜ ΜρΓγρ"Σ ΜΝΗΜΗΣ Ρ: | _ . εἴ ο ο η ο
··ττΔ··τι···ι·Μ·τ·ΜΜΜ·` ©@ Φ Μα Πα`«τοΑι» :;: _ τ “Μαρἔ.ζἔἰτἑνἑε
τεχνικαΞ' «Δεν είναι
  | 1 εύκολο γα 
ΠΟΥ ΗΗΕ' ` · ` .Διαμαντ66η5»πρἔσΒέτετ
_ ~ / σ Δ. τ τ ` _ ' _.
 1_ΜΕΛΦ|Δ¦ ρ ϊ .έ σε τ
; 5· ΣΤ" ΜΟΣΧΑ ΜΜΟ«θΧ|»Τ0ΥΠΡΜΜΣ0Ν|ΣΕῖ0Ρ|Ν0Μ|ΚΡ0Ι0ΝΕ